Исторически речник
ѹтѧжт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹтѧжтѹтѧжѫ, ѹтѧжѹѹтѧжшѹтѧжтъ, ѹтѧжть, ѹтѧжтѹтѧжмъ, ѹтѧжмь, ѹтѧжм, ѹтѧжмоѹтѧжте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹтѧжѧтъ, ѹтѧжѧть, ѹтѧжѧтѹтѧжвѣѹтѧжтаѹтѧжтеѹтѧжѹтѧж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹтѧжмъ, ѹтѧжмь, ѹтѧжмѹтѧжтеѹтѧжвѣѹтѧжтаѹтѧжхъ, ѹтѧжхь, ѹтѧжхѹтѧж
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹтѧжѹтѧжхомъ, ѹтѧжхомь, ѹтѧжхом, ѹтѧжхмꙑѹтѧжстеѹтѧжшѧ, ѹтѧжшѫ, ѹтѧжша, ѹтѧжше, ѹтѧжхѫѹтѧжховѣѹтѧжста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹтѧжстеѹтѧжаахъ, ѹтѧжахъ, ѹтѧжаахь, ѹтѧжахь, ѹтѧжаах, ѹтѧжахѹтѧжааше, ѹтѧжашеѹтѧжааше, ѹтѧжашеѹтѧжаахомъ, ѹтѧжахомъ, ѹтѧжаахомь, ѹтѧжахомь, ѹтѧжаахом, ѹтѧжахомѹтѧжаашете, ѹтѧжашете, ѹтѧжаасте, ѹтѧжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹтѧжаахѫ, ѹтѧжахѫ, ѹтѧжаахѹ, ѹтѧжахѹѹтѧжааховѣ, ѹтѧжаховѣѹтѧжаашета, ѹтѧжашета, ѹтѧжааста, ѹтѧжастаѹтѧжаашете, ѹтѧжашете, ѹтѧжаасте, ѹтѧжасте
ѹтѧжт -ѹтѧжѫ -ѹтѧжш св Обременя, затисна, притисна с тежестта си [образно] не сце бо брата ѹбꙑвъ канъ оскврьн ꙁемьѭ. н сце ѹтꙙжлъ ꙁемьѭ стлъпотворен споловъ. н сце оскврьншꙙ ѧ неправꙿдосътворенмъ содомьꙗне С 485.9 Изч С Гр βαρέω ѹтꙙжт Нвб утежня ОА ВА ДА Срв отежня