Исторически речник
ѹсъпат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹсъпатѹсъплѭ, ѹсплѭ, ѹсъплѧ, ѹсплѧ, ѹсъпѧ, ѹспѧ, ѹсъпьѭ, ѹспьѭ, ѹсъплю, ѹсплюѹсъпш, ѹспшѹсъптъ, ѹсптъ, ѹсъпть, ѹспть, ѹсъпт, ѹсптѹсъпмъ, ѹспмъ, ѹсъпмь, ѹспмь, ѹсъпм, ѹспм, ѹсъпмо, ѹспмоѹсъпте, ѹспте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹсъпѧтъ, ѹспѧтъ, ѹсъпѧть, ѹспѧть, ѹсъпѧт, ѹспѧтѹсъпвѣ, ѹспвѣѹсъпта, ѹсптаѹсъпте, ѹсптеѹсъп, ѹспѹсъп, ѹсп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹсъпмъ, ѹспмъ, ѹсъпмь, ѹспмь, ѹсъпм, ѹспмѹсъпте, ѹсптеѹсъпвѣ, ѹспвѣѹсъпта, ѹсптаѹсъпахъ, ѹспахъ, ѹсъпахь, ѹспахь, ѹсъпах, ѹспахѹсъпа, ѹспа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹсъпа, ѹспаѹсъпахомъ, ѹспахомъ, ѹсъпахомь, ѹспахомь, ѹсъпахом, ѹспахом, ѹсъпахмꙑ, ѹспахмꙑѹсъпасте, ѹспастеѹсъпашѧ, ѹспашѧ, ѹсъпашѫ, ѹспашѫ, ѹсъпаша, ѹспаша, ѹсъпаше, ѹспаше, ѹсъпахѫ, ѹспахѫѹсъпаховѣ, ѹспаховѣѹсъпаста, ѹспаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹсъпасте, ѹспастеѹсъпаахъ, ѹспаахъ, ѹсъпахъ, ѹспахъ, ѹсъпаахь, ѹспаахь, ѹсъпахь, ѹспахь, ѹсъпаах, ѹспаах, ѹсъпах, ѹспахѹсъпааше, ѹспааше, ѹсъпаше, ѹспашеѹсъпааше, ѹспааше, ѹсъпаше, ѹспашеѹсъпаахомъ, ѹспаахомъ, ѹсъпахомъ, ѹспахомъ, ѹсъпаахомь, ѹспаахомь, ѹсъпахомь, ѹспахомь, ѹсъпаахом, ѹспаахом, ѹсъпах, ѹспахомѹсъпаашете, ѹспаашете, ѹсъпашете, ѹспашете, ѹсъпаасте, ѹспаасте, ѹсъпасте, ѹспасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹсъпаахѫ, ѹспаахѫ, ѹсъпахѫ, ѹспахѫ, ѹсъпаахѹ, ѹспаахѹ, ѹсъпахѹ, ѹспахѹѹсъпааховѣ, ѹспааховѣ, ѹсъпаховѣ, ѹспаховѣѹсъпаашета, ѹспаашета, ѹсъпашета, ѹспашета, ѹсъпааста, ѹспааста, ѹсъпаста, ѹспастаѹсъпаашете, ѹспаашете, ѹсъпашете, ѹспашете, ѹсъпаасте, ѹспаасте, ѹсъпасте, ѹспасте
ѹсъпат -ѹсъплѭ -ѹсъпш св Приспя не дажд емѹ врѣдт плът. н ѹда н жлъ. н прблжт сѧ дш его. ѹсъп  повелѣнемь твомь. на лож его. ꙁатвор о немь двьр ложю его. ꙇ дажд съдраве рабѹ твоемѹ семѹ. мꙿноголѣтъно СЕ 42b 5 Изч СЕ Нвб Срв успя [се], успивам [се] ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА