Исторически речник
шт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
штшѭ, шѫ, шѧ, шюшш, шешштъ, шетъ, шть, шеть, шт, шетшмъ, шемъ, шмь, шемь, шм, шем, шмо, шемоште, шете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
шѭтъ, шѫтъ, шѧтъ, шютъ, шѭть, шѫть, шѧть, шють, шѭт, шѫт, шѧт, шютшвѣ, шевѣшта, шеташте, шетеш, шш, ш
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
шмъ, шмь, шмштешвѣшташхъ, шхь, шхш
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
шшхомъ, шхомь, шхом, шхмꙑшстешшѧ, шшѫ, шша, шше, шхѫшховѣшста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
шсте*шꙗахъ*шꙗаше*шꙗаше*шꙗахомъ*шꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*шꙗахѫ*шꙗаховѣ*шꙗашета*шꙗашете
шт -шѭ -шѥш несв шьвенъ ꙁлатомь шьвенъ χρυσόπαστος Шит, везан, украсен със злато кꙑ ѹспѣхъ повѣждъ м ьстьнааго каменꙗ сего.  ꙁлатомъ шьвенꙑхъ рꙁъ С 447.9 Изч С Нвб Срв шия, шит ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА