Исторически речник
црькꙑ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
црькꙑ, црькъв, црькьв, црьквцрькъве, црькьве, црькве, црькъв, црькьв, црьквцрькъв, црькьв, црьквцрькъвь, црькъвъ, црькьвь, црькьвъ, црьковь, црьковъ, црькъве, црькьве, црьквецрькъвѭ, црькъвьѭ, црькъвѫ, црькъвѧ, црькъвю, црькъвью, црькьвѭ, црькьвьѭ, црькьвѫ, црькьвѧ, црькьвю, црькьвью, црьквѭ, црьквьѭ, црьквѫ, црьквѧ, црьквю, црьквьюцрькъве, црькьве, црькве, црькъв, црькьв, црькв
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
црькꙑ, црькъв, црькьв, црьквцрькъв, црькьв, црьквцрькъвь, црькъвъ, црькьвь, црькьвъ, црьковь, црьковъцрькъвамъ, црькъвамь, црькьвамъ, црькьвамьцрькъвам, црькьвам, црьквамцрькъвахъ, црькъвахь, црькьвахъ, црькьвахь, црьквахъ, црьквахь
NfOuNfGuNfDu
црькъв, црькьв, црьквцрькъвѹ, црькьвѹ, црьквѹцрькъвама, црькьвама, црьквама
црькꙑ -црькъве ж 1. Общност на вярващите християни, християнска община, епархия, поместна църква гда же  поставшꙙ патрарха стѣ црькв рмьстѣ С 121.6—7 бѣ нѣкто преꙁвутеръ. отъ алеѯандръскꙑѧ свꙙтꙑѧ бжѧ црькве С 186.18—19 цѣсарь съборъ епскѹпъскꙑ сътвор ... о право вѣрѣ ѹтврьдтъ ...  поставт въ къснꙙтн҄ градѣ епскѹпа.  дат ѹстро свꙙтꙑмъ црькъвамъ вьсѣмь людемъ С 201.6 Привържениците на Христовата църква, християните. въ лѣто осмонадесꙙто црѣ персьска саворꙗ. гон҄ен бꙑстъ на црькв хрстосовꙑ С 254.29 2. Универсалната вселенска християнска църква аꙁъ же тебѣ глѭ. ѣко тꙑ ес петръ. ꙇ на семь камене съꙁждѫ црквъ моѭ М Мт 16.18 З А прѣст(ꙑ)хъ прркъ праꙁднкъ. нбо цръкв ѣвїло естъ Е 7а 16—17 моⷧ҇ бꙑв҇ⷿащ. аще кꙿто кръщенѣ своего отъвръгъ сѧ въ поган. ꙇ обраттъ сѧ цркв СЕ 23а 6 егда отрокꙑ ѡсанна въ вꙑшьн҄хъ вьпѭштꙙ цръкꙑ въстрѫбтъ С 332.16 обьходтъ бо ꙗко л҄ьвь ревꙑ. щѧ кого пожьретъ по кънгамъ. сего рад цръкꙑ накаꙁаетъ Х II Ва 18 Религия, вяра, изповедание; църква. полемѡнъ рее. кръстꙗнъ л с. піѡнї рее. е. полемѡнъ рее коѧ црькъве С 132.7 Срв. С132.21, 28 не брашьномь бо  птмь сѫть слѹгꙑ • нь цркв бжьꙗ работьнц ПА 281b рауⷣ сѧ паѵле, похвала цр͠кві Сб. Герм. 232а неъстїе погыбе • х͠сꙿ црⷭтвоуеⷮ • бл͠гоъстїе просїа • цр͠кви процъвте • мⷱнкь въса ꙁемлꙗ испльни се мощеи ПЕ Нед. 603v 3. Еврейски или християнски храм; църква  вьс люде ꙁ ѹтра прхождаахѫ къ немѹ въ црквъ послѹшатъ его М Лк 21.38 З по обꙑаю ерескѹмѹ. клю сѧ емѹ покадт въшедъшю въ црквъ гнѭ М Лк 1.9 З А ꙇ хождааше с въ цркве въ пртворѣ соломон М Йо 10.23 З А СК ѡтъвѣшта емѹ с ... аꙁъ вьсегда ѹхъ на сънъмшт. ꙇ въ цръкъв(е) ꙇдеже вьс ꙇюдѣі сънемлѫтъ сѧ. ꙇ таꙇ не глахъ несоже М Йо 18.20 З А СК о ꙁгънанꙑхъ цркве М 83а 2 проⷦ҇ глаⷭ҇ ҃д. двенъ бъ въ стъⷯі. стⷯ҇. въ црквахъ Е 6а 5 ѹслꙑші гі гла молітвъ моеѩ егда въꙁовѫ къ тебѣ. егда въꙁдѣѭ рѫцѣ моі въ црквꙑ сті твоеі СП 27.2 ѡскврънішѩ ціръковь стѫѭ твоѭ. положішѩ ілема ѣко овоштьное хранлште СП 78.1 тѧ молмъ гі. вьнд нꙑнѣ въ стѫѭ црквь твоѭ. ꙇ въ раба твоего сего СЕ 31b 4 сътворшꙙ же блꙁъ тоѧ кѫпѣл. цркъве стааго  връховьнꙗаго апⷪ҇ла петра С 541.20—21 прѣподобьнꙑ свꙙттел҄ь. молтвънꙑ домъ рекꙿше црꙿкве. сътворвъ ѹ пештерꙑ прѣлож ьстъно го тѣло С 532.10  отътолѣ мльат наꙙ въ хꙑꙁнѣ. н въ црькъве прходꙙ С 288.7  прѣбꙑвъ въ гостньнц ꙗже прѣдъ градомъ. ꙗже съꙁъдана бꙑстъ отъ блаженꙑѧ еудок҄ѧ. въ н҄еже гостньнц црькꙑ стъ стааго геѡргꙗ С 282.17 сь отьць богѹ сꙙ на ѹꙙст въдавъ  въꙁградвъ въ томъ градѣ црькъве прѣхвальнѣ богородц С 279.11 бѣаше бо цръкꙑ пꙙт пъпьршть отъ града С 221.23 цьрк сꙙтааго оана дѣлана пауломь хартофулаѯомь П1 сь рее могѫ раꙁорт црквь бжѭ. ꙇ трьм дьньм соꙁъдат ѭ М Мт 26.61 З, А, СК. Срв.Мк 14.58 М, З, А, СК;Мк 15.29 М, З, А, СК;Йо 2.19 М З А не вѣсте ѣко тѣлеса ваша цркꙑ сѫщо(...) въ васъ стомѹ дхѹ естъ. мате отъ ба  нѣсте себѣ Е 3а 1 Въ то лѣто ꙁаповѣда . цркв хртⷭ҇їаньскы раꙁорт до ꙁемⸯлѧ . ҆ кнгы ҆жⷣе ХрГС 484а Въ странаⷯ срскыⷯ . бѣше граⷣ нарцаемы ѡравле . въ немꙿже ꙁдааше сѧ цр͠ква . въ мѧ велком͠нка геѡргꙗ Сб. Герм. 272а Борись... кр(с)ти в'сꙋ зем(л)ю бл'гарьскꙋю • и сьз(д)а цр҃кви по земл(і) бльгар'стѣи • и на р(ѣ)цѣ Брѣгал'ници • и тꙋ прїем' цр(с)тво на Ѡв'чи поли • сьз(д)а бѣли цр҃кви Ск. Ис. И тоги́ва се црь потрꙋди , и стори́ Като́ мꙋ повелѣ́ арⸯхггль . и съѕи́да црква прѣвели́ка . и сто́ка мнѡ́го ѻста́ви оу онъ́ѧ црква Тр. дам. 181 и̇ било на ѡ̇ни̇ чловѣци̇ въ оно време велїка тꙋга и̇ жалостъ под тꙋрска држава и̇збирали̇ кои̇ били̇ красни̇ цр͠кви и ѡ̇бращали̇ и̇хъ въ џами̇и ПХ 48v 4. Езически храм, светилище своѭ славѫ матъ велкꙑ богъ асклп.  аште не прметъ тьмьꙗньнааго кажденꙗ н жрътвъ. то не можеш вьнт въ цръкъве С 227.27— 28 глагола правьдьнкъ. повел жъръцѹ свомѹ да отврьꙁетъ црькъве.  аꙁъ вьндѫ С 228.20—21 в капетолїю въ цркв де҆вѣ погѹб мѹжа ХрГС 465b15-16 а҆дона҆ же въ црквь прбѣжа, ҆ ꙁа трѣ́бнкъ сѧ дерⸯжа, мо́лѧше соло́мона брата свое҆го ХрГС 426a23-25 И тоги́ва оузе́ црь кр҇ⷭть и пойде́ оу црь́ква и́долⸯска, и си́чки и́доле покло́ниха се крⷭ҇тꙋ Тр. дам. 39 Нехристиянска църква (институция), религиозна общност, вероизповедание свѧтꙑи, свѧтꙑи, свѧтꙑи клюатъ сѧ проповѣданию апостольскоу, а црькꙑ жидовьска не примлетъ го ЙЕ Шест. 45b-45c 5. Събор, сборище въꙁненавдѣхъ црковъ лѫкавънꙑхъ.  съ неъстівꙑмі не сѩдѫ СП 25.5 апостольскаꙗ црькꙑ ἡ ἀποστολικὴ ἐκκλησία Апостолска църква, едно от наименованията на православната християнска църква, която пази неизменно апостолското учение и апостолското приемство на даровете на Светия дух, предавани чрез тайнството свещенство пакꙑ пр(н)осмъ ті словесънѫѭ сѭ слѹ(ж)ъбѫ. о вꙿселенѣ.  о стѣ каѳо(л)к. апⷧ҇осцѣ цркве СС IIIb 25 кланѣетъ сѧ тебѣ едномѹ бѹ  оцю. едноꙙдѹмѹ снѹ твоемѹ. гю нашемѹ схѹ. въ стѣ твое католк. ꙇ аплъсцѣ цркве СЕ 23b 19 вьсѣьскаꙗ црькꙑ ἡ καϑολικὴ ἐκκλησία Едната вселенска християнска църква, която представя единството на всички вярващи в Исус Христос дꙗконса ѹбо много творѣаше спѣшен. того вѣрѫ прѣложт.  прстрот къ вьсѣьстѣ црькъв С 298.6 дꙗконса ... прде въ ерѹсалмъ. мѫшт съ собоѭ братѹꙙда самьѧ санъ прѣдръжꙙшта. же пр номь ѹбо въꙁдръжꙙ бѣаше. къ црькъв же вьсѣьстѣ не пробьштааше сꙙ С 298.1—2 да отвръꙁѫтъ сꙙ небеса.  да прмѫтъ дѹшѫ раба твого. ꙗкоже  людемъ твомъ вьсѣьскꙑѧ цръкъве.  вьсѣкого спльн҄енꙗ ѧ С 254.18 съборьнаꙗ црькꙑ a) ἡ καϑολική ἐκκλησία Едната, съборната християнска църква, която представлява единството на всички вярващи в Исус Христос Сицевое оубѡ хоулное велѣнїе събѡрнаа цр͠кви , ни же прѣеть когⷣа ни же прѣдаⷭ ПЕ ИМ 164r сⷯ ѹбо всѐ бжⷭ҇твеноѐ арꙿхїереевъ събранїѐ ѡⷮсѣкꙿше ͗ ѡⷮверꙿгше неꙁаблꙋднаѧ̀ ͗ бжⷭ҇твены̏ѧ̀ съборны̏ѧ цркв • ѹкрѣп́ша  ѹтверд́ша догꙿмать Фот. 650б полемѡнъ рее ко црькъве. отъвѣшта съборьнѣ не бо стъ на отъ хръста С 132.8 b) εὐκτήριος οἶκος Молитвен дом в раннохристиянската епоха въ прѣславънъ тъ день памꙙт стааго конона. вꙿса саурꙗ  прѣдѣл . сь свѣштам сходꙙште ꙁ домовъ свохъ. съ веера дѫште въ съборънѫѭ мѹ црькъве С 35.9—10 М З А СК Б ЗП Е СП СЕ СС К С Х БН КН П1 ХрГС Тр. дам. ЙЕ Шест. Сб. Герм. Ск. Ис. Тр. дам. ПХ ПА ПЕ Нед. ПЕ ИМ Фот. Гр [τὸ] ἱερόν ναός ἐκκλησία [τὸ] εὐκτήριον μαρτύριον μοναστήριον σέβασμα πόλις цръкꙑ цръковь црьква ціръковъ цьрк Нвб църква, черква ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР черкова диал ДА Срв Църквата МИ Атанасова църква МИ Белата църква МИ Гергиева църква МИ Герчева църква МИ КП,МИРазл Черква МИ Черквата МИ БМС Черква МИ Черковата МИ Черквич МИ ГХ,МИМ Черкувану МИ КМл Черква МИ Църквата МИ Черкица МИ ХХ,ЛИМР Цръква МИ Цръквенци МИ ЙЗах,Кюст