Исторически речник
ѹхо  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ѹхоѹшесе, ѹшес, ѹхаѹшес, ѹхѹѹшесемь, ѹшесьмь, ѹхомь, ѹшесемъ, ѹшесьмъ, ѹхомъѹшесе, ѹшес, ѹсѣѹшеса
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ѹшесъ, ѹшесьѹшесемъ, ѹшесьмъ, ѹшесамъ, ѹхомъ, ѹшесемь, ѹшесьмь, ѹшесамь, ѹхомьѹшесꙑѹшесехъ, ѹшесехь, ѹшесѣхъ, ѹшесѣхь, ѹсѣхъ, ѹсѣхьѹшѹшю, ѹшью
NnDu
ѹшма
ѹхо -ѹшесе ср Ухо, орган на слуха блаженѣ о ѣко вдте. ꙇ ѹш ваш ѣко слꙑште М Мт 13.16 З ꙇ поемꙑ еднъ отъ народа. вълож пръстꙑ своѩ въ ѹш его. ꙇ плнѫвъ коснѫ  въ ѩꙁкъ М Мк 7.33 З, А, СК, Б. Срв. СЕ31b 19 СЕ31b 22 ꙇ се еднъ отъ сѫщхъ съ смъ. простеръ рѫкѫ ꙁвлѣе ножъ сво. ꙇ ѹдарь раба архереова. ѹрѣꙁа емѹ ѹхо М Мт 26.51 З, А, СК. Срв.Мк 14.47 М, З;Йо 18.10 М З А СК бже ѹшіма наші ѹслꙑшахомъ. оці наші повѣдѣшѩ намъ СП 43.2 моⷧ҇ наⷣ҇ емѹже естъ врѣдъ въ ѹстѣхъ. л въ ѹшю СЕ 27b 24 да ов похватвъше ꙁа ѹш влѣаахѫ . дрѹꙁ же съꙁажда порваахѫ а дрѹꙁї бꙗхѫ С 44.20 капшта поганъскаꙗ сьребро  ꙁлато. ѹста мѫтъ  не глагол҄ѫтъ. о мѫтъ  не ѹꙁьрꙙтъ. ѹш мѫтъ  не ѹслꙑшꙙтъ С 104.3 повелѣшꙙ прнест олово  растопвъше въꙁліꙗт на о.  въ ноꙁдр мѹ вълꙗт  въ ѹста  въ ѹш С 264.23 Слух. оі гні на праведьнꙑѩ.  ѹші его въ молітвѫ іхъ СП 33.16 бѫдете на мѧ прꙁраѭщ о тво влко. ꙇ ѹш тво. вьнемⷧѭщ гласа молтвꙑ моеѩ СЕ 79а 18—19 Ухо на игла, иглено ухо. ѹдобѣе естъ вельбѫдѹ сквоꙁѣ гълнѣ ѹш прот. неже богатѹ въ цсрстве бже вънт М Мк 10.25 З. Срв.Лк 18.25 М, З, А, СК;Мт 19.24 М З А СК глаголат къ ѹхѹ [въ ѹш] λέγω πρὸς τὸ οὖς, λαλέω εἰς τὰ ὦτα Шепна ꙗв же сꙙ дꙗволъ о деснѫѭ дръжꙙ меь. о лѣвѫѭ же ꙁм. глаголааше же къ ѹхѹ агрколау. мо с подвꙁа сꙙ С 76.6 Образно. глагол҄ въ ѹш словесънѹѹмѹ ковьегѹ. ѹготова м слѹхѹ въходъ С 248.10 ꙁа ѹхо ѹдарт ῥαπίζω Ударя плесница въера ꙁа ѹхо ѹдаренъ бꙑвааше. дьньсь же бльштанмъ бжмь. адовъско жлще бьтъ С 449.25 даждъ м сего мрьтвааго да погребѫ ... отъ вьсѣхъ обдѫ прмꙿшꙋ ... отъ свохъ рабъ ꙁа ѹхо ѹдаренѹ С 455.17 отврѣст ѹш a) ἀνοίγω τὰ ὦτα Отворя, наостря уши, слух; приготвя се да слушам вдѣсте многъкратꙑ.  не сьнабьдѣсте. отврьсѣтѣ ѹш  не слꙑшасте С 323.7 b) Върна слуха на някого посъл слово твое съмѣреное. ꙇ отвръꙁ ѹш его. дажд емѹ слꙑшат СЕ 32а 9 прклонт ѹхо κλίνω τὸ οὖς Вслушам се слꙑш дъщ  вждъ.  прклон ѹхо Е 28а 18 Срв. СП44.11 въ нъже денъ тѫжѫ пріклоні ко мнѣ ѹхо твое СП 101.3 прклон гі ѹхо твое. ꙇ послѹша насъ молѧщхъ сѧ тебѣ СЕ 22а 6 М З А СК Б У СП СЕ К С Гр οὖς ὠτίον ὠτάριον τρῆμα τρυμαλιά Нвб ухо ОА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Ушите МИ Вълчи уши МИ Ушовица МИ ЙЗ,МИПан Уша планина МИ Ушинска дръма МИ ЙЗах,Кюст.кр Ушине МИ Ушките МИ ГХ,МИМ Ушанов ФИ Ушатов ФИ Ушатски ФИ Ушигелов ФИ СтИл,РЛФИ Ушев ФИ ХХ,ЛИМР