Исторически речник
ѹставт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹставтѹставлѭ, ѹставлѧ, ѹставѧ, ѹставьѭ, ѹставлюѹставшѹставтъ, ѹставть, ѹставтѹставмъ, ѹставмь, ѹставм, ѹставмоѹставте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹставѧтъ, ѹставѧть, ѹставѧтѹставвѣѹставтаѹставтеѹставѹстав
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹставмъ, ѹставмь, ѹставмѹставтеѹставвѣѹставтаѹставхъ, ѹставхь, ѹставхѹставов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹставовѹставхомъ, ѹставхомь, ѹставхом, ѹставхмꙑѹставстеѹставшѧ, ѹставшѫ, ѹставша, ѹставше, ѹставхѫѹставховѣѹставста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹставстеѹставлꙗахъ, ѹставлꙗхъ, ѹставьꙗхъ, ѹставлѣахъ, ѹставлѣхъ, ѹставѣахъ, ѹставѣхъ, ѹставлѧахъ, ѹставлѧхъ, ѹставѧахъ, ѹставѧхъ, ѹставлꙗахь, ѹставлꙗхь, ѹставьꙗхь, ѹставлѣахь, ѹставлѣхь, ѹставѣахь, ѹставѣхь, ѹставлѧахь, ѹставлѧхь, ѹставѧахь, ѹставѧхь, ѹставлꙗах, ѹставлꙗх, ѹставьꙗх, ѹставлѣах, ѹставлѣх, ѹставѣах, ѹставѣх, ѹставлѧах, ѹставлѧх, ѹставѧах, ѹставѧхѹставлꙗаше, ѹставлꙗше, ѹставьꙗше, ѹставлѣаше, ѹставлѣше, ѹставѣаше, ѹставѣше, ѹставлѧаше, ѹставлѧше, ѹставѧаше, ѹставѧшеѹставлꙗаше, ѹставлꙗше, ѹставьꙗше, ѹставлѣаше, ѹставлѣше, ѹставѣаше, ѹставѣше, ѹставлѧаше, ѹставлѧше, ѹставѧаше, ѹставѧшеѹставлꙗахомъ, ѹставлꙗхомъ, ѹставьꙗхомъ, ѹставлѣахомъ, ѹставлѣхомъ, ѹставѣахомъ, ѹставѣхомъ, ѹставлѧахомъ, ѹставлѧхомъ, ѹставѧахомъ, ѹставѧхомъ, ѹставлꙗахомь, ѹставлꙗхомь, ѹставьꙗхомь, ѹставлѣахомь, ѹставлѣхомь, ѹставѣахомь, ѹставѣхомь, ѹставлѧахомь, ѹставлѧхомь, ѹставѧахомь, ѹставѧхомь, ѹставлꙗахом, ѹставлꙗхом, ѹставьꙗхом, ѹставлѣахом, ѹставлѣхом, ѹставѣахом, ѹставѣхом, ѹставлѧахом, ѹставлѧхом, ѹставѧахом, ѹставѧхомѹставлꙗашете, ѹставлꙗшете, ѹставьꙗшете, ѹставлѣашете, ѹставлѣшете, ѹставѣашете, ѹставѣшете, ѹставлꙗасте, ѹставлꙗсте, ѹставьꙗсте, ѹставлѣасте, ѹставлѣсте, ѹставѣасте, ѹставѣсте, ѹставлѧасте, ѹставлѧсте, ѹставѧасте, ѹставѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹставлꙗахѫ, ѹставлꙗхѫ, ѹставьꙗхѫ, ѹставлѣахѫ, ѹставлѣхѫ, ѹставѣахѫ, ѹставѣхѫ, ѹставлꙗахѹ, ѹставлꙗхѹ, ѹставьꙗхѹ, ѹставлѣахѹ, ѹставлѣхѹ, ѹставѣахѹ, ѹставѣхѹ, ѹставлѧахѹ, ѹставлѧхѹ, ѹставѧахѹ, ѹставѧхѹѹставлꙗаховѣ, ѹставлꙗховѣ, ѹставьꙗховѣ, ѹставлѣаховѣ, ѹставлѣховѣ, ѹставѣаховѣ, ѹставѣховѣ, ѹставлѧаховѣ, ѹставлѧховѣ, ѹставѧаховѣ, ѹставѧховѣѹставлꙗашета, ѹставлꙗшета, ѹставьꙗшета, ѹставлѣашета, ѹставлѣшета, ѹставѣашета, ѹставѣшета, ѹставлꙗаста, ѹставлꙗста, ѹставьꙗста, ѹставлѣаста, ѹставлѣста, ѹставѣаста, ѹставѣста, ѹставлѧаста, ѹставлѧста, ѹставѧаста, ѹставѧстаѹставлꙗашете, ѹставлꙗшете, ѹставьꙗшете, ѹставлѣашете, ѹставлѣшете, ѹставѣашете, ѹставѣшете, ѹставлꙗасте, ѹставлꙗсте, ѹставьꙗсте, ѹставлѣасте, ѹставлѣсте, ѹставѣасте, ѹставѣсте, ѹставлѧасте, ѹставлѧсте, ѹставѧасте, ѹставѧсте
ѹставт -ѹставлѭ -ѹставш св 1. Установя, определя, утвърдя нꙑнꙗ ѹбо вꙑ славънꙑѧ сѫдѧ. не подобаꙿтъ вꙑ ꙁемънааго цѣсара боꙗт сꙙ. нъ оного ... же полож прѣдѣлꙑ  ѹстав асꙑ С 257.30 не лѣть т стъ ѹже въꙁлюбьне. беꙁъ ѹдръжаньꙗ жт. нъ ѹстав себѣ ꙁаконъ  правло. да вь мѣрѫ вьсе творш С 496.30 2. Разпоредя, наредя, заповядам  рабъ стъ огн҄ь вашъ ловѣкомъ. бол҄ьшмъ  сътворвъшмъ . тако ѹставвъшѹ намъ. ꙗкоже ѹбо неправъдъно стъ же нѹдт насъ да поклонмъ сꙙ слѹжъбѣ мра сего С 262.8—9 3. Прекратя, преустановя, сложа край на нещо ꙇ дажд намъ стꙑнѭ твоѭ. слꙑшат въ страсѣ твоемь. ꙇ ꙁбав нꙑ отъ вꙿсего темъна  нощьнааго страстотръпѣ. ѹстав ѹстръмⷧенѣ страст. ѹгас тѣлесъное раждежене СЕ 38а 4  велкꙑхъ вѣтръ вѣанꙗ.  мꙙтежꙙ велкꙑ. дѹхомъ рѫкꙑ ѹставвъшꙙ  томѹ вѣрꙑ не ѧхомь. нъ глаголаахѫ то сътвормъ С 388.7 богъ бо свого с сꙑна пѹст ... да подъꙁаконънꙑѧ скѹптъ.  самого покотъ ꙁакона. нъ да нктоже не глагол҄етъ ꙗко сего дѣлма ꙁаконъ ѹпраꙁн. сего дѣлма  ѹстав С 416.27 нъ  на крьстѣ повѣшенъ бꙑвъ. бол҄ьша дѣла  множаша ѹдеса покаꙁалъ. да понѣ тако ѹставтъ бомрьꙁькꙑхъ нестовьство. да не мѣѭтъ внꙑ невѣрьꙗ С 482.7—8 длъжънъ сꙑ мьштен маловрѣменьно въспрѧт. нъ ѹстав ѹстръмьнье то. да не вьꙁмьꙁдьꙗ трѹднааго. рекꙿше црьствꙗ вѣьнааго лшш сꙙ С 558.11 Спра, задържа. мо ребро цѣлло стъ. болѣꙁнь твого ребра. мо сънъ ꙁведетъ тꙙ отъ съмрьтьнааго съна. мо коп ѹставло стъ. обраштаѭштее (!) сꙙ на тꙙ копь С 469.29 Успокоя, умиря.  сво ꙙдо вдꙙшт плаѫште.  подадѫштѫ съсъ. да не надо дѣтшта. нъ да отъ плаа ѹставтъ С 384.22 Обуздая, усмиря, укротя. ꙙсто ѹенмъ прмъ сꙙ. сего дѣла (!) ꙙсто мꙑмъ словесꙑ. да бꙑхомъ обꙙштрен гнѣва. потѣштл  ѹставл. да стъ бѫдетꙿ гнѣва къ молтвѣ прходꙙ С 407.3 се бо  льстьца  нарѫтъ.  не млъꙙтъ т того. се же покаꙁатъ  онѣхъ бѹстъ.  схъ беꙁьлобънꙑ  любꙙшт стнѫ обраꙁъ. пон҄еже н съмрьтѭ гнѣва ѹставшꙙ С 440.18 ѹставт  ѹстрьмт κρίνω Постановя и разпоредя пакꙑ же онѣмъ молꙙште сꙙ мѹ. ономѹ глагол҄ѫштѹ мѹ. тако ѹставхомъ  ѹстръмхомъ.  много облаѧ хъ.  о бѫдѫштхъ съповѣдаѧ мъ С 130.23—24 ѹставт ѹставъ вѣрꙑ ὁρίζω περὶ τῆς πίστεως За християнската вяра — установя правилата ѝ, определя устава ѝ отъвръгъшемъ сꙙ правꙑѧ вѣрꙑ. ѹтврьдвъше же нк҄ескѫѭ стѫѭ правѫѭ вѣрѫ кѹпꙿно.  т ѹставшꙙ ѹставꙿ вѣрꙑ С 202.8 ѹставъ ѹставт ὅρον ἐκφέρω Издам нареждане, разпоредя тъгда ѹбо ѹставъ ѹставшꙙ да  къснꙙтн҄ѣ града епскѹпъ. то жде старѣшнъство да матъ  тѫ жде ьсть С 202.22—23 СЕ С Гр ἀλλάσσω τίϑημι κρίνω ὁρίζω παύω καταπαύω κατασιγάω καταργέω ἵστημι καταστέλλομαι ἀφίημι τάσσω Нвб уставя остар ВА