Исторически речник
ѹсѹшт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹсѹштѹсѹшѫ, ѹсѹшѹѹсѹшшѹсѹштъ, ѹсѹшть, ѹсѹштѹсѹшмъ, ѹсѹшмь, ѹсѹшм, ѹсѹшмоѹсѹште
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹсѹшѧтъ, ѹсѹшѧть, ѹсѹшѧтѹсѹшвѣѹсѹштаѹсѹштеѹсѹшѹсѹш
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹсѹшмъ, ѹсѹшмь, ѹсѹшмѹсѹштеѹсѹшвѣѹсѹштаѹсѹшхъ, ѹсѹшхь, ѹсѹшхѹсѹш
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹсѹшѹсѹшхомъ, ѹсѹшхомь, ѹсѹшхом, ѹсѹшхмꙑѹсѹшстеѹсѹшшѧ, ѹсѹшшѫ, ѹсѹшша, ѹсѹшше, ѹсѹшхѫѹсѹшховѣѹсѹшста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹсѹшстеѹсѹшаахъ, ѹсѹшахъ, ѹсѹшаахь, ѹсѹшахь, ѹсѹшаах, ѹсѹшахѹсѹшааше, ѹсѹшашеѹсѹшааше, ѹсѹшашеѹсѹшаахомъ, ѹсѹшахомъ, ѹсѹшаахомь, ѹсѹшахомь, ѹсѹшаахом, ѹсѹшахомѹсѹшаашете, ѹсѹшашете, ѹсѹшаасте, ѹсѹшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹсѹшаахѫ, ѹсѹшахѫ, ѹсѹшаахѹ, ѹсѹшахѹѹсѹшааховѣ, ѹсѹшаховѣѹсѹшаашета, ѹсѹшашета, ѹсѹшааста, ѹсѹшастаѹсѹшаашете, ѹсѹшашете, ѹсѹшаасте, ѹсѹшасте
ѹсѹшт -ѹсѹшѫ -ѹсѹшш св Изсуша, направя някакво растение да изсъхне прде къ смокв вдмꙑ ловѣкъ. бѣ же вьсьжде. же на н҄емъ раꙁѹмѣмо божьство. вдѣ смокве акꙑ ловѣка бесплодьна. ѹсѹш ѭ словомь акꙑ богъ С 345.7— 8 къ н҄еже рее прде господь штꙙ на н҄е плода вѣрꙑ.  не обрѣте на н҄е. нъ тъѭ  словесꙑ пророьскꙑм  ꙁаконънꙑм. акꙑ лствмь красꙙште сꙙ. тѣмь  ѹсѹш ѭ рекꙑ. не бѫд къ семѹ плодъ отъ тебе вь вѣкꙑ С 346.19 нъ аште тꙑ адаме помꙙнеш. гда въ породѣ обнажа. кого дѫба лств вьꙁьмъ.  съшвъ себѣ с одеждѫ сътвор. ѹꙁьрш како въ правьдѫ ѭ ѹсѹш С 348.1  вдѣвъ смокве прде к н҄е. добро ꙗко прде къ н҄е ... нъ прде къ смокв  ѹсѹш ѭ С 350.5 С Гр ξηραίνω Нвб усуша, усушавам ЕтМл Срв осуша, осушавам ЕтМл БТР