Исторически речник
ѹвьствоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹвьствоватѹвьствѹѭ, ѹвьствѹѫ, ѹвьствѹѧ, ѹвьствѹюѹвьствѹш, ѹвьствѹеш, ѹвьствѹѹшѹвьствѹтъ, ѹвьствѹетъ, ѹвьствѹѹтъ, ѹвьствѹть, ѹвьствѹеть, ѹвьствѹѹть, ѹвьствѹт, ѹвьствѹет, ѹвьствѹѹтѹвьствѹмъ, ѹвьствѹемъ, ѹвьствѹѹмъ, ѹвьствѹмь, ѹвьствѹемь, ѹвьствѹѹмь, ѹвьствѹм, ѹвьствѹем, ѹвьствѹѹм, ѹвьствѹмо, ѹвьствѹемо, ѹвьствѹѹмоѹвьствѹте, ѹвьствѹете, ѹвьствѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹвьствѹѭтъ, ѹвьствѹѫтъ, ѹвьствѹѧтъ, ѹвьствѹютъ, ѹвьствѹѭть, ѹвьствѹѫть, ѹвьствѹѧть, ѹвьствѹють, ѹвьствѹѭт, ѹвьствѹѫт, ѹвьствѹѧт, ѹвьствѹютѹвьствѹвѣ, ѹвьствѹевѣ, ѹвьствѹѹвѣѹвьствѹта, ѹвьствѹета, ѹвьствѹѹтаѹвьствѹте, ѹвьствѹете, ѹвьствѹѹтеѹвьствѹѹвьствѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹвьствѹмъ, ѹвьствѹмь, ѹвьствѹмѹвьствѹтеѹвьствѹвѣѹвьствѹтаѹвьствовахъ, ѹвьствовахь, ѹвьствовахѹвьствова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹвьствоваѹвьствовахомъ, ѹвьствовахомь, ѹвьствовахом, ѹвьствовахомꙑѹвьствовастеѹвьствовашѧ, ѹвьствовашѫ, ѹвьствоваша, ѹвьствоваше, ѹвьствовахѫѹвьствоваховѣѹвьствоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹвьствовастеѹвьствоваахъ, ѹвьствовахъ, ѹвьствоваахь, ѹвьствовахь, ѹвьствоваах, ѹвьствовахѹвьствовааше, ѹвьствовашеѹвьствовааше, ѹвьствовашеѹвьствоваахомъ, ѹвьствовахомъ, ѹвьствоваахомь, ѹвьствовахомь, ѹвьствоваахом, ѹвьствовахомѹвьствоваашете, ѹвьствовашете, ѹвьствоваасте, ѹвьствовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹвьствоваахѫ, ѹвьствовахѫ, ѹвьствоваахѹ, ѹвьствовахѹѹвьствовааховѣ, ѹвьствоваховѣѹвьствоваашета, ѹвьствовашета, ѹвьствовааста, ѹвьствовастаѹвьствоваашете, ѹвьствовашете, ѹвьствоваасте, ѹвьствовасте
ѹвьствоват -ѹвьствѹѭ -ѹвьствѹш несв Чувствам; разбирам, схващам онъ же пакꙑ гласомъ велкомъ глагола. не срамьꙗш л сꙙ ѡ мѫтелю о сътворенꙑхъ тобоѭ ꙁьл.  о въгаждан бѣсовьстѣмъ. аште бо не бꙑ бꙑло. хꙑтрост ловѣьскꙑ. то не бꙑ мѣлъ богъ. тꙑ же не ѹвъствѹѧ  подобе хъ мꙑ. слѣпъ сꙑ  къ слѣпомъ прлежꙙ С 161.26 Изч С ѹвъствоват Нвб чувствам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР