Исторически речник
ѹтворт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹтворт сѧѹтворѭ, ѹтворѧ, ѹтворюѹтворшѹтвортъ, ѹтворть, ѹтвортѹтвормъ, ѹтвормь, ѹтворм, ѹтвормоѹтворте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹтворѧтъ, ѹтворѧть, ѹтворѧтѹтворвѣѹтвортаѹтвортеѹтворѹтвор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹтвормъ, ѹтвормь, ѹтвормѹтвортеѹтворвѣѹтвортаѹтворхъ, ѹтворхь, ѹтворхѹтвор
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹтворѹтворхомъ, ѹтворхомь, ѹтворхом, ѹтворхмꙑѹтворстеѹтворшѧ, ѹтворшѫ, ѹтворша, ѹтворше, ѹтворхѫѹтворховѣѹтворста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹтворстеѹтворѣѣхъ, ѹтворꙗѣхъ, ѹтворꙗꙗхъ, ѹтвораахъ, ѹтворꙗхъ, ѹтворѣхъ, ѹтворахъ, ѹтворѧахъ, ѹтворѧхъ, ѹтворꙗѣхь, ѹтворꙗꙗхь, ѹтворѣѣхь, ѹтвораахь, ѹтворꙗхь, ѹтворѣхь, ѹтворахь, ѹтворѧахь, ѹтворѧхь, ѹтворꙗѣх, ѹтворꙗꙗх, ѹтворѣѣх, ѹтвораах, ѹтворꙗх, ѹтворѣх, ѹтворах, ѹтворѧах, ѹтворѧхѹтворѣѣше, ѹтворꙗѣше, ѹтворꙗꙗше, ѹтворааше, ѹтворꙗше, ѹтворѣше, ѹтвораше, ѹтворѧаше, ѹтворѧшеѹтворѣѣше, ѹтворꙗѣше, ѹтворꙗꙗше, ѹтворааше, ѹтворꙗше, ѹтворѣше, ѹтвораше, ѹтворѧаше, ѹтворѧшеѹтворѣѣхомъ, ѹтворꙗѣхомъ, ѹтворꙗꙗхомъ, ѹтвораахомъ, ѹтворꙗхомъ, ѹтворѣхомъ, ѹтворахомъ, ѹтворѧахомъ, ѹтворѧхомъ, ѹтворꙗѣхомь, ѹтворꙗꙗхомь, ѹтворѣѣхомь, ѹтвораахомь, ѹтворꙗхомь, ѹтворѣхомь, ѹтворахомь, ѹтворѧахомь, ѹтворѧхомь, ѹтворꙗѣхом, ѹтворꙗꙗхом, ѹтворѣѣхом, ѹтвораахом, ѹтворꙗхом, ѹтворѣхом, ѹтворахом, ѹтворѧахом, ѹтворѧхомѹтворѣѣшете, ѹтворꙗѣшете, ѹтворꙗꙗшете, ѹтвораашете, ѹтворꙗшете, ѹтворѣшете, ѹтворашете, ѹтворꙗѣсте, ѹтворꙗꙗсте, ѹтворѣѣсте, ѹтвораасте, ѹтворꙗсте, ѹтворѣсте, ѹтворасте, ѹтворѧасте, ѹтворѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹтворѣѣхѫ, ѹтворꙗѣхѫ, ѹтворꙗꙗхѫ, ѹтвораахѫ, ѹтворꙗхѫ, ѹтворѣхѫ, ѹтворахѫ, ѹтворꙗѣхѹ, ѹтворꙗꙗхѹ, ѹтворѣѣхѹ, ѹтвораахѹ, ѹтворꙗхѹ, ѹтворѣхѹ, ѹтворахѹ, ѹтворѧахѹ, ѹтворѧхѹѹтворѣѣховѣ, ѹтворꙗѣховѣ, ѹтворꙗꙗховѣ, ѹтворааховѣ, ѹтворꙗховѣ, ѹтворѣховѣ, ѹтвораховѣ, ѹтворѧаховѣ, ѹтворѧховѣѹтворѣѣшета, ѹтворꙗѣшета, ѹтворꙗꙗшета, ѹтвораашета, ѹтворꙗшета, ѹтворѣшета, ѹтворашета, ѹтворꙗѣста, ѹтворꙗꙗста, ѹтворѣѣста, ѹтворааста, ѹтворꙗста, ѹтворѣста, ѹтвораста, ѹтворѧаста, ѹтворѧстаѹтворѣѣшете, ѹтворꙗѣшете, ѹтворꙗꙗшете, ѹтвораашете, ѹтворꙗшете, ѹтворѣшете, ѹтворашете, ѹтворꙗѣсте, ѹтворꙗꙗсте, ѹтворѣѣсте, ѹтвораасте, ѹтворꙗсте, ѹтворѣсте, ѹтворасте, ѹтворѧасте, ѹтворѧсте
ѹтворт сѧ -ѹтворѭ сѧ -ѹтворш сѧ св 1. Приготвя се, подготвя се жена нѣкаꙗ по боьстью ѹтворвъш сꙙ. пршълъствѹѭшт вь нѣкꙑхъ дал҄ьнхъ мѣстѣхъ пѹстꙑн҄ꙙ. въ ꙙꙁѫ лютѫ въпадꙿш.  отъ обꙑънꙑхъ враевъ отъаꙗвъш сꙙ. молтвѫ сътвор къ бв С 559.8—9 2. Възстановя се, оздравея, излекувам се по томь же пакꙑ въꙁлож рѫцѣ на о его. ꙇ сътвор  проꙁьрѣт. ꙇ ѹтвор сѧ  ѹꙁьрѣ вьсѧ свѣтъло М Мк 8.25 Изч М З С Гр ἀποκαϑίσταμαι Вж. при ѹтворт Нвб