Исторически речник
ѹтонѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹтонѫт*ѹтонѫ*ѹтонеш*ѹтонетъ*ѹтонемъ*ѹтонете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
*ѹтонѫтъ*ѹтоневѣ*ѹтонета*ѹтонете*ѹтон*ѹтон
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*ѹтонѣмъ*ѹтонѣте*ѹтонѣвѣ*ѹтонѣтаѹтопъ, ѹтопнѫхъ, ѹтопнѹхъ, ѹтопохъ, ѹтопь, ѹтопнѫхь, ѹтопнѹхь, ѹтопохь, ѹтопнѫх, ѹтопнѹх, ѹтопохѹтопе, ѹтопнѫ, ѹтопнѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹтопе, ѹтопнѫ, ѹтопнѹѹтопомъ, ѹтопнѫхомъ, ѹтопнѹхомъ, ѹтопохомъ, ѹтопомь, ѹтопнѫхомь, ѹтопнѹхомь, ѹтопохомь, ѹтопнѫхом, ѹтопнѹхом, ѹтопохомѹтопете, ѹтопнѫсте, ѹтопнѹсте, ѹтопностеѹтопѫ, ѹтопнѫшѧ, ѹтопнѹшѧ, ѹтопошѧ, ѹтопнѫшѫ, ѹтопошѫ, ѹтопнѫша, ѹтопнѹша, ѹтопоша, ѹтопнѫше, ѹтопнѹше, ѹтопошеѹтоповѣ, ѹтопнѫховѣ, ѹтопнѹховѣ, ѹтопоховѣѹтопета, ѹтопнѫста, ѹтопнѹста, ѹтопоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹтопете, ѹтопнѫсте, ѹтопнѹсте, ѹтопосте*ѹтонѣахъ*ѹтонѣаше*ѹтонѣаше*ѹтонѣахѫ*ѹтонѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*ѹтонѣахѫ*ѹтонѣаховѣ*ѹтонѣашета*ѹтонѣашете
ѹтонѫт -ѹтонѫ -ѹтонеш св Потъна, удавя се рее мъ дѣте. он же шедъше дѫ въ свнѩ. ꙇ абье ѹстръм сѧ стадо вьсе по брѣгѹ въ море. ꙇ ѹтопѫ въ водахъ М Мт 8.32 Изч М З А Гр ἀποϑνῄσκω Нвб утъна, утъвам ОА Дюв ЕтМл утона диал ДА