Исторически речник
ѹтапат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹтапатѹтапаѭ, ѹтапаѫ, ѹтапаѧ, ѹтапаюѹтапаш, ѹтапаеш, ѹтапаашѹтапатъ, ѹтапаетъ, ѹтапаатъ, ѹтапать, ѹтапаеть, ѹтапаать, ѹтапат, ѹтапает, ѹтапаатѹтапамъ, ѹтапаемъ, ѹтапаамъ, ѹтапамь, ѹтапаемь, ѹтапаамь, ѹтапам, ѹтапаем, ѹтапаам, ѹтапамо, ѹтапаемо, ѹтапаамоѹтапате, ѹтапаете, ѹтапаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹтапаѭтъ, ѹтапаѫтъ, ѹтапаѧтъ, ѹтапаютъ, ѹтапаѭть, ѹтапаѫть, ѹтапаѧть, ѹтапають, ѹтапаѭт, ѹтапаѫт, ѹтапаѧт, ѹтапаютѹтапавѣ, ѹтапаевѣ, ѹтапаавѣѹтапата, ѹтапаета, ѹтапаатаѹтапате, ѹтапаете, ѹтапаатеѹтапаѹтапа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹтапамъ, ѹтапамь, ѹтапамѹтапатеѹтапавѣѹтапатаѹтапахъ, ѹтапахь, ѹтапахѹтапа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹтапаѹтапахомъ, ѹтапахомь, ѹтапахом, ѹтапахмꙑѹтапастеѹтапашѧ, ѹтапашѫ, ѹтапаша, ѹтапаше, ѹтапахѫѹтапаховѣѹтапаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹтапастеѹтапаахъ, ѹтапахъ, ѹтапаахь, ѹтапахь, ѹтапаах, ѹтапахѹтапааше, ѹтапашеѹтапааше, ѹтапашеѹтапаахомъ, ѹтапахомъ, ѹтапаахомь, ѹтапахомь, ѹтапаахом, ѹтапахомѹтапаашете, ѹтапашете, ѹтапаасте, ѹтапасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹтапаахѫ, ѹтапахѫ, ѹтапаахѹ, ѹтапахѹѹтапааховѣ, ѹтапаховѣѹтапаашета, ѹтапашета, ѹтапааста, ѹтапастаѹтапаашете, ѹтапашете, ѹтапаасте, ѹтапасте
ѹтапат -ѹтапаѭ -ѹтапаш несв Потъвам, давя се, удавям се вдѧ же вѣтрꙑ крѣпькꙑ ѹбоѣ сѧ. ꙇ наенъ ѹтапат воꙁъп глѧ. г спс мѧ М Мт 14.30 З А Б ꙇ абе повелѣ мъ съ. ꙇ шедъше дс нест. вьндѫ вь свнѩ. ꙇ ѹстръм сѧ стадо по брѣгѹ въ море. бѣ же хъ ѣко дъвѣ тꙑсѫшт. ꙇ ѹтапаахѫ въ мор М Мк 5.13 З Изч М З А Б Гр καταποντίζομαι πνίγομαι Нвб Срв утопя ОА