Исторически речник
цѣсарьствоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
цѣсарьствоватцѣсарьствѹѭ, цѣсарьствѹѫ, цѣсарьствѹѧ, цѣсарьствѹюцѣсарьствѹш, цѣсарьствѹеш, цѣсарьствѹѹшцѣсарьствѹтъ, цѣсарьствѹетъ, цѣсарьствѹѹтъ, цѣсарьствѹть, цѣсарьствѹеть, цѣсарьствѹѹть, цѣсарьствѹт, цѣсарьствѹет, цѣсарьствѹѹтцѣсарьствѹмъ, цѣсарьствѹемъ, цѣсарьствѹѹмъ, цѣсарьствѹмь, цѣсарьствѹемь, цѣсарьствѹѹмь, цѣсарьствѹм, цѣсарьствѹем, цѣсарьствѹѹм, цѣсарьствѹмо, цѣсарьствѹемо, цѣсарьствѹѹмоцѣсарьствѹте, цѣсарьствѹете, цѣсарьствѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
цѣсарьствѹѭтъ, цѣсарьствѹѫтъ, цѣсарьствѹѧтъ, цѣсарьствѹютъ, цѣсарьствѹѭть, цѣсарьствѹѫть, цѣсарьствѹѧть, цѣсарьствѹють, цѣсарьствѹѭт, цѣсарьствѹѫт, цѣсарьствѹѧт, цѣсарьствѹютцѣсарьствѹвѣ, цѣсарьствѹевѣ, цѣсарьствѹѹвѣцѣсарьствѹта, цѣсарьствѹета, цѣсарьствѹѹтацѣсарьствѹте, цѣсарьствѹете, цѣсарьствѹѹтецѣсарьствѹцѣсарьствѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
цѣсарьствѹмъ, цѣсарьствѹмь, цѣсарьствѹмцѣсарьствѹтецѣсарьствѹвѣцѣсарьствѹтацѣсарьствовахъ, цѣсарьствовахь, цѣсарьствовахцѣсарьствова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
цѣсарьствовацѣсарьствовахомъ, цѣсарьствовахомь, цѣсарьствовахом, цѣсарьствовахомꙑцѣсарьствовастецѣсарьствовашѧ, цѣсарьствовашѫ, цѣсарьствоваша, цѣсарьствоваше, цѣсарьствовахѫцѣсарьствоваховѣцѣсарьствоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
цѣсарьствовастецѣсарьствоваахъ, цѣсарьствовахъ, цѣсарьствоваахь, цѣсарьствовахь, цѣсарьствоваах, цѣсарьствовахцѣсарьствовааше, цѣсарьствовашецѣсарьствовааше, цѣсарьствовашецѣсарьствоваахомъ, цѣсарьствовахомъ, цѣсарьствоваахомь, цѣсарьствовахомь, цѣсарьствоваахом, цѣсарьствовахомцѣсарьствоваашете, цѣсарьствовашете, цѣсарьствоваасте, цѣсарьствовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
цѣсарьствоваахѫ, цѣсарьствовахѫ, цѣсарьствоваахѹ, цѣсарьствовахѹцѣсарьствовааховѣ, цѣсарьствоваховѣцѣсарьствоваашета, цѣсарьствовашета, цѣсарьствовааста, цѣсарьствовастацѣсарьствоваашете, цѣсарьствовашете, цѣсарьствоваасте, цѣсарьствовасте
цѣсарьствоват -цѣсарьствѹѭ -цѣсарьствѹш несв 1. Управлявам държава, царство; царствам граждане же его ненавдѣахѫ его. посълашѧ молтвѫ въ слѣдъ его глѭще. не хоштемъ семѹ да цсрствѹтъ надъ нам М Лк 19.14 З А слъшавъ же. ѣко архла црствѹетъ въ юде. въ рода мѣсто оца своего. ѹбоѣ сѧ тамо ті А Мт 2.22 СК нкꙿтоже отъ цѣсарь вратъ адовъ ѹбѣжа ... н еꙁек҄ꙗ же слъꙁам въꙁврат съмрьт нарѣ. то како мо сꙑнъ цѣсарьствоват мать вь вѣкꙑ С 238.25 цѣсарь костантнъ ... ѹвѣдѣвъ господа нашего їс хса ба стнꙿнааго сѫшта. тъ пръвꙑ цѣсарьствова въ рмьстѣ градѣ С 186.10 съконьа же сꙙ свꙙтꙑ отьць нашъ  сповѣднкъ сак҄. мѣсꙙца марта. ка. цѣсарьствѹѭштѹ хрьстолюбвѹѹмѹ црю ѳеѡдосю С 209.16 цѣсарьствѹѭштѹ доклтꙗнѹ. ꙁаповѣдь посъла сꙙ по вьсе вьсел҄енѣ. ꙗкоже ... не жьрѫшт богомъ. мѫен бꙑваѭште ꙁълѫ съмрьтѭ ѹмрѣт С 144.30 ѳеѡфлъ же о насъ цѣсарьствѹ. воѧ сътворвъ на скврънавꙑѧ срацнꙑ ꙁде С 56.1—2 Образно. не бѣ  врѣмꙙ плодъ сътворт съмрьтьнъ. цѣсарьствова бо сьмрьть отъ адама до мѡӱсѧ. рекꙿше до ꙁакона С 351.25 Срв. С10.4 2. За Бог — царувам, властвам над християните тꙑ дръжш.  црствѹеш на насъ. бъ  ꙇноѧдꙑ тво снъ. ꙇ дхъ тво стꙑ СЕ 56b 1 мѫенъ же бꙑстъ стꙑ пѡн ... пр нанѣ цр. о насъ же цръствѹѭштѹ господѹ нашемꙋ їс хрстѹ. мѹже слава  дръжава С 142.16 цѣсарьствѹѩ градъ Столица, метрополия любьꙗше же хожден прѣжде не двгнꙑ сꙙ. ꙗкоже на толцѣ мѹ подал отт. ꙗкоже вдѣт новѫѭ кесарѭ  ефратъ рѣкѫ. въ междѹмѣрї же томъ. прде нѣкто палатї. отъ цръствѹѭштааго сꙑ града ... же по шъств го. отъ велкааго града антохїскааго С 562.7 М З А СК Б ЗП СЕ С Гр βασιλεύω βασιλεία цѣсаръствоват Нвб Срв царствувам остар ОА АР ДА царувам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл ДА