Исторически речник
ꙗдь  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
ꙗдьꙗдꙗдꙗдьꙗдьѭ, ꙗдѭ, ꙗдѫ, ꙗдѧ, ꙗдью, ꙗдюꙗд
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
ꙗдꙗдꙗдь, ꙗд, ꙗдеꙗдьмъ, ꙗдемъ, ꙗдьмь, ꙗдемьꙗдьм, ꙗдъм, ꙗдмꙗдьхъ, ꙗдьхь, ꙗдехъ, ꙗдехь
NfOuNfGuNfDu
ꙗдꙗдью, ꙗдю, ꙗдѹꙗдьма, ꙗдъма, ꙗдма
ꙗдь - ж Ядене, храна бѣ же оанъ облъенъ власꙑ вельбѫждꙇ. ꙇ поѣсъ ѹснѣнъ о рѣслѣхъ его. ꙇ ѣдь акрд  медъ дв М Мк 1.6 З, СК. Срв.Мт 3.4 А СК ꙇсповѣдаѭ сѧ пръвое бѹ вꙿседръжтелю. ꙇ тебѣ ое. вꙿсѣхъ бещслънꙑхъ мохъ грѣхъ. ѩже съвѣдꙑ. ꙇ не раꙁѹмѣѩ съгрѣшхъ. волеѭ л не волеѭ. съпѧ. л бьдѧ. лхоѭ ѣдѭ. ꙇ пѣнъствомь СЕ 68а 18 ц же ѹбо отъ многꙑхъ братꙗ прнесошꙙ мѹ ꙗдь да ꙗстъ С 154.6 стꙑ еппъ отъдастъ дшѫ. тѣло же влѣкꙿше вьнѣ вратъ слꙑшꙙштхъ сꙙ. ера. ꙁвлѣкꙿше. повръгошꙙ псомъ на ꙗдь С 537.25  бѣаше пакꙑ гда лшенмъ хлѣба. многꙑ дьн беꙁъ ꙗд прѣбꙑваста С 547.24 многашд же вьсѫ альбѫ м҃ дн. любьꙁно беꙁъ ꙗд  птꙗ прѣбꙑвааста С 547.26 стꙑ же анна ... прꙁъва дꙿного обꙑꙿнѣ. слѹгѹѭштааго мѹ льва.  прѣдълож мѹ ꙗд многꙑ С 558.6 дат въ ꙗдь δίδωμι εἰς τὸ βρῶμα Нахраня, заситя, дам за ядене ї дашѩ въ ѣдъ моѭ ꙁлъь. і въ жѩждѫ моѭ напоішѩ мѩ оцьта СП 68.22 Срв. С478.19 подъ днѣмь кровомь бꙑт  на дно ꙗд ὁμορόφιος γίγνομαι καὶ ὁμοδίαιτος Живея заедно, съжителствам  тебе ꙁъвавъша мꙙ тѹ аб послѹшахъ.  подъ днѣмъ кровомь бꙑхъ.  на дꙿно ꙗд С 394.1—2 Изч М З А СК СП СЕ С Гр τροφή βρώματα ἐσϑίων ѣдь ѣдъ Нвб яд ’храна, ядене’ остар диал ОА ДА Срв ядиво, ядене ср НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА яда ж диал Дюв ядба диал НГер