Исторически речник
ѹѧсть  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ѹѧст, ѹѧстьѹѧстꙗ, ѹѧста, ѹѧстьꙗѹѧстю, ѹѧстѹ, ѹѧстьюѹѧстмь, ѹѧстьмь, ѹѧстмъ, ѹѧстьмъ, ѹѧстмь, ѹѧстмъѹѧст, ѹѧсть, ѹѧстѹѧстꙗ, ѹѧста, ѹѧстьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ѹѧст, ѹѧсть, ѹѧстеѹѧстмъ, ѹѧстьмъ, ѹѧстмь, ѹѧстьмь, ѹѧстмъ, ѹѧстмь, ѹѧстомъ, ѹѧстамъѹѧст, ѹѧсть, ѹѧст, ѹѧстмѹѧстхъ, ѹѧстьхъ, ѹѧстхь, ѹѧстьхь, ѹѧстхъ, ѹѧстхьѹѧст, ѹѧстьѹѧстю, ѹѧстѹ, ѹѧстью
NnDu
ѹѧстма, ѹѧстьма, ѹѧстма, ѹѧстма
ѹѧсть -ꙗ ср Съпричастие, участие подвжънкъ. лѣжѧ  въстаѩ съ тобоѭ. сѣдѧ  веселѧ срце твое. ѹтѣхоѭ стааго дха. достона творѧ тѧ. ꙇ ѹѧстью стꙑхъ прⷣ҇ѣбънꙑхъ оць нашхъ. ꙇ постьнцѣхъ СЕ 92b 22 гі гі слъ бже левъ. ꙇ вꙿсѣко славѣ. ꙇ прм. въ ѹѧсте. ꙇꙁбъранꙑхъ твохъ. ꙇ напш мѧ его въ кънгъ жвотънꙑѩ СЕ 101b 9 тꙑ лхъ с. маш бо ꙙсть ѹꙙстꙗ родьства огн҄ьнааго.  сьпрꙙстьнкъ с отꙿцѹ твомѹ дꙗволѹ С 12.3 въдат сѧ на ѹѧсть ἀφιερόω ἐμαυτὸν Посветя се, отдам се богоносвꙑ сь отьць богѹ сꙙ на ѹꙙст въдавъ.  въꙁградвъ въ томь градѣ црькъве прѣхвальнѣ богородц С 279.10 полагат ѹѧсть сво τῆν μερίδα μου τίϑημι Съпричастен съм ї вꙑвръже словеса моѣ вьсѩтъ. ѣще відѣаше татъ теааше съ німъ. ї съ прѣлюбодѣі ѹѧстъе свое полагааше СП 49.18 Изч СП СЕ С Гр μερίς ѹꙙст ѹѧсте ѹѧстъе Нвб Срв участие ОА ВА АК ЕтМл БТР АР