Исторически речник
ꙗвѣ  
ꙗвѣ нареч 1. Явно, открито, пред всички  отцъ тво вдѧ въ танѣ въꙁдастъ тебѣ авѣ М Мт 6.4 З, А. Срв.Мт 6.6 М, З, А;Мт 6.18 М З А нкотерꙑ же ѹбо ѣвѣ глааше о немь. страха рад юдеска М Йо 7.13 З А ꙇс же к томѹ не авѣ хождааше вꙑюдехъ. нъ де отъ тѫдѹ въ странѫ блꙁъ пѹстꙑн. въ ефремъ нарцаемъ градъ. ꙇ тѹ жвѣаше съ ѹенкꙑ свом М Йо 11.54А бъ ѣвѣ прідетъ. бъ нашъ не прѣмлъітъ. огнъ прѣдъ німъ въꙁгортъ сѩ. ї окръстъ его бѹрѣ велъѣ СП 49.3 не ѹбо же сѧ его. н пакꙑ прѣльщенъ бѫд ꙇмь. не матъ бо слꙑ авѣ пакост творт. токꙿмо помꙑшлень състрѣлѣт СЕ 88b 10 ѡ раꙁбоініе ... послѣжде прішедъ. ꙇ прьвѣе сѧ вѣньавъ. ꙇ ѣвль вѣрънѫѭ ѣвѣ дѣтѣль К 11b 34—35 рее мъ ꙗвѣ їс. лаꙁарь ѹмрѣ С 306.16 аште л робъ с. съ страхомъ с господнѹ покор сꙙ. словесꙑ бо прѣпраѧ сꙙ не прꙗꙁнвъ робъ. нъ ꙗвѣ сѫпьрнкъ С 328.16 тоже н ꙗвѣ го облааше прѣдъ вьсѣм да не бестѹдьнѣша го сътвортъ С 412.21 ꙙсто глаголааше. днъ отъ васъ прѣдастъ мꙙ. нь не ꙗвѣ го покаꙁа С 412.26 2. Ясно, разбираемо творѧштеі бо ꙁъло. ті сѫтъ страждѫштеі ꙁьлѣ. ꙇ се ѣвѣ глааше хъ. блажені ꙁгънані правъдꙑ раді ѣко тѣхъ естъ цѣсрствіе небское К 3b 11 то она слꙑшавъш вѣровавъш. прѧ авѣ вдѣн. ꙗв бо сꙙ  вь сьнѣ глагол҄ꙙ. се ѹбо богъ посъла мꙙ к тебѣ повѣждъ м ꙿто хоштеш С 299.21 тѣмже ꙗвѣ прѣжде вьпꙗше саа к н҄мъ глагол҄ꙙ. глѹс слꙑште.  слѣп проꙁрате вдѣт С 323.1 не поштетъ л самъ ходатаꙗ себѣ. да ꙗвѣ ꙁдрекѫ.  мьн҄ьшааго себе. да бꙑ тъьѭ кꙑмъ ꙁбꙑт мѹ ꙁъла С 361.19 ꙗвѣ бꙑт φανερὸν γίγνομαι, ἐν παρρησίᾳ εἰμί, δῆλός εἰμι, σαφής εἰμι Стана известен, разкрия се ꙇ ѹслꙑшавъ цсръ родъ слѹхъ свъ. ѣвѣ бꙑстъ мѧ его. ꙇ глаше ѣко оанъ кръстѧ въста отъ мрътвꙑхъ. ꙇ сега рад слꙑ дѣѭтъ сѧ о немъ М Мк 6.14 З А нктоже бо въ танѣ несоже твортъ.  ꙇщетъ самъ ѣвѣ бꙑт. аште с творш. ав сѧ вьсемѹ мрѹ М Йо 7.4 З А сце ѹбо нꙑнꙗ глагол҄емъ. да отъсѫдѹ бѫдѫтъ ꙗвѣ словеса хрстосова сѫшта С 379.21 ꙿто м хоштете дат  аꙁъ вамъ прѣдамꙑ (!) . мьн҄ѫ ꙗвѣ бꙑт глагол҄емѹѹмѹ. а несоже пае ꙁаштштат С 407.28 ꙗвѣ [съ]творт кого a) φανερόν τινα ποιέω Съобщавам, разгласявам за някого ꙇсъ же раꙁѹмѣвъ отде отъ тѫдѣ. ꙇ по немь дѫ народ мьноѕ. ꙇ сцѣл ѩ вьсѧ. ꙇ ꙁапрѣт мъ да не ѣвѣ его сътворѧтъ М Мт 12.16 З, А, СК. Срв.Мк 3.12 М З b) δῆλόν τινα ποιέω Издавам някого не по мъногѹ же прстѫпьше стоѩште рѣшѧ петров. въ істнѫ  тꙑ отъ нхъ ес. ꙇбо  бесѣда твоѣ авѣ тѧ твортъ М Мт 26.73 З А СК ꙗвѣ ꙗко a) δηλονότι, δῆλον ὅτι Явно, очевидно, безспорно, естествено цѣмъ же данꙑ бѫдѫтъ. свꙙттелꙑ ꙗвѣ ꙗко. комѹ же се. не семѹ л дрѣводѣл҄ їѡсфѹ С 246.12 їꙁлѣꙁъше сьвѣтъ въꙁꙙшꙙ. отъ кого. ꙗвѣ ꙗко прьвааго. ловѣкоѹбоцꙙ дꙗвола. да го ꙁгѹбꙙтъ С 402.2 b) σαφῶς ὅτι, σαφῶς ὡς Разбира се, че; сигурно, че; несъмнено, че вѣдѣꙿше бо ꙗвѣ ꙗко цръ сꙑ. подъ властѭ стъ црѹ. мжꙿе (!) нктоже цѣсарьмъ владетъ С 360.22 вѣсте бо вьс авѣ. ꙗко двъно то поꙁнан. вдѣвъ їѡсфъ своѭ братѭ. хъже братѭ не хотѣ нарешт С 364.20 вѣсте бо вьс авѣ. ꙗко обажденїмъ госпождꙙ с вь тьмнцѫ въврьженъ бꙑстъ С 367.7 ꙗвѣ [стъ] δῆλον Ясно е, разбира се, известно е отьн҄елже елсавеѳь прѧтъ благовѣштен. отън҄елже ꙁаꙙтъ їѡана. отъкѫдѹ же се ѹбо ꙗвѣ. да съкажетъ т самъ архагг҄елъ С 245.9  желатъ сь нам праꙁдьньствоват. м же се ꙗвѣ стъ послѹша самого глагол҄ѫшта. желанїмъ вьжделѣхъ пасхѫ сьѭ сь вам ꙗст С 490.29 ꙗвѣ стъ ꙗко εὔδηλόν ἐστιν ὅτι, δῆλον γὰρ ὅτι, δηλονότι Ясно е, че; разбира се, че; известно е, че тѣмьже ꙇже бес покаанѣ ѹмьретъ. то авѣ то естъ. ѣко нѣстъ крестьѣнъ. понеже не вѣрѹетъ вьскрѣшенью. н въ стѫѭ троцѭ СЕ 66b 15—16 аште го не любте. ꙗвѣ стъ ꙗко ꙁьл сте.  мꙙтежьнц.  не мате мошт сътрьпѣт гнѣва го С 29.12—13 ꙗвѣ стъ. ꙗко хвалꙙште добл҄ꙙ мѫжꙙ въ тъьнѣхъ врѣменехꙿ. не отълѫꙙтъ сꙙ подраженꙗ С 82.6 аште ѹбо пасхѫ вьжделѣхъ ꙗст. ꙗвѣ стъ ꙗко  сьпраꙁдꙿньствоват С 491.2 М З А СК СП СЕ К С Гр ἐν [τῷ] φανερῷ φανερῶς φανερώτερον παρρησίᾳ σαφῶς σαφέστερον ἐμφανῶς ἐναργῶς εὐϑυβόλως εὔδηλον πρόδηλος τὰ κατάδηλα φανερός авѣ ѣвѣ Нвб яве ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтБАН БТР АР аве остар НГер