Исторически речник
етврьтъкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
етврьтъкъ, етврьтъкь, етврьтокъ, етврьтокь, етврьтькъ, етврьтькьетврьтъка, етврьтька, етврьткаетврьтъкѹ, етврьтькѹ, етврьткѹетврьтъкъ, етврьтъкь, етврьтокъ, етврьтокь, етврьтькъ, етврьтькь-етврьтъкомь, етврьтъкомъ, етврьтькомь, етврьтькомъ, етврьткомь, етврьткомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
етврьтъцѣ, етврьтьцѣ, етврьтцѣ-етврьтъц, етврьтьц, етврьтцетврьтъкъ, етврьтъкь, етврьтокъ, етврьтокь, етврьтькъ, етврьтькьетврьтъкомъ, етврьтъкомь, етврьтькомъ, етврьтькомь, етврьткомъ, етврьткомьетврьтъкꙑ, етврьтькꙑ, етврьткꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
етврьтъкꙑ, етврьтькꙑ, етврьткꙑетврьтъцѣхъ, етврьтъцѣхь, етврьтьцѣхъ, етврьтьцѣхь, етврьтцѣхъ, етврьтцѣхьетврьтъка, етврьтька, етврьткаетврьтъкѹ, етврьтькѹ, етврьткѹетврьтъкома, етврьтькома, етврьткома
етврьтъкъ м Четвъртък блще ба амⷩ҇. ⷳ҇ еⷦ҇ е҃ неⷣ҇ вꙁнⷲ҇он А 155а 26 Срв. А28а 1 в еⷦ҇ б҃ неⷣ҇ по паⷭ҇. е҇вⷸ оⷮ оⷩ҇ глаⷡ҇ к҃ а҃ А 9b 4 в еⷦ҇ в҃ неⷣ҇ по пасⷰ҇. ев҇ⷸа оⷮ оⷩ҇ А 13b 26 в еⷦ҇ свѣⷮ҇ неⷣ҇лѧ. алеⷺ҇ глаⷭ҇ г҃ А 5а 1 еⷮ҇ ꙁ҃ неⷣ҇ еваⷢ҇ ѿ҇ (ѡⷩ҇а гⷡ҇ р҃ н҃) СК 140а 3 коⷰ҇ вꙑ ст есте. щ вь еⷮ҇ на лтꙋрьгі ѿ҇ полꙋ СК 99а 7 въ еⷮ҇ велкꙑѧ неⷣ҇ вее(...) СК 92а 2 Ѿ гръески иꙁъвотъ написаⷯ, ѹ село Риꙁаръ, въ доⷨ Аѳанаса, и Станъа, при Коане. въ лето ҂ꙀС НГ ҂АѰМЕ тогда поидоша. тꙋръци на къꙁалъбаша. вѣлика нꙋжда беше по тꙋръска ꙁемла. Аꙁъ Їѡсїфъ, написахъ, непотребни, нї бꙋ ни лкꙋ, мца маїа В асъ дне въ етврътакъ. Бел. 376 Потѡ(м) прїиде п'тица ꙗстрѣбь да сѣдить да га блюдеть не(д)л(д)ю/!/ и поне(д)л'никъ • и в'тор'никь • и срѣдꙋ и чет'врьтокь Лъв М. 79r велкꙑ [свѧтꙑ] етврьтъкъ ἡ ἁγία καὶ μεγάλη Πεντάς, ἡ ἁγία καὶ μεγάλη ε´ Четвъртъкът преди Великден, четвъртъкът от Страстната седмица; Велики четвъртък НЬ ОУ҆МЬВЕНІ ВЬ СТЬІ ВЕ|л етвртоⷦ҇⸱ Вел. четв. 53а и веⷧ҇ чеⷦ и веⷧ҇ петⸯкь, и вели́ка съ́¬бота ни́каⷦ да не ра́ботишь. така́ и дрꙋ́гïе влⷣчны пра́зⷣници. и дрꙋ́гïе вели́кïй стïй пра́зⷣници да почи́ташь и да пра́зⷣнꙋвашь. Тр. дам. 8 пѣвц же на́на|ѫть пѣ́т е пⷭ҇ѣ ѿ канѡна | вел́каⷢ҇ еⷦ҇, Вел. четв. 60а Въ стии велиⷦ еⷦ докоаⷯ прилѹи жеⷭ и блговѣщенїе и быⷭ раꙁⷣрѣшенїе рыбѣ. Бел. 90/94.3 СЛ(Ꙍ)ВꙌ ⸱ СТАГꙌ ⸱ ИꙌАНА ꙀЛАТꙌꙊСТАГꙌ ⸱ НА ВЕЛИ(КИ) ⸱| екь ⸱ бл͠агослови ѡ̇͠е Златоуст 171а вон емше са. вѣсѧ  кь каафѣ. коⷰ҇ плака сѧ горко. щ в веⷧ҇къ етврⷦ҇ А 101c 5 въ велⷦ҇ етврⷦ҇. еваⷸ҇ ѿ маⷴ҇ глаⷡ҇ с҃ н҃ р҃. рее гь кь свомъ ѹенікомъ А 87b 6 щ в етвръⷰ велмⷰ҇ тѹ бліꙁъ прѣдъ оіма т стотъ А 87b 2 стго ꙇоана хръсостома архꙇепіскѹпа. констѧтінѣ града. ъⷮ҇ въ велікꙑ етврътокъ К 3а 25—26 їѡанна ꙁлатоѹстааго слово вь велкꙑ етврътъкꙿ С 424.15 їана архепскѹпа константнꙗ града ꙁлатоѹстааго слово въ свꙙтꙑ етврътькъ. о прѣданїюдꙑ  о пастѣ С 405.4 етврьтъкъ сѫботѣ τετρὰς σαββάτων Четвъртият ден след съботата в юдейската седмица; сряда пъсⷧмъ давъ въ етврътокъ соботѣ СП 93.1 А СК СП К С П7 Вел. четв. Тр. дам. Бел. Лъв М. Златоуст Гр ἡ πέμπτη етврътокъ етврътъкꙿ етвъртъкъ етврътькъ четврътакъ Нвб четвъртък ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА