Исторически речник
ѹстрашат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹстрашат сѧѹстрашаѭ, ѹстрашаѫ, ѹстрашаѧ, ѹстрашаюѹстрашаш, ѹстрашаеш, ѹстрашаашѹстрашатъ, ѹстрашаетъ, ѹстрашаатъ, ѹстрашать, ѹстрашаеть, ѹстрашаать, ѹстрашат, ѹстрашает, ѹстрашаатѹстрашамъ, ѹстрашаемъ, ѹстрашаамъ, ѹстрашамь, ѹстрашаемь, ѹстрашаамь, ѹстрашам, ѹстрашаем, ѹстрашаам, ѹстрашамо, ѹстрашаемо, ѹстрашаамоѹстрашате, ѹстрашаете, ѹстрашаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹстрашаѭтъ, ѹстрашаѫтъ, ѹстрашаѧтъ, ѹстрашаютъ, ѹстрашаѭть, ѹстрашаѫть, ѹстрашаѧть, ѹстрашають, ѹстрашаѭт, ѹстрашаѫт, ѹстрашаѧт, ѹстрашаютѹстрашавѣ, ѹстрашаевѣ, ѹстрашаавѣѹстрашата, ѹстрашаета, ѹстрашаатаѹстрашате, ѹстрашаете, ѹстрашаатеѹстрашаѹстраша
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹстрашамъ, ѹстрашамь, ѹстрашамѹстрашатеѹстрашавѣѹстрашатаѹстрашахъ, ѹстрашахь, ѹстрашахѹстраша
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹстрашаѹстрашахомъ, ѹстрашахомь, ѹстрашахом, ѹстрашахмꙑѹстрашастеѹстрашашѧ, ѹстрашашѫ, ѹстрашаша, ѹстрашаше, ѹстрашахѫѹстрашаховѣѹстрашаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹстрашастеѹстрашаахъ, ѹстрашахъ, ѹстрашаахь, ѹстрашахь, ѹстрашаах, ѹстрашахѹстрашааше, ѹстрашашеѹстрашааше, ѹстрашашеѹстрашаахомъ, ѹстрашахомъ, ѹстрашаахомь, ѹстрашахомь, ѹстрашаахом, ѹстрашахомѹстрашаашете, ѹстрашашете, ѹстрашаасте, ѹстрашасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹстрашаахѫ, ѹстрашахѫ, ѹстрашаахѹ, ѹстрашахѹѹстрашааховѣ, ѹстрашаховѣѹстрашаашета, ѹстрашашета, ѹстрашааста, ѹстрашастаѹстрашаашете, ѹстрашашете, ѹстрашаасте, ѹстрашасте
ѹстрашат сѧ -ѹстрашаѭ сѧ -ѹстрашаш сѧ несв Страхувам се, плаша се, боя се мръ оставлѣѭ вамъ. мръ мо даѭ вамъ. не ѣкоже вьсь мръ даатъ. аꙁъ даѭ вамь. да не съмѫштаатъ сѧ ваше срдце н ѹстрашаатъ М Йо 14.27 З, А, СК. Срв.Йо 14.1А ꙁѣло любьѭ вьішьнѫѭ есть. мѫкꙑ сꙙ боѭ г҄еѡньскꙑѧ. ѹстрашаѭ сꙙ оного огн҄ѣ С 88.6 Изч М З А СК С Гр δειλιάω φοβερόν μοι [ἐστίν] Вж. при ѹстрашат Нвб