Исторически речник
ѹсѫдт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹсѫдтѹсѫждѫ, ѹсѹждѫ, ѹсѫждѹ, ѹсѹждѹѹсѫдш, ѹсѹдшѹсѫдтъ, ѹсѹдтъ, ѹсѫдть, ѹсѹдть, ѹсѫдт, ѹсѹдтѹсѫдмъ, ѹсѹдмъ, ѹсѫдмь, ѹсѹдмь, ѹсѫдм, ѹсѹдм, ѹсѫдмо, ѹсѹдмоѹсѫдте, ѹсѹдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹсѫдѧтъ, ѹсѹдѧтъ, ѹсѫдѧть, ѹсѹдѧть, ѹсѫдѧт, ѹсѹдѧтѹсѫдвѣ, ѹсѹдвѣѹсѫдта, ѹсѹдтаѹсѫдте, ѹсѹдтеѹсѫд, ѹсѹдѹсѫд, ѹсѹд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹсѫдмъ, ѹсѹдмъ, ѹсѫдмь, ѹсѹдмь, ѹсѫдм, ѹсѹдмѹсѫдте, ѹсѹдтеѹсѫдвѣ, ѹсѹдвѣѹсѫдта, ѹсѹдтаѹсѫдхъ, ѹсѹдхъ, ѹсѫдхь, ѹсѹдхь, ѹсѫдх, ѹсѹдхѹсѫд, ѹсѹд
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹсѫд, ѹсѹдѹсѫдхомъ, ѹсѹдхомъ, ѹсѫдхомь, ѹсѹдхомь, ѹсѫдхом, ѹсѹдхом, ѹсѫдхмꙑ, ѹсѹдхмꙑѹсѫдсте, ѹсѹдстеѹсѫдшѧ, ѹсѹдшѧ, ѹсѫдшѫ, ѹсѫдша, ѹсѹдша, ѹсѫдше, ѹсѹдше, ѹсѫдхѫѹсѫдховѣ, ѹсѹдховѣѹсѫдста, ѹсѹдста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹсѫдсте, ѹсѹдстеѹсѫждаахъ, ѹсѫждахъ, ѹсѹдѧхъ, ѹсѫждаахь, ѹсѫждахь, ѹсѹдѧхь, ѹсѫждаах, ѹсѫждах, ѹсѹдѧхѹсѫждааше, ѹсѫждаше, ѹсѹдѧшеѹсѫждааше, ѹсѫждаше, ѹсѹдѧшеѹсѫждаахомъ, ѹсѫждахомъ, ѹсѹдѧхомъ, ѹсѫждаахомь, ѹсѫждахомь, ѹсѹдѧхомь, ѹсѫждаахом, ѹсѫждахом, ѹсѹдѧхомѹсѫждаашете, ѹсѫждашете, ѹсѫждаасте, ѹсѫждасте, ѹсѹдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹсѫждаахѫ, ѹсѫждахѫ, ѹсѫждаахѹ, ѹсѫждахѹ, ѹсѹдѧхѹѹсѫждааховѣ, ѹсѫждаховѣ, ѹсѹдѧховѣѹсѫждаашета, ѹсѫждашета, ѹсѫждааста, ѹсѫждаста, ѹсѹдѧстаѹсѫждаашете, ѹсѫждашете, ѹсѫждаасте, ѹсѫждасте, ѹсѹдѧсте
ѹсѫдт -ѹсѫждѫ -ѹсѫдш св Подготвя, приготвя; снабдя ѡблѣцѣте сѧ вь рꙁѫ спнѣ. поѣште сѧ поѣсомь цѣломѫдрѣ. въ кротость. прмѣте ꙁнамене крстъное. ногꙑ мꙑслънꙑѩ. ѹсѫдте болѣꙁньм.  пощенемь. ꙇ обрѧщете поко дшамъ вашмъ СЕ 97b 19 Изч СЕ Гр ὁπλίζω Нвб Ø