Исторически речник
ѹтопт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹтоптѹтоплѭ, ѹтоплѧ, ѹтопѧ, ѹтопьѭ, ѹтоплюѹтопшѹтоптъ, ѹтопть, ѹтоптѹтопмъ, ѹтопмь, ѹтопм, ѹтопмоѹтопте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹтопѧтъ, ѹтопѧть, ѹтопѧтѹтопвѣѹтоптаѹтоптеѹтопѹтоп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹтопмъ, ѹтопмь, ѹтопмѹтоптеѹтопвѣѹтоптаѹтопхъ, ѹтопхь, ѹтопхѹтоп
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹтопѹтопхомъ, ѹтопхомь, ѹтопхом, ѹтопхмꙑѹтопстеѹтопшѧ, ѹтопшѫ, ѹтопша, ѹтопше, ѹтопхѫѹтопховѣѹтопста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹтопстеѹтопѧхъ, ѹтопѧхь, ѹтопѧхѹтопѧшеѹтопѧшеѹтопѧхомъ, ѹтопѧхомь, ѹтопѧхомѹтопѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹтопѧхѹѹтопѧховѣѹтопѧстаѹтопѧсте
ѹтопт -ѹтоплѭ -ѹтопш св Победя, унищожа стое водѫ ѣꙁвоѭ ꙁдребръ свохъ. хе бже нашъ. ѹтоплъ ес вꙿсѧ протвьнꙑѩ слꙑ.  побѣдлъ ес вꙿсь дхъ водънꙑ. жѧждѭще.  вꙿсѭ ѩꙁѭ. водѫ пѭщѭѭ СЕ 29b 13 Изч СЕ Нвб утопя, утопвам, утопявам диал Дюв НГер ДА