Исторически речник
ст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
стьтѫ, ътѫ, тѫ, ьтѹ, ътѹ, тѹьтеш, ътеш, тешьтетъ, ътетъ, тетъ, ьтеть, ътеть, теть, ьтет, ътет, тетьтемъ, ътемъ, темъ, ьтемь, ътемь, темь, ьтем, ътем, тем, ьтемо, ътемо, темоьтете, ътете, тете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ьтѫтъ, ътѫтъ, тѫтъ, ьтѹтъ, ътѹтъ, тѹтъ, ьтѫть, ътѫть, тѫть, ьтѹть, ътѹть, тѹть, ьтѫт, ътѫт, тѫт, ьтѹт, ътѹт, тѹтьтевѣ, ътевѣ, тевѣьтета, ътета, тетаьтете, ътете, тетеьт, ът, тьт, ът, т
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ьтѣмъ, ътѣмъ, тѣмъ, ьтѣмь, ътѣмь, тѣмь, ьтѣм, ътѣм, тѣмьтѣте, ътѣте, тѣтеьтѣвѣ, ътѣвѣ, тѣвѣьтѣта, ътѣта, тѣтасъ, ьтохъ, ътохъ, тохъ, сь, ьтохь, ътохь, тохь, ьтох, ътох, тохьте, ъте, те
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ьте, ъте, тесомъ, ьтохомъ, ътохомъ, тохомъ, сомь, ьтохомь, ътохомь, тохомь, ьтохом, ътохом, тохом, ьтохмꙑ, ътохмꙑ, тохмꙑсте, ьтосте, ътосте, тостесѧ, шѧ, ьтошѧ, ътошѧ, тошѧ, ша, ше, ьтошѫ, ътошѫ, тошѫ, ьтоша, ътоша, тоша, ьтоше, ътоше, тоше, ьтохѫ, ътохѫ, тохѫсовѣ, ьтоховѣ, ътоховѣ, тоховѣста, ьтоста, ътоста, тоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сте, ьтосте, ътосте, тостеьтѣахъ, ьтѣхъ, ътѣахъ, ътѣхъ, ьтѣахь, ьтѣхь, ътѣахь, ътѣхь, ьтѣах, ьтѣх, ътѣах, ътѣх, тѧхъ, тѧхь, тѧхьтѣаше, ьтѣше, ътѣаше, ътѣше, тѧшеьтѣаше, ьтѣше, ътѣаше, ътѣше, тѧшеьтѣахомъ, ьтѣхомъ, ътѣахомъ, ътѣхомъ, ьтѣахомь, ьтѣхомь, ътѣахомь, ътѣхомь, ьтѣахом, ьтѣхом, ътѣахом, ътѣхом, тѧхомъ, тѧхомь, тѧхомьтѣашете, ьтѣшете, ътѣашете, ътѣшете, ьтѣасте, ьтѣсте, ътѣасте, ътѣсте, тѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ьтѣахѫ, ьтѣхѫ, ътѣахѫ, ътѣхѫ, ьтѣахѹ, ьтѣхѹ, ътѣахѹ, ътѣхѹ, тѧхѹьтѣаховѣ, ьтѣховѣ, ътѣаховѣ, ътѣховѣ, тѧховѣьтѣашета, ьтѣшета, ътѣашета, ътѣшета, ьтѣаста, ьтѣста, ътѣаста, ътѣста, тѧстеьтѣашете, ьтѣшете, ътѣашете, ътѣшете, ьтѣасте, ьтѣсте, ътѣасте, ътѣсте, тѧсте
ст -ьтѫ -ьтеш несв 1. Чета, прочитам нещо написано гла мъ съ. нѣсте л ьл нколже въ кънгахъ. камень егоже неврѣдѹ сътворшѧ ꙁждѫште. съ бꙑстъ въ главѫ ѫгълѫ М Мт 21.42 ЗI А СК онъ же рее къ немѹ. въ ꙁаконѣ ъто псано естъ како ьтеш М Лк 10.26 З А СК сего же ттла мъноѕ сѧ отъ юдѣ. ѣко блꙁъ бѣ напсано еврѣскꙑ гръъскꙑ  латнъскꙑ М Йо19.20 З А СК тітьлъ вьпьетъ. тварь съвѣдѣтельствѹетъ. ѣже ътѫ напсана. ꙁнаѭ вештъмі К 11b 8 молтва стааго піѡнꙗ. же сꙙ обрѣте въ но псан.  вь схъ кн҄гахъ те сꙙ рѹмъскꙑ С 142.21 2. Почитам, уважавам; изпитвам почит, уважение към някого бъ бо ꙁаповѣда глѧ. ьт отца  матерь. ꙇ же ꙁълословтъ отца л матерь. съмрътьѭ ѹмьретъ М Мт 15.4 З. Срв.Мк 7.10 М З къ поътеньемь досажденье створь. дівъ бо тварі прінесъ прѣспѣѭштъ. мѣрѫ тварі. не славѫ ътомꙑмъ іꙁльѣ. тако бꙑс тварь льст мат невѣдѫшт К 10а 12 Почитам определено божество, покланям се на определен бог. полемѡнъ рее кого бога ꙿтеш. асꙿклпꙗдъ рее їсѹса хса С 132.30 въведенѹ же бꙑвъшѹ їѡнѣ рѣшꙙ къ н҄емѹ вльсв. то т сꙙ мьнтъ. аште ѹбо ьтеш  поклонш сꙙ сльньцѹ.  огню.  водѣ.  съконьаш повелѣн цре. аште. л то въꙁложмъ на тѧ мѫкꙑ жестокꙑ С 258.26—27 Отдавам почит на определен светец. море отоьно. ꙁнатъ мѫжа. ноѧꙁꙑьнц. ътѫтъ ѳомѫ. вьсꙙ странꙑ дьньсь праꙁдьнѹѭтъ.  сего слово акꙑ даръ владꙑцѣ прносꙙтъ С 509.9 Издигам в култ, прекланям се на определен фетиш. ѡ дѫбе блаженꙑ. гоже цѣсаре ътѫтъ. властеле  вельмѫжꙙ любꙙтъ. мѫж же  женꙑ  въсе стьство.  тварь ловѣьска. стражь матъ С 354.5 не ст ἀτιμάζω Безчестя, опозорявам отъвѣшта с аꙁъ бѣса не мамъ. нъ ътѫ отца моего. ꙇ вꙑ не ьтете мене М Йо 8.49 З А ст  вѣдѣт προσανέχω Чета и познавам, придържам се, следвам, зачитам свещените книги врагъ твохъ рад. раꙁдрѹшш врага  мьстьнка. же сте вꙑ же ꙁаконъ тѫште  вѣдѫште  пророкꙑ тѫште С 331.9 ст сѧ М З А СК Б ЗП ТФ СЕ К С Р Гр ἀναγιγνώσκω σέβω σέβομαι τιμάω πολυπραγμονέω Нвб чета ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА