Исторически речник
ꙗрѹ  
ꙗрѹ част За изразяване на желание нещо да се случи: дано да ꙿто сътвормъ. ша  не събрал събора. ша  сце не бесѣдовал. ꙗрѹ тѹ грѣховьнѣ ꙁълоб прѣсталъ коньцъ С 386.7 ꙗрѹ да εἴϑε За изразяване на силно желание: ех дано да ꙗрѹ да бꙑ обрѣлъ лютѣшꙙ  неловѣьнѣшꙙ. да бꙑшꙙ тажде  нама сьдѣлалꙑ. ꙗже  вѣ о рабѣхъ божхъ С 213.2 ꙿто м нареш градъ мѹ. ꙗрѹ  того да бꙑхъ не вѣдѣлъ. ѹда слꙑшꙙ сꙙ скаротнъ. ꙿсо ѹбо дѣлма намъ градъ мѹ наретъ С 410.12 Изч С Гр εἴϑε Нвб Ø