Исторически речник
храмъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
храмъ, храмьхрамахрамѹ, храмовхрамъ, храмьхрамахрамомь, храмомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
храмѣхрамехрам, храмовехрамъ, храмь, храмовъ, храмовьхрамомъ, храмомь, храмовомъ, храмовомьхрамꙑ, храмовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
храмꙑ, храмовꙑ, храмъмхрамѣхъ, храмѣхь, храмохъ, храмохь, храмовохъ, храмовохьхрамахрамѹхрамома
храмъ м 1. Дом, жилище вьсѣкъ же оставтъ братрѭ л сестрꙑ ... л села л храмꙑ. ꙇмене моего рад. съторцеѭ прметъ М Мт 19.29 З СК мѫжъ еднъ отъ града. ꙇже мѣ бѣсꙑ отъ лѣтъ мъногъ. ꙇ вь рꙁѫ не облаааше сѧ. ꙇ въ храмѣ не жвѣаше. нъ въ гробѣхъ М Лк 8.27 З А н града н вьс. н храма н обтѣл н рода матъ. въ стѹжде странѣ С 455.5 Образно. ѡ бꙑт намъ храмѹ.  жлщю. прѣстааго емѹ дха СЕ 60а 7 ѹста твоꙗ бѫдѫтъ акꙑ ѹста ота  стааго дѹха храмъ бѫдеш С 380.16 тако же смъ съплатили се, ꙗкоже се бꙑ къто миноумъ владꙑкоѭ, и мимоходѧщю владꙑцѣ въсхотѣлъ би храмъ моу сътворити. ЙЕ Шест. 6b геⷣ ꙁвѧ|цание̇ среброу ⸱ геⷣ вино многоє̇ ⸱ где кони ⸱ геⷣ врь|тогради ⸱ геⷣ храмомь оу꙼крашⷷ|ние̇ Златоуст 123б Аще есть мощно коемꙋ сꙋседꙋ вьꙁдвигнꙋты храⷨ на висотꙋ , да не стꙋжаеⷮ сꙋседꙋ капꙿлꙗми сь стрехе ни пролитїемь гноꙗ на проꙁорьце ДК Како же ꙃижⷣет сѧ до́мъ дшвньіи; ѿ ювествнаго домѹ можемъ навьі́кнѫти ѡ͗па́сꙿствѡ ве́щи• трѣбѹе͗т бѡ хотѧ здати храмъ сь̏, ѿвъсѫдѹ ѹ͗твръдити́ и͗• Дор. 276а 2. Езически храм, езическо светилище бѣаше же храмъ кѹмрꙿскꙑ скон. нарцамъ петасъ С 17.7 повелѣ же вовода вьвест го въ храмъ аполоновъ С 20.4 сьніде огн҄ь съ небесе.  пожьже храма.  лъжеменънааго бога сътвор. акꙑ пѣсъкъ дробенъ С 22.12 въ жрътвꙑ мѣсто влъхвованмъ свомъ огн҄ь прнесе на храмъ С 22.29 костаⷩтⷩ... прьвы҆ номѡ҇ⷭ рекше сѹⷣ въпса. да ҆дⷤе сѹть ҆дольстї хра́м. да сѧ даю҆ть хⷭ҇выⷨ астнкоⷨ на цркв ѡбраща́т ХрГС 486b13-17 сѣде цр͠ь макꙿсенꙿтиє̇ на прѣстолѣ ⸱ повелѣ слоугамь свои̇мь лиити ⸱ вьсѣкь да сьбира̇ть сѧ въ храмь и̇дольскыи̇ Златоуст Хотѧще же иꙁъ Делфꙋскаго храма иꙁыти , въпрашаахѫ Аполона , кто обладати иматъ римлѣны ХрКМ 1700 ъстные же повъсоудоу въꙁдвиѕати цр͠квы , и идѡлꙿскые храмы поⷣ тѣхь въинѣвати ѻбластїю ПЕ Конст. 427v 3. Еврейски или християнски храм, църква ꙇ ѹааше глѧ мъ. нѣстъ л псано. ѣко храмъ мо храмъ молтвѣ нареетъ сѧ вьсѣмъ ѩꙁкмъ М Мк 11.17 З. Срв.Мт 21.13 М ЗП гі вьндѫ въ (х)рамъ тво. (по)кланѣѭ сѧ къ цркв стѣ тв(ое) СС Iа 3 е влко прꙁьр на нꙑ. ꙇ на стꙑ храмъ сь. ꙇ сътвор съ нам ... богатꙑѩ мⷧст твоеѩ СЕ 63а 3—4 Образно. хвалѭ тѧ гі бже нашъ. въшедъшааго мѧ въ храмъ домѹ твоего ... подавъшааго деснцеѭ твоеѭ. хлѣбъ тво мнѣ СЕ 36а 17 не въ динъ храмъ , нъ исплъни црькъви и вьсь миръ сь ЙЕ Шест. 46а съⷣꙁа прѣкрасенъ храмъ въ мѧ ст͠ом . всѣьскым потрѣбамі оукрашъ . междоу людъскоѫ банеѫ .  поꙁорщемъ Сб. Герм. 63а И светыхь чьстьнаа ѡбез'честить • И вьсхытить всакы сьсоудь оть всакого храма • И сьбереть все ѡбразы светыихь • и чьстьныѥ крсты • и светаꙗ еуангелиꙗ и все апостолы Епиф. кь прѣсвѣтлѡмꙋ хв͠ы мт͠ре прїиде храмꙋ , иже и влахерна именꙋет сѧ даже до днⷭе ПЕ Петк. 78r исписа се сїа книга , вь мостыри Рыⷧсцѣⷨ , въ храⷨ прпоⷣбнаⷢ оца нашеⷢ Іѡ Рыⷧскаⷢ Бел. 154 господнъ храма οἰκοδεσπότης Стопанин, собственик на дом, къща се же вѣдте. ѣко аще б вѣдѣлъ гнъ храма. въ кѫѭ стражѫ тать прдетъ. бьдѣлъ ѹбо б М Мт 24.43 З А ПА 83а молтвьнꙑ храмъ ναός τῆς προσευχῆς Църква наставлѣѩ въ стꙑ молтвьнꙑ тво храмъ. праѩ стѣмь. ꙇ мꙑсльнѣмь твоемь стадѣ. о хѣ сѣ гі нашмь СЕ 26b 6 храмъ божь οἶκος τοῦ Θεοῦ Ерусалимският храм како вънде въ храмъ бж. пр аватар архере М Мк 2.26 З, СК. Срв.Мт 12.4 М, З;Лк 6.4 М З А ьстьнꙑ храмъ ἐνανϑρώπησις Название на Богородица [образно] посъланъ бꙑстъ аг҄гелъ гаурлъ ... сцꙙ ꙁаповѣд прмъ ... д къ мар дѣвц ... д къ ꙁвол҄еню мого ьстьнааго храма. д къ стѣ невѣстѣ. по пльт родьства мого С 248.8 М З А СК ЗП Е СП СС СЕ С Т ЙЕ Шест. Златоуст ДК Дор. ХрГС ПЕ Конст. ХрКМ Сб. Герм. Епиф. ПЕ Петк. Бел. ПА Гр οἶκος οἰκία δῶμα ναός στέγη Нвб храм ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА