Исторически речник
ѹтъкнѫт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹтъкнѫт сѧѹтъкнѫ, ѹтькнѫ, ѹтъкнѹ, ѹтькнѹѹтъкнеш, ѹтькнешѹтъкнетъ, ѹтькнетъ, ѹтъкнеть, ѹтькнеть, ѹтъкнет, ѹтькнетѹтъкнемъ, ѹтькнемъ, ѹтъкнемь, ѹтькнемь, ѹтъкнем, ѹтькнемѹтъкнете, ѹтькнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹтъкнѫтъ, ѹтькнѫтъ, ѹтъкнѹтъ, ѹтькнѹтъ, ѹтъкнѫть, ѹтькнѫть, ѹтъкнѹть, ѹтькнѹть, ѹтъкнѫт, ѹтькнѫт, ѹтъкнѹт, ѹтькнѹтѹтъкневѣ, ѹтькневѣѹтъкнета, ѹтькнетаѹтъкнете, ѹтькнетеѹтъкн, ѹтькнѹтъкн, ѹтькн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹтъкнѣмъ, ѹтькнѣмъ, ѹтъкнѣмь, ѹтькнѣмь, ѹтъкнѣм, ѹтькнѣмѹтъкнѣте, ѹтькнѣтеѹтъкнѣвѣ, ѹтькнѣвѣѹтъкнѣта, ѹтькнѣтаѹтъкъ, ѹтъкнѫхъ, ѹтъкнѹхъ, ѹтъкохъ, ѹтькъ, ѹтькнѫхъ, ѹтькнѹхъ, ѹтькохъ, ѹтъкь, ѹтъкнѫхь, ѹтъкнѹхь, ѹтъкохь, ѹтькь, ѹтькнѫхь, ѹтькнѹхь, ѹтькохь, ѹтъкнѫх, ѹтъкнѹх, ѹтъкох, ѹтькнѫх, ѹтькнѹх, ѹтькохѹтъкнѫ, ѹтъкнѹ, ѹтъе, ѹтькнѫ, ѹтькнѹ, ѹтье
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹтъкнѫ, ѹтъкнѹ, ѹтъе, ѹтькнѫ, ѹтькнѹ, ѹтьеѹтъкомъ, ѹтъкнѫхомъ, ѹтъкнѹхомъ, ѹтъкохомъ, ѹтькомъ, ѹтькнѫхомъ, ѹтькнѹхомъ, ѹтькохомъ, ѹтъкомь, ѹтъкнѫхом, ѹтъкнѹхомь, ѹтъкохомь, ѹтькомь, ѹтькнѫхомь, ѹтькнѹхомь, ѹтькохомь, ѹтъкнѹхом, ѹтъкохом, ѹтькнѫхом, ѹтькнѹхом, ѹтькохом, ѹтъкнѫхмꙑ, ѹтькнѫхмꙑѹтъете, ѹтъкнѫсте, ѹтъкнѹсте, ѹтъкосте, ѹтьете, ѹтькнѫсте, ѹтькнѹсте, ѹтькостеѹтъкнѫшѧ, ѹтъкнѹшѧ, ѹтъкѫ, ѹтъкошѧ, ѹтькнѫшѧ, ѹтькнѹшѧ, ѹтькѫ, ѹтькошѧ, ѹтъкнѫшѫ, ѹтъкошѫ, ѹтькнѫшѫ, ѹтькошѫ, ѹтъкнѫша, ѹтъкнѹша, ѹтъкоша, ѹтькнѫша, ѹтькнѹша, ѹтькоша, ѹтъкнѫше, ѹтъкнѹше, ѹтъкоше, ѹтькнѫше, ѹтькнѹше, ѹтькоше, ѹтъкнѫхѫ, ѹтькнѫхѫѹтъковѣ, ѹтъкнѫховѣ, ѹтъкнѹховѣ, ѹтъкоховѣ, ѹтьковѣ, ѹтькнѫховѣ, ѹтькнѹховѣ, ѹтькоховѣѹтъета, ѹтъкнѫста, ѹтъкнѹста, ѹтъкоста, ѹтьета, ѹтькнѫста, ѹтькнѹста, ѹтькоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹтъете, ѹтъкнѫсте, ѹтъкнѹсте, ѹтъкосте, ѹтьете, ѹтькнѫсте, ѹтькнѹсте, ѹтькостеѹтъкнѣахъ, ѹтькнѣахъ, ѹтъкнѣахь, ѹтькнѣахь, ѹтъкнѣах, ѹтькнѣахѹтъкнѣаше, ѹтькнѣашеѹтъкнѣаше, ѹтькнѣашеѹтъкнѣахомъ, ѹтькнѣахомъ, ѹтъкнѣахомь, ѹтькнѣахомь, ѹтъкнѣахом, ѹтькнѣахомѹтъкнѣашете, ѹтькнѣашете, ѹтъкнѣасте, ѹтькнѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹтъкнѣахѫ, ѹтькнѣахѫ, ѹтъкнѣахѹ, ѹтькнѣахѹѹтъкнѣаховѣ, ѹтькнѣаховѣѹтъкнѣашета, ѹтькнѣашета, ѹтъкнѣаста, ѹтькнѣастаѹтъкнѣашете, ѹтькнѣашете, ѹтъкнѣасте, ѹтькнѣасте
ѹтъкнѫт сѧ -ѹтъкнѫ сѧ -ѹтъкнеш сѧ св Срещна се, сблъскам се, натъкна се ꙇ къ слѣпъ. прѣхождааше тварь. емьже сѧ ѹтъкнѣаше. кланѣаше сѧ емѹ ба не могꙑ обрѣсті. егоже вьсеѩ тварі народъ проповѣдаетъ К 10а 22 Изч К Гр προσπίπτω Нвб Срв [на]тъкна се ОА ВА ЕтМл БТР АР