Исторически речник
ѹѩдрт [сѧ]  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹѩдрт [сѧ]ѹѩждрѭ, ѹѩдрѭ, ѹѩдрѧ, ѹѩдрюѹѩдршѹѩдртъ, ѹѩдрть, ѹѩдртѹѩдрмъ, ѹѩдрмь, ѹѩдрм, ѹѩдрмоѹѩдрте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹѩдрѧтъ, ѹѩдрѧть, ѹѩдрѧтѹѩдрвѣѹѩдртаѹѩдртеѹѩдрѹѩдр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹѩдрмъ, ѹѩдрмь, ѹѩдрмѹѩдртеѹѩдрвѣѹѩдртаѹѩдрхъ, ѹѩдрхь, ѹѩдрхѹѩдр
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹѩдрѹѩдрхомъ, ѹѩдрхомь, ѹѩдрхом, ѹѩдрхмꙑѹѩдрстеѹѩдршѧ, ѹѩдршѫ, ѹѩдрша, ѹѩдрше, ѹѩдрхѫѹѩдрховѣѹѩдрста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹѩдрсте*ѹѩждрꙗахъ*ѹѩждрꙗаше*ѹѩждрꙗаше*ѹѩждрꙗахомъ*ѹѩждрꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*ѹѩждрꙗахѫ*ѹѩждрꙗаховѣ*ѹѩждрꙗашета*ѹѩждрꙗашете
ѹѩдрт [сѧ] -ѹѩдрѭ [сѧ] -ѹѩдрш [сѧ] св Побързам, забързам се  вѣрѫ ѩсѩ словесі его.  въспѣшѩ хвалѫ емѹ. ѹѩдрішѩ ꙁабꙑшѩ дѣ(лѣ)ла его. не съхраншѩ съвѣта его СП 105.13 на тѩ гі ѹпъвахъ да не постꙑждѫ сѩ вь вѣкъ ... пріклоні ко мънѣ ѹхо твое ѹѩдрі ꙁъм мѩ СП 30.3 Прен.Следвам, последовател съм на нещо [някого]. ѹмножішѩ сѩ немошт іхъ по сіхъ ѹѩдрішѩ сѩ. не съберѫ сънемъ іхъ отъ кръві СП 15.4 Изч СП Гр ταχύνω ѹѩдріт Нвб Ø