Исторически речник
ѹнт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹнтѹнѭ, ѹнѧ, ѹнюѹншѹнтъ, ѹнть, ѹнтѹнмъ, ѹнмь, ѹнм, ѹнмоѹнте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹнѧтъ, ѹнѧть, ѹнѧтѹнвѣѹнтаѹнтеѹнѹн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹнмъ, ѹнмь, ѹнмѹнтеѹнвѣѹнтаѹнхъ, ѹнхь, ѹнхѹн
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹнѹнхомъ, ѹнхомь, ѹнхом, ѹнхмꙑѹнстеѹншѧ, ѹншѫ, ѹнша, ѹнше, ѹнхѫѹнховѣѹнста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹнстеѹнꙗахъ, ѹнѣахъ, ѹнаахъ, ѹнѣхъ, ѹнꙗхъ, ѹнѧахъ, ѹнѧхъ, ѹнꙗахь, ѹнѣахь, ѹнаахь, ѹнѣхь, ѹнꙗхь, ѹнѧахь, ѹнѧхь, ѹнꙗах, ѹнѣах, ѹнаах, ѹнѣх, ѹнꙗх, ѹнѧах, ѹнѧхѹнꙗаше, ѹнѣаше, ѹнааше, ѹнѣше, ѹнꙗше, ѹнѧаше, ѹнѧшеѹнꙗаше, ѹнѣаше, ѹнааше, ѹнѣше, ѹнꙗше, ѹнѧаше, ѹнѧшеѹнꙗахомъ, ѹнѣахомъ, ѹнаахомъ, ѹнѣхомъ, ѹнꙗхомъ, ѹнѧахомъ, ѹнѧхомъ, ѹнꙗахомь, ѹнѣахомь, ѹнаахомь, ѹнѣхомь, ѹнꙗхомь, ѹнѧахомь, ѹнѧхомь, ѹнꙗахом, ѹнѣахом, ѹнаахом, ѹнѣхом, ѹнꙗхом, ѹнѧахом, ѹнѧхомѹнꙗашете, ѹнѣашете, ѹнаашете, ѹнѣшете, ѹнꙗшете, ѹнꙗасте, ѹнѣасте, ѹнаасте, ѹнѣсте, ѹнꙗсте, ѹнѧасте, ѹнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹнꙗахѫ, ѹнѣахѫ, ѹнаахѫ, ѹнѣхѫ, ѹнꙗхѫ, ѹнꙗахѹ, ѹнѣахѹ, ѹнаахѹ, ѹнѣхѹ, ѹнꙗхѹ, ѹнѧахѹ, ѹнѧхѹѹнꙗаховѣ, ѹнѣаховѣ, ѹнааховѣ, ѹнѣховѣ, ѹнꙗховѣ, ѹнѧаховѣ, ѹнѧховѣѹнꙗашета, ѹнѣашета, ѹнаашета, ѹнѣшета, ѹнꙗшета, ѹнꙗаста, ѹнѣаста, ѹнааста, ѹнѣста, ѹнꙗста, ѹнѧаста, ѹнѧстаѹнꙗашете, ѹнѣашете, ѹнаашете, ѹнѣшете, ѹнꙗшете, ѹнꙗасте, ѹнѣасте, ѹнаасте, ѹнѣсте, ѹнꙗсте, ѹнѧасте, ѹнѧсте
ѹнт -ѹнѭ -ѹнш св 1. Създам, сътворя гі ... вꙿсѣмъ бо комъ обьщнѫ ѹнлъ ес. рокѹ жтѣ съконьавъшю сѧ СЕ 58а 16—17 2. Поставя, настаня [образно] на мѣстѣ хладьнѣ. отънѭдѣже отъбѣжа. скръбь  пеаль. ꙇ вьꙁдꙑхане. ѹн дхъ ꙇхъ СЕ 64b 19—20 гь бъ нашъ. ѹнтъ дшѭ его. въ мѣ [!] свѣтълѣ. ꙇдеже вꙿс праведьнц поваѭⷮ҇ СЕ 59а 1—2 Включа. ѹн ꙇмена хъ. въ кънгахъ. жвотънꙑхъ. на лонѣ аврамⷧ. ꙇсаковѣ ѣковл СЕ 65b 2—3 3. Наредя, подредя ходъ вьловьнъ мѣт.  одѣнь ѹстроно.  всѣм отьнѫдь ѹнт сꙙ подобаатъ С 497.27 подъ властел [владꙑкам] ѹн҄енъ бꙑт εἰμὶ ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος Подчинен съм, намирам се във властта на някого аꙁъ лвкъ есмъ подъ властелꙑ ѹненъ. ꙇмѣѩ подъ собоѭ воѩ М Лк 7.8 З А СК прьвѣ ѹнт προανατάσσομαι Поставя на първо място, предпочета прільплї ѩꙁкъ мої грътан моемь ... ѣште не пръвѣе ѹненїмь (погр. вм. ѹнѭ, Север., с. 177, бел. под линия) їлма. ѣко въ наѩло веселѣ моего СП 136.6 ѹнт воѩ παρατάσσομαι Подготвя, въоръжа войска по дъвою же дьню ѹнвъ цѣсарь воѧ своѧ. схождааше на рать С 192.24 ѹнт сѧ Изч М З А СК СП СЕ С Гр κατατάσσω ῥυϑμίζομαι τάσσω Нвб учиня, учиням, учинам диал ОА Дюв НГер ЕтМл РРОДД ДА