Исторически речник
ѹѩт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹѩтѹмѫ, ѹмѹѹмешѹметъ, ѹметь, ѹметѹмемъ, ѹмемь, ѹмем, ѹмемоѹмете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹмѫтъ, ѹмѹтъ, ѹмѫть, ѹмѹть, ѹмѫт, ѹмѹтѹмевѣѹметаѹметеѹмѹм
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹмѣмъ, ѹмѣмь, ѹмѣмѹмѣтеѹмѣвѣѹмѣтаѹѩхъ, ѹѩсъ, ѹѧхъ, ѹѧсъ, ѹѩхь, ѹѩсь, ѹѧхь, ѹѧсь, ѹѩх, ѹѧхѹѩ, ѹѩтъ, ѹѩть, ѹѧ, ѹѧтъ, ѹѧть
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹѩ, ѹѩтъ, ѹѩть, ѹѧ, ѹѧтъ, ѹѧтьѹѩсомъ, ѹѩхомъ, ѹѧсомъ, ѹѧхомъ, ѹѩсомь, ѹѩхомь, ѹѧсомь, ѹѧхомь, ѹѩхом, ѹѧхом, ѹѩхмꙑ, ѹѧхмꙑѹѩсте, ѹѧстеѹѩшѧ, ѹѧшѧ, ѹѩсѧ, ѹѧсѧ, ѹѩшѫ, ѹѧшѫ, ѹѩша, ѹѧша, ѹѩше, ѹѧше, ѹѩхѫ, ѹѧхѫѹѩсовѣ, ѹѩховѣ, ѹѧсовѣ, ѹѧховѣѹѩста, ѹѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹѩсте, ѹѧсте*ѹмѣахъ*ѹмѣаше*ѹмѣаше*ѹмѣахомъ*ѹмѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*ѹмѣахѫ*ѹмѣаховѣ*ѹмѣашета*ѹмѣашете
ѹѩт -ѹмѫ -ѹмеш св 1. Взема участие, присъединя се към някого еппъ ... давъ мѹ вонъ вѣрьнъ мѫжъ сломъ пꙙть сьтъ. с н҄мже пршъдъ арꙿхеппъ въ херсоньскъ градъ ... крьстꙗн съ многоѭ радостѭ. ѹмъше кѹпꙿно с нꙿмъ  съ сѫштм мѹ С 540.3—4 2. Завзема, превзема пршъдъ арꙿхеппъ въ херсоньскъ градъ ... прѧшꙙ го кръстꙗн съ многоѭ радостѭ ... кѹп҄но с нꙿмъ  съ сѫштм мѹ ѹѧшꙙ градънꙑѧ стѣн С 540.4 3. Прен. Обхванат съм, обзет съм от нещо отъ съна въꙁбѹждаѭшта мꙙ сънт  псанью прѣдат ꙗже отъ ловѣка бжꙗ анна. боꙗꙁньѭ многоѭ ѹѧтъ. не облѣнхъ сꙙ наꙙт. нареенааго сън҄енꙗ С 543.21 Изч С ѹѧт Нвб уема, уемам диал ОА НГер БТР ДА Срв уем ует ’непохватен’ м