Исторически речник
ѹт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹтѹѭ, юѭ, ѹѫ, юѫ, ѹѧ, юѧ, ѹю, ююѹш, юш, ѹеш, юешѹтъ, ютъ, ѹетъ, юетъ, ѹть, ють, ѹеть, юетьѹмъ, юмъ, ѹемъ, юемъ, ѹмь, юмь, ѹемь, юемь, ѹм, юм, ѹем, юем, ѹмо, юмо, ѹемо, юемоѹте, юте, ѹете, юете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹѭтъ, юѭтъ, ѹѫтъ, юѫтъ, ѹѧтъ, юѧтъ, ѹютъ, юютъ, ѹѭть, юѭть, ѹѫть, юѫть, ѹѧть, юѧть, ѹють, юють, ѹѭт, юѭт, ѹѫт, юѫт, ѹѧт, юѧт, ѹют, юютѹвѣ, ювѣ, ѹевѣ, юевѣѹта, юта, ѹета, юетаѹте, юте, ѹете, юетеѹ, юѹ, ю
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹмъ, юмъ, ѹмь, юмь, ѹм, юмѹте, ютеѹвѣ, ювѣѹта, ютаѹхъ, юхъ, ѹхь, юхь, ѹх, юхѹ, ю
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹ, юѹхомъ, юхомъ, ѹхомь, юхомь, ѹхом, юхом, ѹхмꙑ, юхмꙑѹсте, юстеѹшѧ, юшѧ, ѹшѫ, юшѫ, ѹша, юша, ѹше, юше, ѹхѫ, юхѫѹховѣ, юховѣѹста, юста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹсте, юстеѹꙗахъ, ѹꙗхъ, юꙗахъ, ѹꙗахь, ѹꙗхь, юꙗахь, ѹꙗах, ѹꙗх, юꙗахѹꙗаше, ѹꙗше, юꙗашеѹꙗаше, ѹꙗше, юꙗашеѹꙗахомъ, ѹꙗхомъ, юꙗахомъ, ѹꙗахомь, ѹꙗхомь, юꙗахомь, ѹꙗахом, ѹꙗхом, юꙗахомѹꙗашете, ѹꙗшете, юꙗашете, ѹꙗасте, ѹꙗсте, юꙗасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹꙗахѫ, ѹꙗхѫ, юꙗахѫ, ѹꙗахѹ, ѹꙗхѹ, юꙗахѹѹꙗаховѣ, ѹꙗховѣ, юꙗаховѣѹꙗашета, ѹꙗшета, юꙗашета, ѹꙗаста, ѹꙗста, юꙗастаѹꙗашете, ѹꙗшете, юꙗашете, ѹꙗасте, ѹꙗсте, юꙗасте
ѹт -ѹѭ -ѹш св несв 1. Усетя, почувствам [със сетивата си] ꙇсъ же рее пркоснѫ сѧ мьнѣ нѣкъто. аꙁъ бо юхъ слѫ шедъшю ꙁ мене М Лк 8.46 З А СК рее же пртъѫ мъ ... то же вдш сѫецъ же естъ въ оесе братра твоего. а бръвъна еже естъ въ оесе твоемь не юеш М Лк 6.41 З кнꙙꙁъ ... повелѣ дърат ꙗ ... не ѹꙗста свꙙтаꙗ болѣꙁн С 183.15—16 доб же хрстосовъ кодратъ. ꙗко нкакоже ѹѧ мѫкъ. поѹааше каѭштꙙѧ сꙙ С 109.10 2. Забележа, видя ꙇ коньавъшемъ дън въꙁвраштаѭштемъ сѧ мъ. оста отрокъ с въ мѣ. ꙇ не ю осфъ  мат его М Лк 2.43 З А СК ꙇ отъ тѫдѹ въставъ де въ прѣдѣлꙑ тѵрьскꙑ  сдоньскꙑ. ꙇ въ домъ въшедъ. не хотѣаше да б  къто юлъ М Мк 7.24 З Узная. отъвѣштавъ же еднъ емѹже мѧ клеопа. рее къ немѹ. тꙑ л еднъ пршълецъ ес въ ꙇмъ. ꙇ не ю бꙑвъшхъ въ дьн сѩ М Лк 24.18 З А Образно. тебѣ же творѧщю млостꙑнѭ. да не юетъ шюца твоѣ. ьто твортъ десꙿнца твоѣ М Мт 6.3 З А СК 3. Разбирам, схващам съ гла мъ. то помꙑшлаате ѣко хлѣбъ не мате. не ю л юете н раꙁѹмѣете еште. окаменено л мате срдце ваше М Мк 8.17 З помꙑшлѣѩ ѣко по толіцѣ ѹені въ какъ брѣгъ себе въвръгъ не юѣше К 3b 5 ꙁьл бо сѫште  ꙁьлѣ страждѫште. не могошꙙ  страст своѧ не ѹт С 333.22 не ѹт ἀγνοέω, ἀναισϑητέω Не чувствам, не усещам ѡ раꙁбоініе. не юеші лꙇ ъто страждеші. не помніші л гвоꙁді. ꙁабꙑлъ л есі болѣꙁнь К 11а 27 ѡ нераꙁѹмьꙗ ждовъскааго. камень распаде сꙙ  т не ѹѭтъ С 485.19 не ѹѩ себе ληϑαργικός Който е изгубил съзнание сънъ бо не ѹѭштхъ себе. врѣждатъ продлъжаѧ сꙙ С 314.13—14 М З А СК Б СП К С Гр αἰσϑάνομαι ἐπαισϑάνομαι γιγνώσκω νοέω κατανοέω ют Нвб Срв чуя ’възприема със слуха си’