Исторически речник
цѣльба  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
цѣлъба, цѣльба, цѣлбацѣлъбꙑ, цѣльбꙑ, цѣлбꙑ, цѣлъбѫ, цѣльбѫ, цѣлбѫцѣлъбѣ, цѣльбѣ, цѣлбѣцѣлъбѫ, цѣльбѫ, цѣлбѫ, цѣлъбѹ, цѣльбѹ, цѣлбѹцѣльбоѭ, цѣльбоѫ, цѣльбоѧ, цѣльбою, цѣлъбоѭ, цѣлъбоѫ, цѣлъбоѧ, цѣлъбою, цѣлбоѭ, цѣлбоѫ, цѣлбоѧ, цѣлбоюцѣлъбѣ, цѣльбѣ, цѣлбѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
цѣлъбо, цѣльбо, цѣлбоцѣлъбꙑ, цѣльбꙑ, цѣлбꙑцѣльбъ, цѣлебъ, цѣлъбъ, цѣльбь, цѣлебь, цѣлъбьцѣльбамъ, цѣльбамь, цѣлъбамъ, цѣлъбамь, цѣлбамъ, цѣлбамьцѣльбам, цѣлъбам, цѣлбамцѣльбахъ, цѣльбахь, цѣлъбахъ, цѣлъбахь, цѣлбахъ, цѣлбахь
NfOuNfGuNfDu
цѣлъбѣ, цѣльбѣ, цѣлбѣцѣлъбѹ, цѣльбѹ, цѣлбѹцѣлъбама, цѣльбама, цѣлбама
цѣльба -ꙑ ж 1. Лек, лекарство то слꙑшавъ не раꙁгнѣва сꙙ. не пожал с не отъстѫп. нъ ѹкорꙑ  хѹлꙑ. акꙑ добрꙑѧ цѣльбꙑ прмъ С 364.3 не съкрꙑ блаженꙑ петръ цѣльбꙑ покаанꙗ С 362.13 не раста вьꙁскат покаꙗꙁньнꙑѧ готовꙑ цѣльбꙑ С 362. 16 нъ добро вꙑ врѣмꙙ алъбꙑ. покаанꙗ прѣд положт цѣльбꙑ С 358. 25 2. Изцеление, излекуване бѫд нꙑнѣ съ нам. цѣльбѫ даѩ рабѹ твоемѹ семѹ. братѹ нашемѹ. вьꙁдвгн  отъ ложа немощьнааго СЕ 30b 13 тꙑ ес цѣльба наша. ꙇ волѣ твоѣ съдраве наше. ꙇ мⷧде твое жвотъ нашъ СЕ 41а 24 ѡ ... ꙁбавтелю ... недѫжьнꙑмъ цѣльба правьдънꙑмъ отъдъшен. дꙗволѹ раꙁорен С 314.30 молꙗахѫ о сьпасен хъ молт сꙙ мѹ.  абь гнѫ благодатьѭ цѣльбѫ полѹаахѫ С 531.22 на н҄емꙿже мѣстѣ до дьн҄ешьнꙗаго дьне цѣлꙿбꙑ многꙑ творꙙтъ сꙙ С 532.12 пож же по цѣл҄енї бол҄е ѳ҃ лѣтъ ... н дꙿного постраданьꙗ прмъ. прѣжде бꙑвъшꙙѧ мѹ ножьнꙑѧ болѣꙁн. же славꙙ ба о поданѣ мѹ цѣльбѣ С 564.30 бес цѣльбꙑ ἀνίατος Неизлечим оставш врагѹ грѣхꙑ.  простъ бѫдеш же къ владꙑцѣ съгрѣш. он бес цѣльбꙑ сѫтъ  беꙁ млост а с много мѣѭште ѹтѣшен  млостꙿ С 407.10 СЕ С Гр ϑεραπεία ἴασις ἔμπλαστρος αἰτία ῥῶσις φάρμακον цѣлꙿба Нвб целба диал ВА РРОДД ДА