Исторически речник
щедрота  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
щедротащедротꙑ, щедротѫщедротѣщедротѫ, щедротѹщедротоѭ, щедротоѫ, щедротоѧ, щедротоющедротѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
щедротощедротꙑщедротъ, щедротьщедротамъ, щедротамьщедротамщедротахъ, щедротахь
NfOuNfGuNfDu
щедротѣщедротѹщедротама
щедрота -ꙑ ж 1. Милосърдие, състрадание, милост браⷮ҇. облѣцѣте сѧ ѣко ꙁбран бѹ. ст ї въꙁлꙋбен. въ ѫтробѫ щедротъ.  благостъ Е 22а 14 тꙑ же гі не ѹдалі щедротъ твоіхъ отъ мене. млостъ твоѣ  рѣснота твоѣ вꙑнѫ ꙁастѫпісте мѩ СП 39.12 да прідѫтъ мнѣ штедротꙑ твоѩ ї жвъ бѫдѫ. ѣко ꙁаконъ твої поѹене мое естъ СП 118.77 вⷲ҇ благодѣтѭ  щедротам. едноѧдааго сна СЕ 14а 20—21 Срв. СЕ15а 23 СЕ18а 9 СЕ27а 1 СЕ58а 5—6 СЕ74b 5 СЕ81b 8 СЕ95а 26 ѡ отъдань богатꙑѩ мⷧст.  щедротꙑ бжѩ. къ вꙿсѣмъ намъ гю помол СЕ 60b 13—14 ѣко бъ млоствъ. щедротамъ тꙑ ес. ꙇ тебѣ славѫ въсꙑлаемъ. ѡцю  снѹ  стѹмѹ дхѹ СЕ 77а 22 аште малааго того рад даана  несоже сѫшта. толко множьство штедротъ покаꙁа о мьнѣ прѣмлоствꙑ гь С 123.7  нъ скоро да варꙙтъ нꙑ штедротꙑ твоѧ г.  дрѹгꙑ ꙁбав дѹшѫ моѭ отъ ада прѣсподьнꙗго С 461.26 грѣхꙑ твоꙗ млостꙑнѧм оцѣст•  неправьдꙑ твоꙗ щедротам нщхъ•  двдъ расто  дасть нщмъ• правьда его прѣбꙑваеть въ вѣкꙑ ПА 213а 2. Великодушие; снизхождение помлѹі мѩ бже по веліцѣі млості твоеі. ї по многъімъ щедротамъ твоімъ оцѣсті беꙁаконньѣ моѣ СП 50.3 еда ꙁабѫдетъ поміловаті бъ. л ѹдръжітъ въ гнѣвъ своі штедротꙑ своѩ СП 76.10 дръꙁаѭще щедротам твом вьпемъ. грѣхъ юност моеѩ не помѧн. отъ танꙑхъ ост нꙑ СЕ 62а 24—25 прѣꙁьр беꙁаконѣ наша. щедротам твом ... гі СЕ 62b 11 влко ... подажд м влагѫ твохъ щедротъ. ꙇꙁгорѣвъшее грѣхꙑ срце мое СЕ 78а 4—5 тѣмьже  нꙑнѣ щедротꙑ твоѩ ꙁлѣ. прѣꙁьрѧ грѣхꙑ нашѧ. ꙇ премⷧѧ обѣщане СЕ 85b 19—20  гробъ прѣблаженъ. а мъꙁда не ꙁрⷱенꙿна. блгтⷣѫ  щедротамі. ноѧдааго сн͠а твоєго. с німже тебѣ славѫ въсілаемъ. съ ст͠ыⷨ. Сб Герм. 76а Е СП СЕ С Гр οἰκτιρμός штедрота Нвб щедрота ОА ЕтМл ЕА Срв щедрост ОА ЕтМл БТР АР