Исторически речник
цѣсар҄евъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
цѣсар҄евъ, цѣсар҄евьцѣсар҄евацѣсар҄евѹцѣсар҄евь, цѣсар҄евъцѣсар҄евацѣсар҄евомь, цѣсар҄евомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
цѣсар҄евѣцѣсар҄еве, цѣсар҄евъцѣсар҄евцѣсар҄евъ, цѣсар҄евьцѣсар҄евомъ, цѣсар҄евомьцѣсар҄евꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
цѣсар҄евꙑцѣсар҄евѣхъ, цѣсар҄евѣхьцѣсар҄евацѣсар҄евѹцѣсар҄евомацѣсар҄ево
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
цѣсар҄евацѣсар҄евѹцѣсар҄евоцѣсар҄евацѣсар҄евомь, цѣсар҄евомъцѣсар҄евѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
цѣсар҄евацѣсар҄евъ, цѣсар҄евьцѣсар҄евомъ, цѣсар҄евомьцѣсар҄евацѣсар҄евꙑцѣсар҄евѣхъ, цѣсар҄евѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
цѣсар҄евѣцѣсар҄евѹцѣсар҄евомацѣсар҄евацѣсар҄евꙑ, цѣсар҄евѫцѣсар҄евѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
цѣсар҄евѫ, цѣсар҄евѹцѣсар҄евоѭ, цѣсар҄евоѫ, цѣсар҄евоѧ, цѣсар҄евоюцѣсар҄евѣцѣсар҄евꙑцѣсар҄евъ, цѣсар҄евьцѣсар҄евамъ, цѣсар҄евамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
цѣсар҄евꙑцѣсар҄евамцѣсар҄евахъ, цѣсар҄евахьцѣсар҄евѣцѣсар҄евѹцѣсар҄евама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
цѣсар҄евꙑ, цѣсар҄евꙑ, цѣсар҄евоцѣсар҄еваго, цѣсар҄еваего, цѣсар҄евааго, цѣсар҄еваго, цѣсар҄евого, цѣсар҄евога, цѣсар҄евгоцѣсар҄евѹмѹ, цѣсар҄евѹемѹ, цѣсар҄евѹѹмѹ, цѣсар҄евѹмѹ, цѣсар҄евоомѹ, цѣсар҄евомѹ, цѣсар҄евоѹмѹ, цѣсар҄евмѹцѣсар҄евꙑ, цѣсар҄евꙑ, цѣсар҄евоцѣсар҄еваго, цѣсар҄еваего, цѣсар҄евааго, цѣсар҄еваго, цѣсар҄евого, цѣсар҄евога, цѣсар҄евгоцѣсар҄евꙑмь, цѣсар҄евꙑмь, цѣсар҄евꙑмъ, цѣсар҄евꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
цѣсар҄евѣмь, цѣсар҄евѣемь, цѣсар҄евѣѣмь, цѣсар҄евѣамь, цѣсар҄евѣмь, цѣсар҄евѣмъ, цѣсар҄евѣемъ, цѣсар҄евѣѣмъ, цѣсар҄евѣамъ, цѣсар҄евѣмъ, цѣсар҄евомь, цѣсар҄евомъцѣсар҄евꙑ, цѣсар҄евꙑ, цѣсар҄евоцѣсар҄евцѣсар҄евꙑхъ, цѣсар҄евꙑхъ, цѣсар҄евꙑхь, цѣсар҄евꙑхь, цѣсар҄евѣхъ, цѣсар҄евѣхьцѣсар҄евꙑмъ, цѣсар҄евꙑмъ, цѣсар҄евꙑмь, цѣсар҄евꙑмь, цѣсар҄евѣмъ, цѣсар҄евѣмьцѣсар҄евꙑѧ, цѣсар҄евꙑꙗ, цѣсар҄евꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
цѣсар҄евꙑм, цѣсар҄евꙑмцѣсар҄евꙑхъ, цѣсар҄евꙑхъ, цѣсар҄евꙑхь, цѣсар҄евꙑхьцѣсар҄еваꙗ, цѣсар҄еваа, цѣсар҄еваѣцѣсар҄евѹю, цѣсар҄евоюцѣсар҄евꙑма, цѣсар҄евꙑмацѣсар҄ево, цѣсар҄евое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
цѣсар҄еваго, цѣсар҄еваего, цѣсар҄евааго, цѣсар҄еваго, цѣсар҄евого, цѣсар҄евога, цѣсар҄евгоцѣсар҄евѹмѹ, цѣсар҄евѹемѹ, цѣсар҄евѹѹмѹ, цѣсар҄евѹмѹ, цѣсар҄евоомѹ, цѣсар҄евомѹ, цѣсар҄евоѹмѹ, цѣсар҄евмѹцѣсар҄ево, цѣсар҄евоецѣсар҄еваго, цѣсар҄еваего, цѣсар҄евааго, цѣсар҄еваго, цѣсар҄евого, цѣсар҄евога, цѣсар҄евгоцѣсар҄евꙑмь, цѣсар҄евꙑмь, цѣсар҄евꙑмъ, цѣсар҄евꙑмъцѣсар҄евѣмь, цѣсар҄евѣемь, цѣсар҄евѣѣмь, цѣсар҄евѣамь, цѣсар҄евѣмь, цѣсар҄евѣмъ, цѣсар҄евѣемъ, цѣсар҄евѣѣмъ, цѣсар҄евѣамъ, цѣсар҄евѣмъ, цѣсар҄евомь, цѣсар҄евомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
цѣсар҄ево, цѣсар҄евоецѣсар҄еваꙗ, цѣсар҄еваа, цѣсар҄еваѣ, цѣсар҄еваѧцѣсар҄евꙑхъ, цѣсар҄евꙑхъ, цѣсар҄евꙑхь, цѣсар҄евꙑхь, цѣсар҄евѣхъ, цѣсар҄евѣхьцѣсар҄евꙑмъ, цѣсар҄евꙑмъ, цѣсар҄евꙑмь, цѣсар҄евꙑмь, цѣсар҄евѣмъ, цѣсар҄евѣмьцѣсар҄еваꙗ, цѣсар҄еваа, цѣсар҄еваѣ, цѣсар҄еваѧцѣсар҄евꙑм, цѣсар҄евꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
цѣсар҄евꙑхъ, цѣсар҄евꙑхъ, цѣсар҄евꙑхь, цѣсар҄евꙑхьцѣсар҄евѣцѣсар҄евѹю, цѣсар҄евоюцѣсар҄евꙑма, цѣсар҄евꙑмацѣсар҄еваꙗ, цѣсар҄еваа, цѣсар҄еваѣ, цѣсар҄еваѧцѣсар҄евꙑѧ, цѣсар҄евꙑꙗ, цѣсар҄евѫѭ, цѣсар҄евꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
цѣсар҄евѣ, цѣсар҄евоцѣсар҄евѫѭ, цѣсар҄евѹю, цѣсар҄евоѭ, цѣсар҄евоюцѣсар҄евѫѭ, цѣсар҄евоѫ, цѣсар҄евоѧ, цѣсар҄евоюцѣсар҄евѣцѣсар҄евꙑѧ, цѣсар҄евꙑꙗ, цѣсар҄евꙑецѣсар҄евꙑхъ, цѣсар҄евꙑхъ, цѣсар҄евѣхъ, цѣсар҄евꙑхь, цѣсар҄евꙑхь, цѣсар҄евѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
цѣсар҄евꙑмъ, цѣсар҄евꙑмъ, цѣсар҄евѣмъ, цѣсар҄евꙑмь, цѣсар҄евꙑмь, цѣсар҄евѣмьцѣсар҄евꙑѧ, цѣсар҄евꙑꙗ, цѣсар҄евꙑецѣсар҄евꙑм, цѣсар҄евꙑмцѣсар҄евꙑхъ, цѣсар҄евꙑхъ, цѣсар҄евꙑхь, цѣсар҄евꙑхьцѣсар҄евѣцѣсар҄евѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
цѣсар҄евꙑма, цѣсар҄евꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
цѣсар҄евъ прил притеж 1. Царски, владетелски вьꙁвеліаѩ спнъе рцрва (погр. вм. црѣ, Север., с. 21, бел. под линия) і творѩ мілості хѹ своемѹ СП 17.51 нꙑнѣ поетъ пркъ ддъ вьпѩ  глѧ. ведѫтъ сѧ цревꙑ дѣвꙑ вь слѣдь еѩ. нꙑнѣ женхъ хъ. двьр нбсънааго црства. раꙁвръꙁъ твоего ждетъ въхожденѣ СЕ 87b 22 тъгда ѹбо с непобѣдм.  добл҄ вон хрьстов. вьлѣꙁъше вь срѣдѫ покаꙁаѭштѹ кънꙙꙁѹ кꙿн҄гꙑ цѣсаревꙑ.  послѹшанꙗ отъ вьсѣхъ просꙙштѹ С 85.30 2. Императорски, царски прнесош емꙋ пѣнꙁь. іс же гла мъ то е дѣло се.  напсане. глаш емѹ. црево СК Мт 22.21 3. Като същ. цѣсар҄ева ср мн τὰ Καίσαρος Това, което принадлежи на царя, императора гла мъ іс. въꙁдадте ѹбо црева црев.  бжꙗ бв СК Мт 22.21 Изч СК СП СЕ С Гр [τοῦ] βασιλέως [τοῦ] Καίσαρος Нвб Срв царев ОА НТ НГер БТР АР ДА Царева МИ Царево МИ ХХ,ЛИМР Царев двор МИ ВП,ТО