Исторически речник
цѣловат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
цѣловатцѣлѹѭ, цѣлѹѫ, цѣлѹѧ, цѣлѹюцѣлѹш, цѣлѹеш, цѣлѹѹшцѣлѹтъ, цѣлѹетъ, цѣлѹѹтъ, цѣлѹть, цѣлѹеть, цѣлѹѹть, цѣлѹт, цѣлѹет, цѣлѹѹтцѣлѹмъ, цѣлѹемъ, цѣлѹѹмъ, цѣлѹмь, цѣлѹемь, цѣлѹѹмь, цѣлѹм, цѣлѹем, цѣлѹѹм, цѣлѹмо, цѣлѹемо, цѣлѹѹмоцѣлѹте, цѣлѹете, цѣлѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
цѣлѹѭтъ, цѣлѹѫтъ, цѣлѹѧтъ, цѣлѹютъ, цѣлѹѭть, цѣлѹѫть, цѣлѹѧть, цѣлѹють, цѣлѹѭт, цѣлѹѫт, цѣлѹѧт, цѣлѹютцѣлѹвѣ, цѣлѹевѣ, цѣлѹѹвѣцѣлѹта, цѣлѹета, цѣлѹѹтацѣлѹте, цѣлѹете, цѣлѹѹтецѣлѹцѣлѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
цѣлѹмъ, цѣлѹмь, цѣлѹмцѣлѹтецѣлѹвѣцѣлѹтацѣловахъ, цѣловахь, цѣловахцѣлова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
цѣловацѣловахомъ, цѣловахомь, цѣловахом, цѣловахомꙑцѣловастецѣловашѧ, цѣловашѫ, цѣловаша, цѣловаше, цѣловахѫцѣловаховѣцѣловаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
цѣловастецѣловаахъ, цѣловахъ, цѣловаахь, цѣловахь, цѣловаах, цѣловахцѣловааше, цѣловашецѣловааше, цѣловашецѣловаахомъ, цѣловахомъ, цѣловаахомь, цѣловахомь, цѣловаахом, цѣловахомцѣловаашете, цѣловашете, цѣловаасте, цѣловасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
цѣловаахѫ, цѣловахѫ, цѣловаахѹ, цѣловахѹцѣловааховѣ, цѣловаховѣцѣловаашета, цѣловашета, цѣловааста, цѣловастацѣловаашете, цѣловашете, цѣловаасте, цѣловасте
цѣловат -цѣлѹѭ -цѣлѹш несв св 1. Поздравявам, приветствам ꙇ абье вьсь народъ вдѣвъше  ѹжасѫ сѧ.  пррштѫште цѣловаахѫ  М Мк 9.15 З не носте вълагалшта на врѣтшта н сапогъ. ꙇ нкогоже на пѫт не цѣлѹте М Лк 10.4 З ꙇ вьнде въ домъ ꙁахарнъ. ꙇ цѣлова елсаветь М Лк 1.40 З А СК въходѧште же въ домъ цѣлѹте  М Мт 10.12 З пршъдъ же потомь малꙑ прѣподобьнъ патрк҄ь еппъ.  цѣловавъ стааго не обрѣте клюсꙙте С 552.3 сълѹ же сꙙ ... дѫштѹ мѹ манастꙑра дот.  вьлѣꙁъ къ сѫшт тѹ братї цѣлова ѧ С 523. 22 вьлѣꙁъша же обрѣтоста девꙙтъ мѫжь крьстꙗнꙑ ꙁатворенꙑ.  вдѣвъша ѧ въ мноꙁѣ скръб сѫштꙙ цѣловавъша ѧ С 255.27—28 ꙁъшъдъ ꙁъ црькъве съ народомъ многомъ. де къ правьднкѹ артемѹ цѣловавъ го С 236.22 свꙙтꙑ же помол сꙙ  цѣлова .  съповѣда мѹ вьсе о ꙁьлоьстьнѣѣмь ѹал҄ С 199.13 вьꙁьрѣвъ же на н҄ꙙ  вдѣвъ. ѹжасе сꙙ. ꙗко днае жв сѫтъ.  въ радост бꙑвъ. въставъ цѣлова хъ о прѣславьнѣѣмь ѹдес С 39.26 2. Целувам  абе цѣлѹетъ ппъ оба братра. ꙇ сама сѧ цѣлѹете.  реетъ дѣкъ. глаⷡ҇ нашѧ гю по СЕ 11а 2, 3  сътворівъше го цѣла прлежанмъ.  вѣрѫ своѭ къждо прѣклан҄ѣѧ сꙙ. цѣловаше колѣнѣ праведꙿнѹѹмѹ С 51.22—23  цѣловавъ ъстьно го тѣло въ томъ папрьтѣ.  облъкъ полож  вь мѣстѣхъ прѣподобънꙑхъ.  тако въꙁврат сꙙ въ хꙑꙁнѫ своѭ С 296.14 цѣлѹѭще м мн Тези, които целуват; целуващите мⷧотва цѣлѹѭште крстъ СС Ib 22 М З А СК СС СЕ С Гр ἀσπάζομαι ἀσπασμοῦ μεταδίδωμι περιπτύσσω φιλέω Нвб целувам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв целивам, цаливам, цалувам диал