Исторически речник
ѹсъхнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹсъхнѫтѹсъхнѫ, ѹсьхнѫ, ѹсъхнѹ, ѹсьхнѹѹсъхнеш, ѹсьхнешѹсъхнетъ, ѹсьхнетъ, ѹсъхнеть, ѹсьхнеть, ѹсъхнет, ѹсьхнетѹсъхнемъ, ѹсьхнемъ, ѹсъхнемь, ѹсьхнемь, ѹсъхнем, ѹсьхнемѹсъхнете, ѹсьхнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹсъхнѫтъ, ѹсьхнѫтъ, ѹсъхнѹтъ, ѹсьхнѹтъ, ѹсъхнѫть, ѹсьхнѫть, ѹсъхнѹть, ѹсьхнѹть, ѹсъхнѫт, ѹсьхнѫт, ѹсъхнѹт, ѹсьхнѹтѹсъхневѣ, ѹсьхневѣѹсъхнета, ѹсьхнетаѹсъхнете, ѹсьхнетеѹсъхн, ѹсьхнѹсъхн, ѹсьхн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹсъхнѣмъ, ѹсьхнѣмъ, ѹсъхнѣмь, ѹсьхнѣмь, ѹсъхнѣм, ѹсьхнѣмѹсъхнѣте, ѹсьхнѣтеѹсъхнѣвѣ, ѹсьхнѣвѣѹсъхнѣта, ѹсьхнѣтаѹсъхъ, ѹсъхнѫхъ, ѹсъхнѹхъ, ѹсъхохъ, ѹсьхъ, ѹсьхнѫхъ, ѹсьхнѹхъ, ѹсьхохъ, ѹсъхь, ѹсъхнѫхь, ѹсъхнѹхь, ѹсъхохь, ѹсьхь, ѹсьхнѫхь, ѹсьхнѹхь, ѹсьхохь, ѹсъхнѫх, ѹсъхнѹх, ѹсъхох, ѹсьхнѫх, ѹсьхнѹх, ѹсьхохѹсъше, ѹсъхнѫ, ѹсъхнѹ, ѹсьше, ѹсьхнѫ, ѹсьхнѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹсъше, ѹсъхнѫ, ѹсъхнѹ, ѹсьше, ѹсьхнѫ, ѹсьхнѹѹсъхомъ, ѹсъхнѫхомъ, ѹсъхнѹхомъ, ѹсъхохомъ, ѹсьхомъ, ѹсьхнѫхомъ, ѹсьхнѹхомъ, ѹсьхохомъ, ѹсъхомь, ѹсъхнѫхомь, ѹсъхнѹхомь, ѹсъхохомь, ѹсьхомь, ѹсьхнѫхомь, ѹсьхнѹхомь, ѹсьхохомь, ѹсъхнѫхом, ѹсъхнѹхом, ѹсъхохом, ѹсьхнѫхом, ѹсьхнѹхом, ѹсьхохом, ѹсъхнѫхмꙑ, ѹсьхнѫхмꙑѹсъшете, ѹсъхнѫсте, ѹсъхнѹсте, ѹсъхосте, ѹсьшете, ѹсьхнѫсте, ѹсьхнѹсте, ѹсьхостеѹсъхѫ, ѹсъхнѫшѧ, ѹсъхнѹшѧ, ѹсъхошѧ, ѹсьхѫ, ѹсьхнѫшѧ, ѹсьхнѹшѧ, ѹсьхошѧ, ѹсъхнѫшѫ, ѹсъхошѫ, ѹсьхнѫшѫ, ѹсьхошѫ, ѹсъхнѫша, ѹсъхнѹша, ѹсъхоша, ѹсьхнѫша, ѹсьхнѹша, ѹсьхоша, ѹсъхнѫше, ѹсъхнѹше, ѹсъхоше, ѹсьхнѫше, ѹсьхнѹше, ѹсьхоше, ѹсъхнѫхѫ, ѹсьхнѫхѫѹсъховѣ, ѹсъхнѫховѣ, ѹсъхнѹховѣ, ѹсъхоховѣ, ѹсьховѣ, ѹсьхнѫховѣ, ѹсьхнѹховѣ, ѹсьхоховѣѹсъшета, ѹсъхнѫста, ѹсъхнѹста, ѹсъхоста, ѹсьшета, ѹсьхнѫста, ѹсьхнѹста, ѹсьхоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹсъшете, ѹсъхнѫсте, ѹсъхнѹсте, ѹсъхосте, ѹсьшете, ѹсьхнѫсте, ѹсьхнѹсте, ѹсьхостеѹсъхнѣахъ, ѹсьхнѣахъ, ѹсъхнѣахь, ѹсьхнѣахь, ѹсъхнѣах, ѹсьхнѣахѹсъхнѣаше, ѹсьхнѣашеѹсъхнѣаше, ѹсьхнѣашеѹсъхнѣахомъ, ѹсьхнѣахомъ, ѹсъхнѣахомь, ѹсьхнѣахомь, ѹсъхнѣахом, ѹсьхнѣахомѹсъхнѣашете, ѹсьхнѣашете, ѹсъхнѣасте, ѹсьхнѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹсъхнѣахѫ, ѹсьхнѣахѫ, ѹсъхнѣахѹѹсъхнѣаховѣ, ѹсьхнѣаховѣѹсъхнѣашета, ѹсьхнѣашета, ѹсъхнѣаста, ѹсьхнѣастаѹсъхнѣашете, ѹсьхнѣашете, ѹсъхнѣасте, ѹсьхнѣасте
ѹсъхнѫт -ѹсъхнѫ -ѹсъхнеш св 1. За растение — изсъхна ꙇ вдѣвъше ѹенц двшѧ сѧ глште. како абье ѹсъше смоковьніца М Мт 21.20 ЗI ЗП слъньцѹ же въсѣвъшю прсвѧде. ꙇ ꙁане не мѣше коренѣ ѹсъше М Мк 4.6 ꙇ въспомѣнѫвъ петръ гла емѹ равьв. вждъ смоковънца ѭже проклѧтъ ѹсъше М Мк 11.21 З а дрѹгое паде на камене  проꙁѧбъ ѹсъше. ꙁане не мѣаше влагꙑ М Лк 8.6 З А  вдѣвъ смокве прде кꙿ н҄е.  нсоже обрѣте на н҄е раꙁвѣ лств тььѭ.  рее  не бѫд кꙿ семѹ плодъ отъ тебе вь вѣкꙑ.  тѹ аб ѹсъхнѫ С 343.28 Образно. аште л кто ште вьпрѣкꙑ глагол҄етъ.  пьртъ сꙙ глагол҄ꙙ. ждовьстѣ съборѣ прложенѣ бꙑт смокв. вѣштаї како с коренꙗ ѹсъхꙑ съборъ. сладъкааго павла прораст С 347.2 2. За крайник — изсъхна; вкочанясам се рѫка деснаꙗ адамова рѫка пркоснѫ сꙙ дрѣвѣ.  прѣстѫпьнмъ ѹсъхнѫ. то пакꙑ глнънꙑмъ брьнмъ грьньаремъ сътворенѣ бꙑт С 396.19 3. Прич. мин. деят. като прил. ѹсъхꙑ ξηρανϑείς Изсъхнал о ѹсохъш смоковънц М 43b 25 М З А ЗП С Гр ξηραίνομαι ѹсохнѫт Нвб Срв [из]съхна ОА ЕА БТР АР