Исторически речник
ѹслꙑшат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹслꙑшатѹслꙑшѫ, ѹслꙑшѹѹслꙑшшѹслꙑштъ, ѹслꙑшть, ѹслꙑштѹслꙑшмъ, ѹслꙑшмь, ѹслꙑшм, ѹслꙑшмоѹслꙑште
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹслꙑшѧтъ, ѹслꙑшѧть, ѹслꙑшѧтѹслꙑшвѣѹслꙑштаѹслꙑштеѹслꙑшѹслꙑш
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹслꙑшмъ, ѹслꙑшмь, ѹслꙑшмѹслꙑштеѹслꙑшвѣѹслꙑштаѹслꙑшахъ, ѹслꙑшахь, ѹслꙑшахѹслꙑша
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹслꙑшаѹслꙑшахомъ, ѹслꙑшахомь, ѹслꙑшахом, ѹслꙑшахмꙑѹслꙑшастеѹслꙑшашѧ, ѹслꙑшашѫ, ѹслꙑшаша, ѹслꙑшаше, ѹслꙑшахѫѹслꙑшаховѣѹслꙑшаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹслꙑшастеѹслꙑшаахъ, ѹслꙑшахъ, ѹслꙑшаахь, ѹслꙑшахь, ѹслꙑшаах, ѹслꙑшахѹслꙑшааше, ѹслꙑшашеѹслꙑшааше, ѹслꙑшашеѹслꙑшаахомъ, ѹслꙑшахомъ, ѹслꙑшаахомь, ѹслꙑшахомь, ѹслꙑшаахом, ѹслꙑшахомѹслꙑшаашете, ѹслꙑшашете, ѹслꙑшаасте, ѹслꙑшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹслꙑшаахѫ, ѹслꙑшахѫ, ѹслꙑшаахѹ, ѹслꙑшахѹѹслꙑшааховѣ, ѹслꙑшаховѣѹслꙑшаашета, ѹслꙑшашета, ѹслꙑшааста, ѹслꙑшастаѹслꙑшаашете, ѹслꙑшашете, ѹслꙑшаасте, ѹслꙑшасте
ѹслꙑшат -ѹслꙑшѫ -ѹслꙑшш св 1. Чуя, възприема със слуха си молѧще же сѧ не лхо глте. ѣкоже  ѩꙁꙑънц. мьнѧтъ бо сѧ ѣко во мъноѕѣ глн своемь ѹслꙑшан бѫдѫтъ М Мт 6.7 З А СК ѹслъшат (!) же мате бран. ꙇ слꙑшанѣ бран вдте. не ѹжасате сѧ. подобаатъ бо вьсѣмъ бꙑт. нъ не тогда естъ коньна М Мт 24.6 ЗI, А, СК. Срв. Мк 13.7 М, З;Лк 21.9 М З А СК ѹслꙑшано бѫдетъ ѹ ћемона. мꙑ ѹтолмꙑ. ꙇ вꙑ бес пеал сътвормъ М Мт 28.14 З А СК ꙁане елко въ тъмѣ рѣсте вь свѣтѣ ѹслꙑштъ сѧ. ꙇ еже къ ѹхѹ гласте въ талщхъ. проповѣстъ сѧ на кровѣхъ М Лк 12.3 З А Б ръцамъ въс г ѹслш  помлѹ() Е 21б 15 гласьмъ моімъ къ гві воꙁьвахъ.  ѹслꙑша мѩ отъ горъї стꙑѩ ... своеѩ СП 3.5 въ скръбі пространілъ мѩ ес. помлѹі мѩ ї ѹслꙑші молітвѫ моѭ СП 4.2 отъстѫпте отъ мне вьсі творѩщеі беꙁаконнъе. ѣко ѹслꙑша гь гласъ плаа моего СП 6.9 людье тѹжді іхъже не ꙁнахъ работашѩ мі. въ слѹхъ ѹхѹ ѹслꙑшаше мѩ СП 17.45 прꙁьр ꙇ ѹслꙑш мѧ гі бже мо. просвѣт о мо СЕ 73b 23 Срв. СП12.4 ꙇ да ѹслꙑштъ блаженъꙶ гласъ. ноѧдааго сна твоего  ба нашего СЕ 101b 21 ꙗко отънеможе гь. нъ мꙑ глетъ бо. л не можетъ рее рѫка моꙗ отꙙт васъ. л отꙙжьа слѹхъ мо не ѹслꙑшат С 135.19 2. Чуя, бъда надарен със способността за чуване капшта поганъскаꙗ сьребро  ꙁлато. ѹста мѫтъ  не глагол҄ѫтъ. о мѫтъ  не ѹꙁьрꙙтъ. ѹш мѫтъ  не ѹслꙑшꙙтъ. ноꙁдр мѫтъ  не обон҄ѣѭтъ С 104.4 3. Прич. мин. деят. като същ. ѹслꙑшавъше м мн οἱ ἀκούσαντες Тези, които са чули; чулите амнь амн глѭ вамъ. ѣко грѧдетъ годна  нꙑнѣ естъ. егда мрътв ѹслꙑшѧтъ глсъ сна бжѣ. ꙇ ѹслꙑшавъше ожвѫтъ М Йо 5.25А 4. Прен. Узная, разбера, науча походꙙ ѧꙁꙑкꙑ. доде  къ странамъ сауръскьімъ.  ѹслꙑшавъ. ꙗко вьс град мъ  мѣста пае нѣхъ ѧꙁꙑкъ бѣсꙑ мѫтъ. къ кѹмрьскꙑмъ прѣльстемь. хотѣаше т къ горьн҄їмъ мѣстомъ С 24.7  ста прѣбꙑвъша. трѹдста сꙙ ꙁвѣсто въ вꙿсе стотѣ съхранвъша сво тѣлесѣ. вь нестьлѣнї. ѹслꙑша же мат правьдьнѹѹмѹ.  рада бꙑстъ  въсхвал ѭ С 26.1 съповѣдашꙙ же бѣшꙙ сь н҄еѭ пршьл.  ѹслꙑшавъ бꙑвъше.  попее сꙙ съ матерьѭ дѣтшта С 44.10—11 ѹслꙑшанъ сътворт ἀκουστὸν ποιέω, ἀκουτίζω Направя да се чуе с нбі ѹслꙑшанъ створлъ естъ сѫдъ СП 75.9 кто въꙁглагол҄етъ слꙑ гнꙙ. ѹслꙑшанꙑ сътвортъ вьсꙙ хвалꙑ го С 486.24 Срв. С489.27 М З А СК Б Е СП СЕ К С Гр ἀκούω ἀκούομαι εἰσακούω ἐπακούω ὑπακούω μανϑάνω ѹслъшат ѹслъшат ѹслъшаті Нвб услишам, услишвам остар ВА Дюв РРОДД Срв услушам [се] ОА НГер ДА