Исторически речник
ѹтел҄евъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ѹтел҄евъ, ѹтел҄евьѹтел҄еваѹтел҄евѹѹтел҄евь, ѹтел҄евъѹтел҄еваѹтел҄евомь, ѹтел҄евомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ѹтел҄евѣѹтел҄еве, ѹтел҄евъѹтел҄евѹтел҄евъ, ѹтел҄евьѹтел҄евомъ, ѹтел҄евомьѹтел҄евꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ѹтел҄евꙑѹтел҄евѣхъ, ѹтел҄евѣхьѹтел҄еваѹтел҄евѹѹтел҄евомаѹтел҄ево
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ѹтел҄еваѹтел҄евѹѹтел҄евоѹтел҄еваѹтел҄евомь, ѹтел҄евомъѹтел҄евѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ѹтел҄еваѹтел҄евъ, ѹтел҄евьѹтел҄евомъ, ѹтел҄евомьѹтел҄еваѹтел҄евꙑѹтел҄евѣхъ, ѹтел҄евѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ѹтел҄евѣѹтел҄евѹѹтел҄евомаѹтел҄еваѹтел҄евꙑ, ѹтел҄евѫѹтел҄евѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ѹтел҄евѫ, ѹтел҄евѹѹтел҄евоѭ, ѹтел҄евоѫ, ѹтел҄евоѧ, ѹтел҄евоюѹтел҄евѣѹтел҄евꙑѹтел҄евъ, ѹтел҄евьѹтел҄евамъ, ѹтел҄евамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ѹтел҄евꙑѹтел҄евамѹтел҄евахъ, ѹтел҄евахьѹтел҄евѣѹтел҄евѹѹтел҄евама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
ѹтел҄евꙑ, ѹтел҄евꙑ, ѹтел҄евоѹтел҄еваго, ѹтел҄еваего, ѹтел҄евааго, ѹтел҄еваго, ѹтел҄евого, ѹтел҄евога, ѹтел҄евгоѹтел҄евѹмѹ, ѹтел҄евѹемѹ, ѹтел҄евѹѹмѹ, ѹтел҄евѹмѹ, ѹтел҄евоомѹ, ѹтел҄евомѹ, ѹтел҄евоѹмѹ, ѹтел҄евмѹѹтел҄евꙑ, ѹтел҄евꙑ, ѹтел҄евоѹтел҄еваго, ѹтел҄еваего, ѹтел҄евааго, ѹтел҄еваго, ѹтел҄евого, ѹтел҄евога, ѹтел҄евгоѹтел҄евꙑмь, ѹтел҄евꙑмь, ѹтел҄евꙑмъ, ѹтел҄евꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ѹтел҄евѣмь, ѹтел҄евѣемь, ѹтел҄евѣѣмь, ѹтел҄евѣамь, ѹтел҄евѣмь, ѹтел҄евѣмъ, ѹтел҄евѣемъ, ѹтел҄евѣѣмъ, ѹтел҄евѣамъ, ѹтел҄евѣмъ, ѹтел҄евомь, ѹтел҄евомъѹтел҄евꙑ, ѹтел҄евꙑ, ѹтел҄евоѹтел҄евѹтел҄евꙑхъ, ѹтел҄евꙑхъ, ѹтел҄евꙑхь, ѹтел҄евꙑхь, ѹтел҄евѣхъ, ѹтел҄евѣхьѹтел҄евꙑмъ, ѹтел҄евꙑмъ, ѹтел҄евꙑмь, ѹтел҄евꙑмь, ѹтел҄евѣмъ, ѹтел҄евѣмьѹтел҄евꙑѧ, ѹтел҄евꙑꙗ, ѹтел҄евꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
ѹтел҄евꙑм, ѹтел҄евꙑмѹтел҄евꙑхъ, ѹтел҄евꙑхъ, ѹтел҄евꙑхь, ѹтел҄евꙑхьѹтел҄еваꙗ, ѹтел҄еваа, ѹтел҄еваѣѹтел҄евѹю, ѹтел҄евоюѹтел҄евꙑма, ѹтел҄евꙑмаѹтел҄ево, ѹтел҄евое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
ѹтел҄еваго, ѹтел҄еваего, ѹтел҄евааго, ѹтел҄еваго, ѹтел҄евого, ѹтел҄евога, ѹтел҄евгоѹтел҄евѹмѹ, ѹтел҄евѹемѹ, ѹтел҄евѹѹмѹ, ѹтел҄евѹмѹ, ѹтел҄евоомѹ, ѹтел҄евомѹ, ѹтел҄евоѹмѹ, ѹтел҄евмѹѹтел҄ево, ѹтел҄евоеѹтел҄еваго, ѹтел҄еваего, ѹтел҄евааго, ѹтел҄еваго, ѹтел҄евого, ѹтел҄евога, ѹтел҄евгоѹтел҄евꙑмь, ѹтел҄евꙑмь, ѹтел҄евꙑмъ, ѹтел҄евꙑмъѹтел҄евѣмь, ѹтел҄евѣемь, ѹтел҄евѣѣмь, ѹтел҄евѣамь, ѹтел҄евѣмь, ѹтел҄евѣмъ, ѹтел҄евѣемъ, ѹтел҄евѣѣмъ, ѹтел҄евѣамъ, ѹтел҄евѣмъ, ѹтел҄евомь, ѹтел҄евомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ѹтел҄ево, ѹтел҄евоеѹтел҄еваꙗ, ѹтел҄еваа, ѹтел҄еваѣ, ѹтел҄еваѧѹтел҄евꙑхъ, ѹтел҄евꙑхъ, ѹтел҄евꙑхь, ѹтел҄евꙑхь, ѹтел҄евѣхъ, ѹтел҄евѣхьѹтел҄евꙑмъ, ѹтел҄евꙑмъ, ѹтел҄евꙑмь, ѹтел҄евꙑмь, ѹтел҄евѣмъ, ѹтел҄евѣмьѹтел҄еваꙗ, ѹтел҄еваа, ѹтел҄еваѣ, ѹтел҄еваѧѹтел҄евꙑм, ѹтел҄евꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
ѹтел҄евꙑхъ, ѹтел҄евꙑхъ, ѹтел҄евꙑхь, ѹтел҄евꙑхьѹтел҄евѣѹтел҄евѹю, ѹтел҄евоюѹтел҄евꙑма, ѹтел҄евꙑмаѹтел҄еваꙗ, ѹтел҄еваа, ѹтел҄еваѣ, ѹтел҄еваѧѹтел҄евꙑѧ, ѹтел҄евꙑꙗ, ѹтел҄евѫѭ, ѹтел҄евꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ѹтел҄евѣ, ѹтел҄евоѹтел҄евѫѭ, ѹтел҄евѹю, ѹтел҄евоѭ, ѹтел҄евоюѹтел҄евѫѭ, ѹтел҄евоѫ, ѹтел҄евоѧ, ѹтел҄евоюѹтел҄евѣѹтел҄евꙑѧ, ѹтел҄евꙑꙗ, ѹтел҄евꙑеѹтел҄евꙑхъ, ѹтел҄евꙑхъ, ѹтел҄евѣхъ, ѹтел҄евꙑхь, ѹтел҄евꙑхь, ѹтел҄евѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
ѹтел҄евꙑмъ, ѹтел҄евꙑмъ, ѹтел҄евѣмъ, ѹтел҄евꙑмь, ѹтел҄евꙑмь, ѹтел҄евѣмьѹтел҄евꙑѧ, ѹтел҄евꙑꙗ, ѹтел҄евꙑеѹтел҄евꙑм, ѹтел҄евꙑмѹтел҄евꙑхъ, ѹтел҄евꙑхъ, ѹтел҄евꙑхь, ѹтел҄евꙑхьѹтел҄евѣѹтел҄евѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
ѹтел҄евꙑма, ѹтел҄евꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
ѹтел҄евъ прил притеж Който се отнася до учителя, учителев відѣ лі спꙑтанье ѹітелево. въ колцѣ кротості велітъ да прѣбꙑваемъ К 4а 10—11 не бѣаше хъ бол҄е дного на десꙙте.  т же распрашен. нъ обѣштан л ѹтел҄евꙑ нѣкоторꙑм. ашт бо не въсталꙿ. то н та хотѣахѫ мъ вѣрьна бꙑт С 442.16—17 Изч К С Гр τοῦ διδασκάλου ѹітелевъ Нвб учителев ОА Срв Учителев ФИ СтИл,РЛФИ