Исторически речник
ꙗвлꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙗвлꙗт сѧꙗвлꙗѭ, ꙗвлѣѭ, ꙗвьꙗѭ, ꙗвъꙗѭ, ꙗвꙗѭ, ꙗвлꙗѫ, ꙗвлѣѫ, ꙗвьꙗѫ, ꙗвъꙗѫ, ꙗвꙗѫ, ꙗвлꙗѧ, ꙗвлѣѧ, ꙗвьꙗѧ, ꙗвъꙗѧ, ꙗвꙗѧ, ꙗвлꙗю, ꙗвлѣю, ꙗвьꙗю, ꙗвъꙗю, ꙗвꙗю, ꙗвлѧюꙗвлꙗш, ꙗвлѣш, ꙗвлѣеш, ꙗвлѣаш, ꙗвьꙗш, ꙗвьꙗеш, ꙗвьꙗаш, ꙗвъꙗш, ꙗвъꙗеш, ꙗвъꙗаш, ꙗвꙗш, ꙗвꙗеш, ꙗвꙗаш, ꙗвлѧешꙗвлꙗтъ, ꙗвлѣтъ, ꙗвлѣетъ, ꙗвлѣатъ, ꙗвьꙗтъ, ꙗвьꙗетъ, ꙗвъꙗтъ, ꙗвъꙗетъ, ꙗвъꙗатъ, ꙗвьꙗатъ, ꙗвꙗтъ, ꙗвꙗетъ, ꙗвꙗатъ, ꙗвлꙗть, ꙗвлѣть, ꙗвлѣеть, ꙗвлѣать, ꙗвьꙗть, ꙗвьꙗеть, ꙗвъꙗть, ꙗвъꙗеть, ꙗвъꙗать, ꙗвьꙗать, ꙗвꙗть, ꙗвꙗеть, ꙗвꙗать, ꙗвлꙗт, ꙗвлѣт, ꙗвлѣет, ꙗвлѣат, ꙗвьꙗт, ꙗвьꙗет, ꙗвъꙗт, ꙗвъꙗет, ꙗвъꙗат, ꙗвьꙗат, ꙗвꙗт, ꙗвꙗет, ꙗвꙗат, ꙗвлѧетъ, ꙗвлѧеть, ꙗвлѧетꙗвлꙗмъ, ꙗвѣмъ, ꙗвѣемъ, ꙗвѣамъ, ꙗвꙗмъ, ꙗвьꙗемъ, ꙗвъꙗмъ, ꙗвъꙗемъ, ꙗвъꙗамъ, ꙗвьꙗамъ, ꙗвꙗемъ, ꙗвꙗамъ, ꙗвлꙗмь, ꙗвлѣмь, ꙗвлѣемь, ꙗвлѣамь, ꙗвьꙗмь, ꙗвьꙗемь, ꙗвъꙗмь, ꙗвъꙗемь, ꙗвъꙗамь, ꙗвьꙗамь, ꙗвꙗмь, ꙗвꙗемь, ꙗвꙗамь, ꙗвлꙗм, ꙗвлѣм, ꙗвлѣем, ꙗвлѣам, ꙗвьꙗм, ꙗвьꙗем, ꙗвъꙗм, ꙗвъꙗем, ꙗвъꙗам, ꙗвьꙗам, ꙗвꙗм, ꙗвꙗем, ꙗвꙗам, ꙗвлꙗмо, ꙗвлѣмо, ꙗвлѣемо, ꙗвлѣамо, ꙗвьꙗмо, ꙗвьꙗемо, ꙗвъꙗмо, ꙗвъꙗемо, ꙗвъꙗамо, ꙗвьꙗамо, ꙗвꙗмо, ꙗвꙗемо, ꙗвꙗамо, ꙗвлѧемъ, ꙗвлѧемь, ꙗвлѧемꙗвлꙗте, ꙗвѣте, ꙗвѣете, ꙗвѣате, ꙗвьꙗте, ꙗвьꙗете, ꙗвъꙗте, ꙗвъꙗете, ꙗвъꙗате, ꙗвьꙗате, ꙗвꙗте, ꙗвꙗете, ꙗвꙗате, ꙗвлѧете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙗвлꙗѭтъ, ꙗвлѣѭтъ, ꙗвьꙗѭтъ, ꙗвъꙗѭтъ, ꙗвꙗѭтъ, ꙗвлꙗѫтъ, ꙗвлѣѫтъ, ꙗвьꙗѫтъ, ꙗвъꙗѫтъ, ꙗвꙗѫтъ, ꙗвлꙗѧтъ, ꙗвлѣѧтъ, ꙗвьꙗѧтъ, ꙗвъꙗѧтъ, ꙗвꙗѧтъ, ꙗвлꙗютъ, ꙗвлѣютъ, ꙗвьꙗютъ, ꙗвъꙗютъ, ꙗвꙗютъ, ꙗвлꙗѭть, ꙗвлѣѭть, ꙗвьꙗѭть, ꙗвъꙗѭть, ꙗвꙗѭть, ꙗвлꙗѫть, ꙗвлѣѫть, ꙗвьꙗѫть, ꙗвъꙗѫть, ꙗвꙗѫть, ꙗвлꙗѧть, ꙗвлѣѧть, ꙗвьꙗѧть, ꙗвъꙗѧть, ꙗвꙗѧть, ꙗвлꙗють, ꙗвлѣють, ꙗвьꙗють, ꙗвъꙗють, ꙗвꙗють, ꙗвлꙗѭт, ꙗвлѣѭт, ꙗвьꙗѭт, ꙗвъꙗѭт, ꙗвꙗѭт, ꙗвлꙗѫт, ꙗвлѣѫт, ꙗвьꙗѫт, ꙗвъꙗѫт, ꙗвꙗѫт, ꙗвлꙗѧт, ꙗвлѣѧт, ꙗвьꙗѧт, ꙗвъꙗѧт, ꙗвꙗѧт, ꙗвлꙗют, ꙗвлѣют, ꙗвьꙗют, ꙗвъꙗют, ꙗвлѧютъ, ꙗвлѧють, ꙗвлѧютꙗвлꙗвѣ, ꙗвлѣвѣ, ꙗвлѣевѣ, ꙗвлѣавѣ, ꙗвьꙗвѣ, ꙗвьꙗевѣ, ꙗвъꙗвѣ, ꙗвъꙗевѣ, ꙗвъꙗавѣ, ꙗвьꙗавѣ, ꙗвꙗвѣ, ꙗвꙗевѣ, ꙗвꙗавѣ, ꙗвлѧевѣꙗвлꙗта, ꙗвлѣта, ꙗвлѣета, ꙗвлѣата, ꙗвьꙗта, ꙗвьꙗета, ꙗвъꙗта, ꙗвъꙗета, ꙗвъꙗата, ꙗвьꙗата, ꙗвꙗта, ꙗвꙗета, ꙗвꙗата, ꙗвлѧетаꙗвлꙗте, ꙗвлѣте, ꙗвлѣете, ꙗвлѣате, ꙗвьꙗте, ꙗвьꙗеш, ꙗвъꙗте, ꙗвъꙗете, ꙗвъꙗате, ꙗвьꙗате, ꙗвꙗте, ꙗвꙗете, ꙗвꙗате, ꙗвлѧетеꙗвлꙗ, ꙗвлѣ, ꙗвьꙗ, ꙗвъꙗ, ꙗвлѧꙗвлꙗ, ꙗвлѣ, ꙗвьꙗ, ꙗвъꙗ, ꙗвлѧ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙗвлꙗмъ, ꙗвлѣмъ, ꙗвьꙗмъ, ꙗвъꙗмъ, ꙗвлꙗмь, ꙗвлѣмь, ꙗвьꙗмь, ꙗвъꙗмь, ꙗвлꙗм, ꙗвлѣм, ꙗвьꙗм, ꙗвъꙗм, ꙗвлѧмъ, ꙗвлѧмь, ꙗвлѧмꙗвлꙗте, ꙗвлѣте, ꙗвьꙗте, ꙗвъꙗте, ꙗвлѧтеꙗвлꙗвѣ, ꙗвлѣвѣ, ꙗвьꙗвѣ, ꙗвъꙗвѣ, ꙗвлѧвѣꙗвлꙗта, ꙗвлѣта, ꙗвьꙗта, ꙗвъꙗта, ꙗвлѧтаꙗвлꙗхъ, ꙗвлѣхъ, ꙗвьꙗхъ, ꙗвъꙗхъ, ꙗвлꙗхь, ꙗвлѣхь, ꙗвьꙗхь, ꙗвъꙗхь, ꙗвлꙗх, ꙗвлѣх, ꙗвьꙗх, ꙗвъꙗх, ꙗвлѧхъ, ꙗвлѧхь, ꙗвлѧхꙗвлꙗ, ꙗвлѣ, ꙗвьꙗ, ꙗвъꙗ, ꙗвлѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙗвлꙗ, ꙗвлѣ, ꙗвьꙗ, ꙗвъꙗ, ꙗвлѧꙗвлꙗхомъ, ꙗвлѣхомъ, ꙗвьꙗхомъ, ꙗвъꙗхомъ, ꙗвлꙗхомь, ꙗвлѣхомь, ꙗвьꙗхомь, ꙗвъꙗхомь, ꙗвлꙗхом, ꙗвлѣхом, ꙗвьꙗхом, ꙗвъꙗхом, ꙗвлꙗхмꙑ, ꙗвлѣхмꙑ, ꙗвьꙗхмꙑ, ꙗвъꙗхмꙑ, ꙗвлѧхомъ, ꙗвлѧхомь, ꙗвлѧхомꙗвлꙗсте, ꙗвлѣсте, ꙗвьꙗсте, ꙗвъꙗсте, ꙗвлѧстеꙗвлꙗшѧ, ꙗвлѣшѧ, ꙗвьꙗшѧ, ꙗвъꙗшѧ, ꙗвлꙗшѫ, ꙗвлѣшѫ, ꙗвьꙗшѫ, ꙗвъꙗшѫ, ꙗвлꙗша, ꙗвлѣша, ꙗвьꙗша, ꙗвъꙗша, ꙗвлꙗше, ꙗвлѣше, ꙗвьꙗше, ꙗвъꙗше, ꙗвлꙗхѫ, ꙗвлѣхѫ, ꙗвьꙗхѫ, ꙗвъꙗхѫ, ꙗвлѧшаꙗвлꙗховѣ, ꙗвлѣховѣ, ꙗвьꙗховѣ, ꙗвъꙗховѣ, ꙗвлѧховѣꙗвлꙗста, ꙗвлѣста, ꙗвьꙗста, ꙗвъꙗста, ꙗвлѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙗвлꙗсте, ꙗвлѣсте, ꙗвьꙗсте, ꙗвъꙗсте, ꙗвлѧстеꙗвлꙗахъ, ꙗвьꙗхъ, ꙗвъꙗхъ, ꙗвлѣахъ, ꙗвꙗхъ, ꙗвѣхъ, ꙗвлꙗаьъ, ꙗвьꙗхь, ꙗвъꙗхь, ꙗвлѣахь, ꙗвꙗхь, ꙗвѣхь, ꙗвлꙗах, ꙗвьꙗх, ꙗвъꙗх, ꙗвлѣах, ꙗвꙗх, ꙗвѣх, ꙗвлѧхъ, ꙗвлѧхь, ꙗвлѧхꙗвлꙗаше, ꙗвьꙗше, ꙗвъꙗше, ꙗвлѣаше, ꙗвꙗше, ꙗвѣше, ꙗвлѧшеꙗвлꙗаше, ꙗвьꙗше, ꙗвъꙗше, ꙗвлѣаше, ꙗвꙗше, ꙗвѣше, ꙗвлѧшеꙗвлꙗахомъ, ꙗвьꙗхомъ, ꙗвъꙗхомъ, ꙗвлѣахомъ, ꙗвꙗхомъ, ꙗвѣхомъ, ꙗвлꙗахомь, ꙗвьꙗхомь, ꙗвъꙗхомь, ꙗвлѣахомь, ꙗвꙗхомь, ꙗвѣхомь, ꙗвлꙗахом, ꙗвьꙗхом, ꙗвъꙗхом, ꙗвлѣахом, ꙗвꙗхом, ꙗвѣхом, ꙗвлѧхомъ, ꙗвлѧхомь, ꙗвлѧхомꙗвлꙗашете, ꙗвьꙗшете, ꙗвъꙗшете, ꙗвлѣашете, ꙗвꙗшете, ꙗвѣшете, ꙗвлꙗасте, ꙗвьꙗсте, ꙗвъꙗсте, ꙗвлѣасте, ꙗвꙗсте, ꙗвѣсте, ꙗвлѧшете, ꙗвлѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙗвлꙗахѫ, ꙗвьꙗхѫ, ꙗвъꙗхѫ, ꙗвлѣахѫ, ꙗвꙗхѫ, ꙗвѣхѫ, ꙗвлꙗахѹ, ꙗвьꙗхѹ, ꙗвъꙗхѹ, ꙗвлѣахѹ, ꙗвꙗхѹ, ꙗвѣхѹ, ꙗвлѧхѹꙗвлꙗховѣ, ꙗвьꙗховѣ, ꙗвъꙗховѣ, ꙗвлѣаховѣ, ꙗвꙗховѣ, ꙗвѣховѣ, ꙗвлѧховѣꙗвлꙗшета, ꙗвьꙗшета, ꙗвъꙗшета, ꙗвлѣашета, ꙗвꙗшета, ꙗвѣшета, ꙗвлꙗаста, ꙗвьꙗста, ꙗвъꙗста, ꙗвлѣаста, ꙗвꙗста, ꙗвѣста, ꙗвлѧшета, ꙗвлѧстаꙗвлꙗшете, ꙗвьꙗшете, ꙗвъꙗшете, ꙗвлѣашете, ꙗвꙗшете, ꙗвѣшете, ꙗвлꙗасте, ꙗвьꙗсте, ꙗвъꙗсте, ꙗвлѣасте, ꙗвꙗсте, ꙗвѣсте, ꙗвлѧшете, ꙗвлѧсте
ꙗвлꙗт сѧ -ꙗвлꙗѭ сѧ -ꙗвлꙗш сѧ несв 1. Явявам се, показвам се, появявам се ѣкоже бо млън сходтъ отъ въстокъ. ꙇ авлѣатъ сѧ до ꙁападъ. тако бѫдетъ  пршестве сна льскааго М Мт 24.27 З А СК Н днⷭ҇е. долъ невдмꙑ крꙑетъ сѧ. ꙇ ль родъ авлѣетъ сѧ СЕ 2b 14—15  аште кде оставьна бꙑвааше кость свѣтомъ ꙗвьꙗше сꙙ С 81.9—10 ъстънꙑ ѹбо їѡанъ клѣть прѣмъ.  повелѣнъ мльат прѣбꙑ тр лѣта. пꙙть вь недѣл҄ дьн не ꙗвьꙗѧ сѧ ловѣкѹ съпроста. н нсоже въкѹшаѧ С 285.7 аб въ радост вьсплака.  обратвъ сꙙ вьꙁꙿп рекꙑ аꙁъ смъ їѡсфъ. нꙑнꙗ же не жестоко вꙑ сꙙ ꙗвлꙗ С 368.2 Явявам се, появявам се като видение. ѹбо сѧ бѣж ... вꙿсѣкъ демонъ нестꙑ ... деже аще ес. ꙇ отънѭдѣже аще деш. ꙇл самъ ес вельꙁѣолъ.  невдмъ ... л жвотьномь. вдѣнемь авлѣѩ сѧ ... л првдѣнемь сѧ авлѣѩ СЕ 54а 1, 6 ні съкровіште раскопаваемъ ѣко обрѣтаетъ сѧ. не іскѹшаѭштімъ его ѣвлѣетъ сѧ. ꙇмѫштімъ вѣрѫ емѹ К 1b 20 ꙇ по срѣдѣ мосѣа. ꙇ ліѩ въ горѣ ѣвлѣѩ сѧ. ꙇ по срѣдѣ обѣма раꙁбоінікома бъ. раꙁѹмънѹмѹ раꙁбоінікѹ ѣвлѣѩ сѧ. ꙇ по срѣдѣ настоѩшті жіꙁні. ꙇ грѧдѫшті. сѫді вѣънъ сѣдѧ. ꙇ по срѣдѣ дьнъсъ жівꙑмъ і мрътвꙑмъ ѣвлѣѩ сѧ К 13b 35, 37, 40 Срв. С451.9, 11, 14 2. Изглеждам някому някакъв, представям се пред някого за някакъв тако  вꙑ вьнѣѫдѹ ѹбо авлѣате сѧ лвкомъ праведьн. вънѫтрьѫдѹ же есте пльн лцемѣрѣ  беꙁаконѣ М Мт 23.28 ЗI слꙑшасте власфмѭ его. то вамъ сѧ авлѣатъ. он же вьс осѫдшѧ  повнънѹ бꙑт съмрът М Мк 14.64 З 3. Проявявам се като някакъв ѣкоже бо  грѣхъ въкѹшенемь. ѣко сладокъ естъ. нъ послѣдь горъѣе ꙁлъ обрѣтаетъ сѧ. тако  покаанънꙑ постъ. въ малѣ авлѣетъ сѧ прскръбенъ. нъ вь вѣкꙑ радостьнꙑѩ плодꙑ подаетъ СЕ 69b 8—9 ѣко осѫжденꙑхъ сѫдъ. бес правъдꙑ прімъ праведъно. ꙇ жвꙑмъ і мрътвꙑмъ сѫдітель ѣвлѣетъ сѧ К 11а 2—3 по срѣдѣ двѣма жвотома поꙁнанъ бꙑвъ. ꙇѵ снъ бж. по срѣдѣ оцю і дха. обѣма жвотома. жівотъ. отъ жівота. ꙇстннь жівотъ ѣвлѣѩ сѧ К 13b 30 Срв. С451.4 пльть прѧтъ богъ слово.  ловѣкъ ꙗвьꙗше сꙙ. съобраꙁьнъ  равностьствьнь оцѹ С 480.10 4. Прич. сег. страд. като същ. ꙗвлꙗмо сѧ ср ед τὸ φαινόμενον Явление, събитие  вьнѣѭдѣ обрꙙштаахъ ѹдесно. а ѫтрьѫдѣ страшно.  ꙗвьꙗмо сꙙ велко  дръжмо ѹдно С 511. 22 Изч М З А СК Н СЕ К С Гр ἀναφαίνομαι φαίνομαι παραφαίνομαι ὀπτάνομαι ἐμφανίζομαι γνωρίζομαι καταμηνύομαι ѣвлѣт сѧ ꙗвлѣт сѧ авлѣт сѧ ꙗвьꙗт сѧ Вж. при ꙗвлꙗт Нвб