Исторически речник
ѹстрашт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹстраштѹстрашѫ, ѹстрашѹѹстрашшѹстраштъ, ѹстрашть, ѹстраштѹстрашмъ, ѹстрашмь, ѹстрашм, ѹстрашмоѹстраште
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹстрашѧтъ, ѹстрашѧть, ѹстрашѧтѹстрашвѣѹстраштаѹстраштеѹстрашѹстраш
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹстрашмъ, ѹстрашмь, ѹстрашмѹстраштеѹстрашвѣѹстраштаѹстрашхъ, ѹстрашхь, ѹстрашхѹстраш
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹстрашѹстрашхомъ, ѹстрашхомь, ѹстрашхом, ѹстрашхмꙑѹстрашстеѹстрашшѧ, ѹстрашшѫ, ѹстрашша, ѹстрашше, ѹстрашхѫѹстрашховѣѹстрашста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹстрашстеѹстрашаахъ, ѹстрашахъ, ѹстрашаахь, ѹстрашахь, ѹстрашаах, ѹстрашахѹстрашааше, ѹстрашашеѹстрашааше, ѹстрашашеѹстрашаахомъ, ѹстрашахомъ, ѹстрашаахомь, ѹстрашахомь, ѹстрашаахом, ѹстрашахомѹстрашаашете, ѹстрашашете, ѹстрашаасте, ѹстрашасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹстрашаахѫ, ѹстрашахѫ, ѹстрашаахѹ, ѹстрашахѹѹстрашааховѣ, ѹстрашаховѣѹстрашаашета, ѹстрашашета, ѹстрашааста, ѹстрашастаѹстрашаашете, ѹстрашашете, ѹстрашаасте, ѹстрашасте
ѹстрашт -ѹстрашѫ -ѹстрашш св 1. Уплаша, изплаша пріемлѫштеі бо достоіно ьсть польꙁѫ імѫтъ. а наслаждаѭштеі сѧ недостоіно. большѫ мѫкѫ себѣ пріемлѫтъ. сі глѫ не хотѧ ѹстрашꙇті. нъ ѹтвръдіті К 8b 2 то того нꙑнꙗ поставлъ с.  бога  нареш. не повнѫ сꙙ ѹбо тебѣ. н скрала твоꙗ. н мѫкꙑ твоѧ ѹстрашꙙтъ мене С 162.3 ꙗкоже аште несьвѣдьнаꙗ глагол҄ѫ на о хрстосѣ. аште  несьвѣдьнаꙗ ѹдеса сповѣдаѧ. ѹштрашѫ [!] послѹшаѭштааго. не толма о тѣхъ ꙗкоже о крьстѣ крашѫ сꙙ С 428.10 Образно. въ тьмнꙑ егѹпꙿтъ пѹстшꙙ.  свободьнааго акꙑ роба продашꙙ. а  нꙑ сънъ хъ ѹстраш. свꙙтое бо мꙙ покаꙁа хрстосовѹѹмѹ обраꙁѹ бꙑт С 389.22 2. Заплаша да овꙑ пешт сѫште въ манастꙑр въжегъше. дрѹꙁ же на раꙁбонкꙑ ѹстръмвъшꙙ сꙙ ѹстрашшꙙ. ꙗкоже омрьтвѣт мъ  меꙙ ѹпꙋстт С 39.3  дѣлесꙑ  словесꙑ. вꙑшьша бѣсъ створ. ѹдеса творт многа дастъ. ѹстраш бѫдѫштмъ огн҄ьмъ С 414.11 Изч К С Гр φοβέω καταπλήσσω πτοέω ѹстрашꙇті Вж. при ѹстрашат Нвб