Исторически речник
ѹтврьждат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹтврьждатѹтврьждаѭ, ѹтврьждаѫ, ѹтврьждаѧ, ѹтврьждаюѹтврьждаш, ѹтврьждаеш, ѹтврьждаашѹтврьждатъ, ѹтврьждаетъ, ѹтврьждаатъ, ѹтврьждать, ѹтврьждаеть, ѹтврьждаать, ѹтврьждат, ѹтврьждает, ѹтврьждаатѹтврьждамъ, ѹтврьждаемъ, ѹтврьждаамъ, ѹтврьждамь, ѹтврьждаемь, ѹтврьждаамь, ѹтврьждам, ѹтврьждаем, ѹтврьждаам, ѹтврьждамо, ѹтврьждаемо, ѹтврьждаамоѹтврьждате, ѹтврьждаете, ѹтврьждаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹтврьждаѭтъ, ѹтврьждаѫтъ, ѹтврьждаѧтъ, ѹтврьждаютъ, ѹтврьждаѭть, ѹтврьждаѫть, ѹтврьждаѧть, ѹтврьждають, ѹтврьждаѭт, ѹтврьждаѫт, ѹтврьждаѧт, ѹтврьждаютѹтврьждавѣ, ѹтврьждаевѣ, ѹтврьждаавѣѹтврьждата, ѹтврьждаета, ѹтврьждаатаѹтврьждате, ѹтврьждаете, ѹтврьждаатеѹтврьждаѹтврьжда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹтврьждамъ, ѹтврьждамь, ѹтврьждамѹтврьждатеѹтврьждавѣѹтврьждатаѹтврьждахъ, ѹтврьждахь, ѹтврьждахѹтврьжда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹтврьждаѹтврьждахомъ, ѹтврьждахомь, ѹтврьждахом, ѹтврьждахмꙑѹтврьждастеѹтврьждашѧ, ѹтврьждашѫ, ѹтврьждаша, ѹтврьждаше, ѹтврьждахѫѹтврьждаховѣѹтврьждаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹтврьждастеѹтврьждаахъ, ѹтврьждахъ, ѹтврьждаахь, ѹтврьждахь, ѹтврьждаах, ѹтврьждахѹтврьждааше, ѹтврьждашеѹтврьждааше, ѹтврьждашеѹтврьждаахомъ, ѹтврьждахомъ, ѹтврьждаахомь, ѹтврьждахомь, ѹтврьждаахом, ѹтврьждахомѹтврьждаашете, ѹтврьждашете, ѹтврьждаасте, ѹтврьждасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹтврьждаахѫ, ѹтврьждахѫ, ѹтврьждаахѹ, ѹтврьждахѹѹтврьждааховѣ, ѹтврьждаховѣѹтврьждаашета, ѹтврьждашета, ѹтврьждааста, ѹтврьждастаѹтврьждаашете, ѹтврьждашете, ѹтврьждаасте, ѹтврьждасте
ѹтврьждат -ѹтврьждаѭ -ѹтврьждаш несв 1. Укрепвам някого или нещо, усилвам, правя по–силен ѣко мꙑшьцѩ грѣшьнкъ съкрѹшѩтъ сѩ. ѹтвръждаетъ же праведьнꙑѩ гь СП 36.17  н въ едноже поꙁьр его. нъ  накаꙁанемь на къжъдо день ѹтвръждаѩ его. ꙇ тѣлесънаа трѣбованѣ обло подава СЕ 83b 2 памꙙть стьімъ обьштеват апостоломъ велтъ вѣдꙑ. ꙗко же памꙙть твортъ съ вьсѣмъ срьдьцемь  вѣроѭ.  нѣхъ ѹтрѹждатъ [!]. бол҄ьшꙙ хотꙙште подражат. понꙗ же мѫенка С 124.12 хлѣбъ небесъскꙑ. ѹтвръждаѧ срьдьца. вѣдѫштмъ добраꙗ твоꙗ дѣанꙗ. вно благо новааго внограда. веселꙙ  свѣтъло творꙙ лца С 143. 21 въ то же врѣмꙙ гргор наньꙁꙗнъскꙑ епскѹпъ. вънѫтрь въ градѣ въ малѣ црькв съборьі творѣѣше. събраѧ  ѹтврьждаѧ народъ ѹенмъ свомъ. о правѣ вѣрѣ. ꙗже црькꙑ потомъ цѣсаремъ повелѣнмъ съꙁъдана бꙑстꙿ С 198.5  прхождаахѫ отъвьсѫдѹ къ н҄емѹ по вьсꙙ дьн. въꙁграждам  ѹтврьждам о вѣрѣ господьн҄. прѣподобьнꙑмъ словесꙑ го С 205.29—206.1 сто бо подобьнꙑмъ потекѫтъ. а неподобьна вьꙁемьѭштхъ въ бол҄ьшѫѭ мѫкѫ вълагаѭтъ.  не страшꙙ глагол҄ѫ. нъ пае ѹтврьждаѧ С 421.11 тако  бесѣдꙑ благꙑ. ѹстраꙗѭтъ сьвѣст послѹшаѭштхъ. красꙙште.  ѹтврьждаѭтꙿ мъ дшꙙ С 544.4 2. Създавам, сътворявам вꙿсе бголѣпъное словомь съставль. ꙁждѧ дхꙑ. ѹтвръждаѩ громъ.  ходѧ на крлѹ вѣтрънюю. прꙁꙑваѩ бѹрѭ моръскѫѭ СЕ 56b 20  ѹмомъ бꙑстромъ объхождѫ вѳанѭ.  рѫкама плештꙙ лкѹѭ.  съмѣшаѧ сꙙ скаѫ сь дѣтьм. побѣдънѫѭ пѣснь сь н҄м ѹтврꙿждаѧ владꙑцѣ С 332.25—26 3. Завардвам, слагам под охрана; съхранявам ꙁѣло л вѣс. ꙁѣло л помнш ꙗко вьстанетъ. ѹтврьждатъ гробъ. мнѣ бо ѹтврьждаш. блюд мрьтвьца да не ѹбѣж С 438. 29—30, 31 Предпазвам. нъ на даѭштааго намъ дарꙑ лколюбвааго ба. же  стоѧштемъ намъ. съвръшенѣ дастъ стоꙗт трьпѣнь.  падаѭштꙙ нꙑ отꙿ лѣност ѹтврьждатъ. рѫкѫ намъ подаѧ свого ꙁастѫпа С 522.28 4. Подкрепям, поддържам он же шедъше проповѣдѣшѧ въсѫдѣ. гю поспѣшъствѹѭштѹ. ꙇ слово ѹтвръждаѭштю. послѣдъствѹѭштм ꙁнаменм амнь М Мк 16.20А Утвърждавам, одобрявам. съблажꙁньше (!) же сѧ. скврънѫ отъ съвѣст хъ ост. ꙇ твоѣ повелѣнѣ ѹтвръждаѩ вь нхъ. црквь сътворь нескврънꙿнѫ дха твоего стааго СЕ 22b 21—22 твомѹ ѹмѹ мьстт хотꙙ пршълъ стъ съпасъ. твомѹ мьстт хотꙙ хвалѫ младеньць ѹтврьжда. пото свомѹ с ꙁавдш съпасеню С 336.15 ꙁѣло лютѣ прокѹд. н раꙁѹмѣт же на подобѫ. н памꙙтѭ слѹхъ ѹтврьждаѧ. н сто глꙙдат даѧ вдмꙑхъ С 340.3 Изч М А СП СЕ С Гр στηρίζω ἐπιστηρίζω ὑποστηρίζω βεβαιόω ἀσφαλίζομαι συγκαταρτίζομαι καταρτίζομαι ѹтвръждат ѹтврꙿждат Нвб утвърждавам [се], утвърдявам [се] ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР