Исторически речник
ловѣьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ловѣьство, ловѣъство, ловѣстволовѣьства, ловѣъства, ловѣстваловѣьствѹ, ловѣъствѹ, ловѣствѹловѣьствомь, ловѣъствомь, ловѣствомь, ловѣьствомъ, ловѣъствомъ, ловѣствомъловѣьствѣ, ловѣъствѣ, ловѣствѣловѣьства, ловѣъства, ловѣства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ловѣьствъ, ловѣъствъ, ловѣествъ, ловѣьствь, ловѣствь, ловѣьстъвь, ловѣстъвь, ловѣьстьвь, ловѣстьвьловѣрьствомъ, ловѣъствомъ, ловѣствомъ, ловѣьствомь, ловѣъствомь, ловѣствомьловѣьствꙑ, ловѣъствꙑ, ловѣствꙑловѣьствѣхъ, ловѣъствѣхъ, ловѣствѣхъ, ловѣьствѣхь, ловѣъствѣхь, ловѣствѣхьловѣьствѣ, ловѣъствѣ, ловѣствѣловѣьствѹ, ловѣъствѹ, ловѣствѹ
NnDu
ловѣьствома, ловѣъствома, ловѣствома
ловѣьство ср Човечество, човешкият род, всички човеци ꙁаклнаѭ тѧ бгомь ... бесѣдовавъшмь. намъ стрⷭ҇ам до гроба ...  вꙿсе льство не погльщено съмрътѭ съхраньшмь СЕ 53b 8 враю дшамъ ꙇ тѣломъ. бъ дхомь неꙁдреенънꙑмь. понесꙑ вꙿсѧ недѫгꙑ лства ... обрат сѧ на хотѣне рабъ твохъ СЕ 25b 21 тѣмь пророкъ молꙗше сꙙ глагол҄ꙙ. раждьꙁ стесѣ мо  срьдьце м. стѹденѭ бо неьстꙗ. вьсе ловѣьство ѹвꙙꙁано бѣаше С 349.2 гда бѣ веселт сꙙ.  дьнь славьнъ творт ... ꙗко ловѣьство проштено бꙑстъ. ꙗко мрьтвꙑмъ въскрьсен вьсѣмъ проповѣдано бꙑстъ С 386.19 того рад ѹбо строꙗ. род сꙙ хс пльтѭ ...  ѹмраатъ по ловѣьствѹ.  погрібатъ сꙙ С 11.15 бꙑт дꙗволю снѣгѹ лежꙙштѹ по вьсемѹ ловѣьствѹ С 352.9 Изч СЕ С Гр ἀνϑρωπότης σάρξ Нвб ч[е]ловечество книж остар ВА НГер ЕтМл човечество ОА АК Дюв ЕтМл БТР АР