Исторически речник
ѹспѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹспѣтѹспѣѭ, ѹспѣѫ, ѹспѣѧ, ѹспѣюѹспѣш, ѹспѣеш, ѹспѣашѹспѣтъ, ѹспѣетъ, ѹспѣатъ, ѹспѣть, ѹспѣеть, ѹспѣать, ѹспѣт, ѹспѣет, ѹспѣатѹспѣмъ, ѹспѣмъ, ѹспѣамъ, ѹспѣмь, ѹспѣемь, ѹспѣамь, ѹспѣм, ѹспѣем, ѹспѣам, ѹспѣмо, ѹспѣемо, ѹспѣамоѹспѣте, ѹспѣете, ѹспѣате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹспѣѭтъ, ѹспѣѫтъ, ѹспѣѧтъ, ѹспѣютъ, ѹспѣѭть, ѹспѣѫть, ѹспѣѧть, ѹспѣють, ѹспѣѭт, ѹспѣѫт, ѹспѣѧт, ѹспѣютѹспѣвѣ, ѹспѣевѣ, ѹспѣавѣѹспѣта, ѹспѣета, ѹспѣатаѹспѣте, ѹспѣете, ѹспѣатеѹспѣѹспѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹспѣмъ, ѹспѣмь, ѹспѣмѹспѣтеѹспѣвѣѹспѣтаѹспѣхъ, ѹспѣхь, ѹспѣхѹспѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹспѣѹспѣхомъ, ѹспѣхомь, ѹспѣхом, ѹспѣхмꙑѹспѣстеѹспѣшѧ, ѹспѣшѫ, ѹспѣша, ѹспѣше, ѹспѣхѫѹспѣховѣѹспѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹспѣстеѹспѣахъ, ѹспѣхъ, ѹспѣахь, ѹспѣхь, ѹспѣах, ѹспѣхѹспѣаше, ѹспѣшеѹспѣаше, ѹспѣшеѹспѣахомъ, ѹспѣхомъ, ѹспѣахомь, ѹспѣхомь, ѹспѣахом, ѹспѣхомѹспѣашете, ѹспѣшете, ѹспѣасте, ѹспѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹспѣахѫ, ѹспѣхѫ, ѹспѣахѹ, ѹспѣхѹѹспѣаховѣ, ѹспѣховѣѹспѣашета, ѹспѣшета, ѹспѣаста, ѹспѣстаѹспѣашете, ѹспѣшете, ѹспѣасте, ѹспѣсте
ѹспѣт -ѹспѣѭ -ѹспѣш св 1. Успея в нещо, постигна нещо вдѣвъ же платъ ѣко несоже не ѹспѣатъ. нъ пае млъва бꙑваатъ. премъ водѫ ѹмꙑ рѫцѣ прѣдъ народомъ глѧ. не повненъ есмъ отъ кръве сего праведънааго. вꙑ ѹꙁьрте М Мт 27. 24 З А СК ніесоже ѹспѣетъ врагъ на нь. ї снъ беꙁаконеніѣ не пріложітъ оꙁълобті его СП 88.23 повелѣ къ сѫдштѹ првест.  глагола мъ. нꙿсоже не ѹспѣвъше пръвꙑмъ вашімъ пьрѣнмъ. послѹшате мене  пожьрѣте велкѹѹмѹ раклѹ С 177.22 повелѣ кнꙙꙁь бт ꙗ жъꙁлмъ по ребромъ.  власѣномъ сѹкномъ вьстрат ранꙑ ю.  не ѹспѣ ньсоже С 213.12 комсе пото прведе въ градъ с. правьдвааго сего мѫжа да нꙑ погѹбтъ.  тꙑ не ѹспѣш нсоже С 229.27—28 то слꙑшавъшꙙ онꙑ отдошꙙ нъ нꙿтоже ѹспѣшꙙ С 374.2 тако бо  мноꙁ немлоствꙑѧ обꙑкл сѫтъ тьмнꙑ нарцат. на кꙑ ѹбо ѹспѣхъ дѣвъста (!) гда невѣстьнка не вдѣшꙙ.  не тлъкнѫвъшꙙ ѹспѣшꙙ С 374.29 то нкꙿтоже насъ не помлѹтъ. тамо аште  много плаемъ сꙙ ꙁа грѣхꙑ.  же скврьнавꙑ рꙁꙑ мꙑ нꙿтоже ѹспѣ С 378.15 тъ вь свое памѧт бжсьнѣ съдръжш вꙿсѣхъ дѣлеса.  словеса  мъсл(.) еже естъ кꙿто ꙿто насъ ѹспѣлъ вь вꙿсе жтье свое  сꙿтворлъ Р VII 4.19 2. Помогна, принеса полза някому алеѯандре пожьр. даже не бѫдеш въ сковрадѣ.  нꙿтоже т ѹспѣтъ гоже тꙑ ьтеш хрстоса С 157.21 анꙿтоннъ рее да въвръженъ бѫдетъ въ сковрадѫ. да вждѫ ꙿто мѹ ѹспѣтъ распꙙтꙑ  ѹмъръ С 157.27—28 тъгда раꙁѹмѣ грѣхъ. то ѹбо отъ сего раꙁѹмѣѭ. ꙗко гда лѣнмъ сꙙ. нъсоже намъ каꙁан ѹспѣтъ. нъ гда тъштмъ сꙙ.  сам о себѣ подвжемъ сꙙ на добро С 415.1 3. Прен. За нощ, ден — преваля, измина нощъ ѹспѣ. а дънъ прблж сѧ Е 5а 14 ѹспѣт пѫт διέρχομαι μέρος τι τῆς ὁδοῦ Измина, извървя [много] път їакѡвъ же мъ сꙙ пѫт ведѫштааго въ мръ. шъстꙗ дръжааше сꙙ.  ѹспѣвъ пѫт  мало съвратвъ сꙙ. обрѣте гробъ ветъхъ подобольнъ пештерѣ С 527.23 Изч М З А СК Е СП С Р Гр ὠφελέω ὀνίνημι ἀνύω προκόπτω Нвб успея, успявам ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР