Исторически речник
ꙗвл҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ꙗвл҄ен, ꙗвл҄еньꙗвл҄енꙗ, ꙗвл҄ена, ꙗвл҄еньꙗꙗвл҄еню, ꙗвл҄енѹ, ꙗвл҄еньюꙗвл҄енмь, ꙗвл҄еньмь, ꙗвл҄енмъ, ꙗвл҄еньмъ, ꙗвл҄енмь, ꙗвл҄енмъꙗвл҄ен, ꙗвл҄ень, ꙗвл҄енꙗвл҄енꙗ, ꙗвл҄ена, ꙗвл҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ꙗвл҄ен, ꙗвл҄ень, ꙗвл҄енеꙗвл҄енмъ, ꙗвл҄еньмъ, ꙗвл҄енмь, ꙗвл҄еньмь, ꙗвл҄енмъ, ꙗвл҄енмь, ꙗвл҄еномъ, ꙗвл҄енамъꙗвл҄ен, ꙗвл҄ень, ꙗвл҄ен, ꙗвл҄енмꙗвл҄енхъ, ꙗвл҄еньхъ, ꙗвл҄енхь, ꙗвл҄еньхь, ꙗвл҄енхъ, ꙗвл҄енхьꙗвл҄ен, ꙗвл҄еньꙗвл҄еню, ꙗвл҄енѹ, ꙗвл҄енью
NnDu
ꙗвл҄енма, ꙗвл҄еньма, ꙗвл҄енма, ꙗвл҄енма
ꙗвл҄ень -ꙗ ср 1. Явяване, появяване ꙇ женꙑ еднꙑ отъ насъ. ѹжасшѧ нꙑ бꙑвъшѧ рано ѹ гроба. ꙇ не обрѣтъшѧ тѣлесе его. прдѫ глѭштѧ. ꙇ авлене аньћлъ вдѣвъшѧ. ꙇже глѭтъ і жва М Лк 24.23 З А О днⷭ҇е. моръскꙑѩ сланꙑѩ водꙑ. сладькꙑ бꙑваѭтъ. авленемь своего влⷣ҇акꙑ СЕ 2b 6 2. Видение; образ, породен по свръхестествен, чудесен начин трофмъ  еукарпіѡнъ ... вдѣста нѣкого въ бѣлахъ рꙁахъ посрѣдѣ облака сѣдꙙшта ... вьлѣꙁъша же въ тьмнцѫ раꙁдрѣшста аб сѫштꙙѧ тѹ. братѭ ѧ нарѫшта. бꙑвъше же ꙗвьн съповѣдаѭшта С 212.9 ловѣколюбвꙑ богъ ... ꙗв сꙙ града того боьствѹѹмѹ еппѹ. мѫжѹ стѹ ... стꙑ еппъ вьсемѹ клросѹ свомѹ повелѣ събьрат сꙙ на сьповѣдан ꙗвьньꙗ того С 529.22 3. Обявяване, изявяване отроѧ же растѣаше  крѣплѣаше сѧ дхмь. ꙇ бѣ въ пѹстꙑнѣхъ до дьне авленѣ своего къ ꙁдралю М Лк 1.80 З А ћг о авлен седм десѧтъ М 76b 13 оста же о себѣ днъ растꙑ. вь вьсемъ трьпѣнї  трѹдѣ. дано мѹ съкровште отъ благодѣт дѹховьнꙑѧ. до врѣмене ꙗвьнꙗ мѹ съхран҄ь С 26.12—13 Проява, знамение. отъ сьмрьт бꙑхомъ бесьмрьтьн. се стъ кръстьно справьн. се сть вьскръсенꙗ велкое ꙗвьн С 489.30 4. Изяснение, разяснение, обяснение ꙗже да не съ пръва повѣст насꙑштен сътворѫ. хотꙙ прѣмнѫ. та дна о н҄емъ съповѣдаѧ. ꙗже въсѣмъ съпроста ꙗвьн навѣдѫштмъ того С 278.30 вьꙁьмъ же  маломь съкаꙁанмꙿ. на ꙗвьн глагол҄емꙑмъ. съкаж м ѡ ловѣе. же сꙙ творш покааню сѫпротвьнкъ С 361.10 5. Откровение, внушение тъ стъімъ епскѹпомъ  мѫенкомъ петромъ. божмъ авл҄енмъ. отълѫенъ бъⷭ҇і отъ свттел҄ьскꙑѧ слѹжъбꙑ С 186.24 тъгда блаженꙑ сак ... мꙑслꙙштѹ же мѹ аб т [!] въ пѹстꙑн҄ѫ. отьнѫдѹже божмъ ꙗвьнмъ прд сѣмо. на дѣло же  съконьа С 203.8 6. Богоявление — църковен празник [6 януари], свързан с явяването на Бог Отец при кръщаването на Исус Христос в реката Йордан неⷣ҇ прѣдъ ꙗвлені. евⷢ҇а ѿ҇ маⷦ҇р глⷡ҇а а҃ СК 145b 10—11 егда л бѫдетъ постьнꙑ днь. то се ьт. евⷢ҇а ѿ҇ м҇аⷴ. псⷩ҇а въ с҇ѫⷠ. пⷣрꙸѣ ꙗвлені. на ꙋтросъ. стꙑхъ еффані (!). евⷢ҇а ҇ѿ маⷦ҇р СК 147b 13 с҇ѫⷠ по ꙗвленіхъ. евⷢ҇а ѿ҇ м҇аⷴ СК 148b 14 нⷣ҇е по ꙗвленіхъ евⷢ҇а ѿ҇ м҇аⷴ г ні СК 149b 2 прт въ ꙗвл҄ень ἔρχομαι εἰς φανερόν Изляза наяве, проявя се нѣстъ бо нътоже тано еже не автъ сѧ. н бꙑстъ потаено. нъ да прдетъ въ авлене М Мк 4.22 З. Срв.Лк 8.17 М З А СК М З А СК О СЕ С Гр ὀπτασία ἀνάδειξις ἀπόδειξις τὰ πρόδηλα σαφήνεια ἀποκάλυψις τὰ ᾿Επιφάνεια τὰ Ζῶτα ꙗвлен ѣвлень авл҄ен авлене ꙗвьнь ꙗвьн ꙗвьен ꙗвене Нвб явление ОА ВА АК НТ ЕтМл БТР АР авление остар диал ДА