Исторически речник
ѹстраꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹстраꙗтѹстраꙗѭ, ѹстраѣѭ, ѹстраꙗѫ, ѹстраѣѫ, ѹстраꙗѧ, ѹстраѣѧ, ѹстраꙗю, ѹстраѣю, ѹстраѧю, ѹстрааѫ, ѹстрааѧѹстраꙗш, ѹстраꙗеш, ѹстраѣш, ѹстраѣеш, ѹстраѣаш, ѹстраѧеш, ѹстрааешѹстраꙗтъ, ѹстраꙗетъ, ѹстраѣтъ, ѹстраѣетъ, ѹстраѣатъ, ѹстраꙗть, ѹстраꙗеть, ѹстраѣть, ѹстраѣеть, ѹстраѣать, ѹстраꙗт, ѹстраꙗет, ѹстраѣт, ѹстраѣет, ѹстраѣат, ѹстраѧетъ, ѹстраѧеть, ѹстраѧет, ѹстрааетъ, ѹстрааеть, ѹстрааетѹстраꙗмъ, ѹстраꙗемъ, ѹстраѣмъ, ѹстраѣемъ, ѹстраѣамъ, ѹстраꙗмь, ѹстраꙗемь, ѹстраѣмь, ѹстраѣемь, ѹстраѣамь, ѹстраꙗм, ѹстраꙗем, ѹстраѣм, ѹстраѣем, ѹстраѣам, ѹстраꙗмо, ѹстраꙗемо, ѹстраѣмо, ѹстраѣемо, ѹстраѣамо, ѹстраѧемъ, ѹстраѧемь, ѹстраѧем, ѹстрааемъ, ѹстрааемь, ѹстрааем, ѹстрааемоѹстраꙗте, ѹстраꙗете, ѹстраѣте, ѹстраѣете, ѹстраѣате, ѹстраѧете, ѹстрааете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹстраꙗѭтъ, ѹстраѣѭтъ, ѹстраѣѫтъ, ѹстраꙗѫтъ, ѹстраѣѧтъ, ѹстраꙗѧтъ, ѹстраѣютъ, ѹстраꙗютъ, ѹстраꙗѭть, ѹстраѣѭть, ѹстраѣѫть, ѹстраꙗѫть, ѹстраѣѧть, ѹстраꙗѧть, ѹстраѣють, ѹстраꙗють, ѹстраꙗѭт, ѹстраѣѭт, ѹстраѣѫт, ѹстраꙗѫт, ѹстраѣѧт, ѹстраꙗѧт, ѹстраѣют, ѹстраꙗют, ѹстраѧютъ, ѹстраѧють, ѹстраѧют, ѹстрааѫтъ, ѹстрааѧтъ, ѹстрааѫть, ѹстрааѧть, ѹстрааѫт, ѹстрааѧтѹстраꙗвѣ, ѹстраꙗевѣ, ѹстраѣвѣ, ѹстраѣевѣ, ѹстраѣавѣ, ѹстраѧевѣѹстраꙗта, ѹстраꙗета, ѹстраѣта, ѹстраѣета, ѹстраѣата, ѹстраѧетаѹстраꙗте, ѹстраꙗете, ѹстраѣте, ѹстраѣете, ѹстраѣате, ѹстраѧетеѹстраꙗ, ѹстраѣ, ѹстраѧ, ѹстрааѹстраꙗ, ѹстраѣ, ѹстраѧ, ѹстраа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹстраꙗмъ, ѹстраѣмъ, ѹстраꙗмь, ѹстраѣмь, ѹстраꙗм, ѹстраѣм, ѹстраѧмъ, ѹстраѧмь, ѹстраѧм, ѹстраамъ, ѹстраамь, ѹстраамѹстраꙗте, ѹстраѣте, ѹстраѧте, ѹстраатеѹстраꙗвѣ, ѹстраѣвѣ, ѹстраѧвѣ, ѹстраавѣѹстраꙗта, ѹстраѣта, ѹстраѧта, ѹстраатаѹстраꙗхъ, ѹстраѣхъ, ѹстраꙗхь, ѹстраѣхь, ѹстраꙗх, ѹстраѣх, ѹстраѧхъ, ѹстраѧхь, ѹстраѧх, ѹстраахъ, ѹстраахь, ѹстраахѹстраꙗ, ѹстраѣ, ѹстраѧ, ѹстраа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹстраꙗ, ѹстраѣ, ѹстраѧ, ѹстрааѹстраꙗхомъ, ѹстраѣхомъ, ѹстраꙗхомь, ѹстраѣхомь, ѹстраꙗхом, ѹстраѣхом, ѹстраꙗхмꙑ, ѹстраѣхмꙑ, ѹстраѧхомъ, ѹстраѧхомь, ѹстраѧхом, ѹстраахомъ, ѹстраахомь, ѹстраахом, ѹстраахмꙑѹстраꙗсте, ѹстраѣсте, ѹстраѧсте, ѹстраастеѹстраꙗшѧ, ѹстраашѧ, ѹстраѣшѧ, ѹстраꙗшѫ, ѹстраашѫ, ѹстраѣшѫ, ѹстраꙗша, ѹстраѣша, ѹстраꙗше, ѹстрааше, ѹстраѣше, ѹстраꙗхѫ, ѹстраѣхѫ, ѹстраахѫ, ѹстраѧшаѹстраꙗховѣ, ѹстраѣховѣ, ѹстраѧховѣ, ѹстрааховѣѹстраꙗста, ѹстраѣста, ѹстраѧста, ѹстрааста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹстраꙗсте, ѹстраѣсте, ѹстраѧсте, ѹстраастеѹстраꙗахъ, ѹстраꙗхъ, ѹстраꙗах, ѹстрааахъ, ѹстраахъ, ѹстрааахь, ѹстраахь, ѹстраꙗхь, ѹстраꙗх, ѹстрааах, ѹстраѧхъ, ѹстраѧхь, ѹстраѧхѹстраꙗаше, ѹстраꙗше, ѹстраааше, ѹстрааше, ѹстраѧшеѹстраꙗаше, ѹстраꙗше, ѹстраааше, ѹстрааше, ѹстраѧшеѹстраꙗахомъ, ѹстраꙗхомъ, ѹстрааахомъ, ѹстраахомъ, ѹстраꙗахомь, ѹстраꙗхомь, ѹстрааахомь, ѹстраахомь, ѹстраꙗахом, ѹстраꙗхом, ѹстрааахом, ѹстраахом, ѹстраѧхомъ, ѹстраѧхомь, ѹстраѧхомѹстраꙗашете, ѹстраꙗшете, ѹстраꙗасте, ѹстраꙗсте, ѹстрааашете, ѹстраашете, ѹстрааасте, ѹстраасте, ѹстраѧшете, ѹстраѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹстраꙗахѫ, ѹстраꙗхѫ, ѹстраꙗахѹ, ѹстраꙗхѹ, ѹстрааахѫ, ѹстраахѫ, ѹстрааахѹ, ѹстраахѹ, ѹстраѧхѹѹстраꙗаховѣ, ѹстраꙗховѣ, ѹстраааховѣ, ѹстрааховѣ, ѹстраѧховѣѹстраꙗашета, ѹстраꙗшета, ѹстраꙗаста, ѹстраꙗста, ѹстраѧшета, ѹстраѧста, ѹстрааашета, ѹстраашета, ѹстраааста, ѹстраастаѹстраꙗашете, ѹстраꙗшете, ѹстраꙗасте, ѹстраꙗсте, ѹстраѧшете, ѹстраѧсте, ѹстрааашете, ѹстраашете, ѹстрааасте, ѹстраасте
ѹстраꙗт -ѹстраꙗѭ -ѹстраꙗш несв 1. Устройвам, уреждам гь ѩстъ достоѣньѣ моего і ѣшѩ моеѩ. тꙑ есі ѹстраѣѩі достоѣньⷨеⷪ мънѣ СП 15.5 Установявам, поставям. тѣмже въстані под отъсѫдѹ. ꙁведохъ тꙙ отъ ꙁемьѧ раскꙑѧ. ѹстраꙗѭ тꙙ ѹже въ ра С 470.2 2. Прен. Преобразявам, променям нъ распьнꙑ сꙙ ꙁа нꙑ хс. обраꙁъ спльнꙗѧ стротъ. молтвьнкъ словеса глагол҄ꙙ она нъ сла  дара божꙗ вьсе стъ. се м стъ пльть рее. се слово прѣд лежꙙштаꙗ ѹстраꙗ С 420.20 ꙗкоже бо бесѣдꙑ ꙁълꙑ гѹбꙙтъ обꙑаѧ благꙑ. тако  бесѣдꙑ благꙑ. ѹстраꙗѭтъ сьвѣст послѹшаѭштхъ. красꙙште.  ѹтврьждаѭтꙿ мъ дшꙙ С 544.3 Изч СП С Гр ἀποκαϑίστημι μεταρρυϑμίζω ѹстраѣт Нвб Срв устроя, устройвам ОА ВА ЕтМл БТР АР