Исторически речник
ѹтрѣ  
ѹтрѣ нареч Утре аще же сѣно селъное дьнесъ сѫштее. а ѹтрѣ въ огнь вьметомо. бъ тако (ѡ)дѣетъ (!). кольм пае васъ маловѣр М Мт 6.30 З А аште л же трѣвѫ дьнесь на селѣ сѫщѫ.  ѹтрѣ вь пешть вьметаемѹ. бъ тако дѣатъ М Лк 12.28 З обае подобаатъ м дьнесь  ютрѣ.  въ онъ день т. ѣко не въꙁможъно естъ пркѹ погꙑбнѫт кромѣ ерсма М Лк 13.33 родъ мо  достонъство съ стꙑм стъ свѣтьльство мѫштхъ. а не отъ лкъ же дьнесь сѫтъ. а ѹтрѣ не бѫдѫтъ С 102.3  прѣмѹдвъше ѹтрѣ трет дьнь пршедъше.  странѫ сѣвера отъ града обрꙙштете тѣла мого ꙁвръжена на сѹхо С 154.22 нъ пае да прѣобждѫ подобънострастъна ловѣка. дьнесь сѫшта а ѹтрѣ ѹмраѭшта С 165.3 веерѹ же бꙑвꙿшѹ отьвѣтъ мъ дастъ рекꙑ. же аште гь хоштетъ ѹтрѣ отъвѣштаѭ вамъ С 561.19 Изч М З А С Гр [τὴν] αὔριον ютрѣ Нвб утре ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА