Исторически речник
цѣна  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
цѣнацѣнꙑ, цѣнѫцѣнѣцѣнѫ, цѣнѹцѣноѭ, цѣноѫ, цѣноѧ, цѣноюцѣнѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
цѣноцѣнꙑцѣнъ, цѣньцѣнамъ, цѣнамьцѣнамцѣнахъ, цѣнахь
NfOuNfGuNfDu
цѣнѣцѣнѹцѣнама
цѣна -ꙑ ж 1. Цена, възнаграждение, стойност тъгда събꙑстъ сѧ рееное пророкомь глѭштемь. ꙇ прѩсѧ тр десѧт съребрънкъ цѣнѫ цѣненааго. егоже цѣншѧ отъ снъ ꙁлвъ М Мт 27.9 З А СК архере же премъше съребро рѣшѧ. не достоно естъ въложт его въ карванѫ. понеже цѣна кръве естъ М Мт 27.6 З А СК братръ не іꙁбавітъ іꙁбавітъ лі лвкъ. не дастъ бѹ іꙁмѣнꙑ ꙁа сѩ. ї цѣнꙑ іꙁбавленъѣ дшѩ своеѩ СП 48.9 помѧн кънжънкꙑ. не съмѣвъшѧѩ въꙁѧт. съребра цѣнꙑ его СЕ 49а 22 Цена за извършената през определен период от време работа — надница. глаш емѹ. ꙗко нктоже насъ не наѧтъ. гла мъ дѣте  вꙑ въ вноградъ моі.  еже бѫдетъ цѣна прімете СК Мт 20.7 [ловѣкъ] ꙁде ꙁа ꙋтра. наѧтъ дѣлатель вноградѹ своемѹ. съвѣщавъ же цѣнѫ по сребрьнкѹ. на вноградъ посъла ѧ СК Мт 20.2 2. Като нареч. цѣноѭ Скъпо кѹплен бо есте цаноѫ. прославте же ба въ тѣлесехъ вашхъ Е 3а 4 беꙁ цѣнꙑ ἄνευ τιμῆς Евтино продастъ люді своѩ бес цѣнꙑ СП 43.13 не мꙑ цѣнꙑ τιμὴν οὐκ ἔχων Безценен ъто хоштете м даті. ꙇ аꙁъ вамъ прѣдамь і. ꙇ поставшѧ емѹ даті. ћ҃. съребрьнікъ. цѣнѫ съвѣшташѧ кръві. не ꙇмѫшті цѣнꙑ К 5b 30, 31 Срв. С415.11 М З А СК Е СП СЕ С Гр τιμή цана Нвб цена ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА