Исторически речник
фанѹл҄евъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
фанѹл҄евъ, фанѹл҄евьфанѹл҄евафанѹл҄евѹфанѹл҄евь, фанѹл҄евъфанѹл҄евафанѹл҄евомь, фанѹл҄евомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
фанѹл҄евѣфанѹл҄еве, фанѹл҄евъфанѹл҄евфанѹл҄евъ, фанѹл҄евьфанѹл҄евомъ, фанѹл҄евомьфанѹл҄евꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
фанѹл҄евꙑфанѹл҄евѣхъ, фанѹл҄евѣхьфанѹл҄евафанѹл҄евѹфанѹл҄евомафанѹл҄ево
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
фанѹл҄евафанѹл҄евѹфанѹл҄евофанѹл҄евафанѹл҄евомь, фанѹл҄евомъфанѹл҄евѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
фанѹл҄евафанѹл҄евъ, фанѹл҄евьфанѹл҄евомъ, фанѹл҄евомьфанѹл҄евафанѹл҄евꙑфанѹл҄евѣхъ, фанѹл҄евѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
фанѹл҄евѣфанѹл҄евѹфанѹл҄евомафанѹл҄евафанѹл҄евꙑ, фанѹл҄евѫфанѹл҄евѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
фанѹл҄евѫ, фанѹл҄евѹфанѹл҄евоѭ, фанѹл҄евоѫ, фанѹл҄евоѧ, фанѹл҄евоюфанѹл҄евѣфанѹл҄евꙑфанѹл҄евъ, фанѹл҄евьфанѹл҄евамъ, фанѹл҄евамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
фанѹл҄евꙑфанѹл҄евамфанѹл҄евахъ, фанѹл҄евахьфанѹл҄евѣфанѹл҄евѹфанѹл҄евама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
фанѹл҄евꙑ, фанѹл҄евꙑ, фанѹл҄евофанѹл҄еваго, фанѹл҄еваего, фанѹл҄евааго, фанѹл҄еваго, фанѹл҄евого, фанѹл҄евога, фанѹл҄евгофанѹл҄евѹмѹ, фанѹл҄евѹемѹ, фанѹл҄евѹѹмѹ, фанѹл҄евѹмѹ, фанѹл҄евоомѹ, фанѹл҄евомѹ, фанѹл҄евоѹмѹ, фанѹл҄евмѹфанѹл҄евꙑ, фанѹл҄евꙑ, фанѹл҄евофанѹл҄еваго, фанѹл҄еваего, фанѹл҄евааго, фанѹл҄еваго, фанѹл҄евого, фанѹл҄евога, фанѹл҄евгофанѹл҄евꙑмь, фанѹл҄евꙑмь, фанѹл҄евꙑмъ, фанѹл҄евꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
фанѹл҄евѣмь, фанѹл҄евѣемь, фанѹл҄евѣѣмь, фанѹл҄евѣамь, фанѹл҄евѣмь, фанѹл҄евѣмъ, фанѹл҄евѣемъ, фанѹл҄евѣѣмъ, фанѹл҄евѣамъ, фанѹл҄евѣмъ, фанѹл҄евомь, фанѹл҄евомъфанѹл҄евꙑ, фанѹл҄евꙑ, фанѹл҄евофанѹл҄евфанѹл҄евꙑхъ, фанѹл҄евꙑхъ, фанѹл҄евꙑхь, фанѹл҄евꙑхь, фанѹл҄евѣхъ, фанѹл҄евѣхьфанѹл҄евꙑмъ, фанѹл҄евꙑмъ, фанѹл҄евꙑмь, фанѹл҄евꙑмь, фанѹл҄евѣмъ, фанѹл҄евѣмьфанѹл҄евꙑѧ, фанѹл҄евꙑꙗ, фанѹл҄евꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
фанѹл҄евꙑм, фанѹл҄евꙑмфанѹл҄евꙑхъ, фанѹл҄евꙑхъ, фанѹл҄евꙑхь, фанѹл҄евꙑхьфанѹл҄еваꙗ, фанѹл҄еваа, фанѹл҄еваѣфанѹл҄евѹю, фанѹл҄евоюфанѹл҄евꙑма, фанѹл҄евꙑмафанѹл҄ево, фанѹл҄евое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
фанѹл҄еваго, фанѹл҄еваего, фанѹл҄евааго, фанѹл҄еваго, фанѹл҄евого, фанѹл҄евога, фанѹл҄евгофанѹл҄евѹмѹ, фанѹл҄евѹемѹ, фанѹл҄евѹѹмѹ, фанѹл҄евѹмѹ, фанѹл҄евоомѹ, фанѹл҄евомѹ, фанѹл҄евоѹмѹ, фанѹл҄евмѹфанѹл҄ево, фанѹл҄евоефанѹл҄еваго, фанѹл҄еваего, фанѹл҄евааго, фанѹл҄еваго, фанѹл҄евого, фанѹл҄евога, фанѹл҄евгофанѹл҄евꙑмь, фанѹл҄евꙑмь, фанѹл҄евꙑмъ, фанѹл҄евꙑмъфанѹл҄евѣмь, фанѹл҄евѣемь, фанѹл҄евѣѣмь, фанѹл҄евѣамь, фанѹл҄евѣмь, фанѹл҄евѣмъ, фанѹл҄евѣемъ, фанѹл҄евѣѣмъ, фанѹл҄евѣамъ, фанѹл҄евѣмъ, фанѹл҄евомь, фанѹл҄евомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
фанѹл҄ево, фанѹл҄евоефанѹл҄еваꙗ, фанѹл҄еваа, фанѹл҄еваѣ, фанѹл҄еваѧфанѹл҄евꙑхъ, фанѹл҄евꙑхъ, фанѹл҄евꙑхь, фанѹл҄евꙑхь, фанѹл҄евѣхъ, фанѹл҄евѣхьфанѹл҄евꙑмъ, фанѹл҄евꙑмъ, фанѹл҄евꙑмь, фанѹл҄евꙑмь, фанѹл҄евѣмъ, фанѹл҄евѣмьфанѹл҄еваꙗ, фанѹл҄еваа, фанѹл҄еваѣ, фанѹл҄еваѧфанѹл҄евꙑм, фанѹл҄евꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
фанѹл҄евꙑхъ, фанѹл҄евꙑхъ, фанѹл҄евꙑхь, фанѹл҄евꙑхьфанѹл҄евѣфанѹл҄евѹю, фанѹл҄евоюфанѹл҄евꙑма, фанѹл҄евꙑмафанѹл҄еваꙗ, фанѹл҄еваа, фанѹл҄еваѣ, фанѹл҄еваѧфанѹл҄евꙑѧ, фанѹл҄евꙑꙗ, фанѹл҄евѫѭ, фанѹл҄евꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
фанѹл҄евѣ, фанѹл҄евофанѹл҄евѫѭ, фанѹл҄евѹю, фанѹл҄евоѭ, фанѹл҄евоюфанѹл҄евѫѭ, фанѹл҄евоѫ, фанѹл҄евоѧ, фанѹл҄евоюфанѹл҄евѣфанѹл҄евꙑѧ, фанѹл҄евꙑꙗ, фанѹл҄евꙑефанѹл҄евꙑхъ, фанѹл҄евꙑхъ, фанѹл҄евѣхъ, фанѹл҄евꙑхь, фанѹл҄евꙑхь, фанѹл҄евѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
фанѹл҄евꙑмъ, фанѹл҄евꙑмъ, фанѹл҄евѣмъ, фанѹл҄евꙑмь, фанѹл҄евꙑмь, фанѹл҄евѣмьфанѹл҄евꙑѧ, фанѹл҄евꙑꙗ, фанѹл҄евꙑефанѹл҄евꙑм, фанѹл҄евꙑмфанѹл҄евꙑхъ, фанѹл҄евꙑхъ, фанѹл҄евꙑхь, фанѹл҄евꙑхьфанѹл҄евѣфанѹл҄евѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
фанѹл҄евꙑма, фанѹл҄евꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
фанѹл҄евъ прил притеж ЛИ Фануилев, който е в някакви отношения с Фануил — бащата на пророчицата вдовица Ана, посрещнала Йосиф и Мария в Храма, където те довели Христос на 40ия ден след рождението му за ритуално посвещаване на Бога като първороден син [Изх 34.19— 20, Чис 18.15—16] ꙇ бѣ анна пророца. дъшт фанѹлева. отъ колѣна асѹрова ... жвъш съ мѫжемъ ж҃ лѣтъ М Лк 2.36 Изч М З А СК Гр τοῦ Ζανουήλ От евр ЛИ Penū’ēl ’лице на Бога’ фаналевъ