Исторически речник
ѹрѣꙁат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹрѣꙁатѹрѣжѫ, ѹрѣжѹѹрѣжешѹрѣжетъ, ѹрѣжеть, ѹрѣжетѹрѣжемъ, ѹрѣжемь, ѹрѣжем, ѹрѣжемоѹрѣжете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹрѣжѫтъ, ѹрѣжѹтъ, ѹрѣжѫть, ѹрѣжѹть, ѹрѣжѫт, ѹрѣжѹтѹрѣжевѣѹрѣжетаѹрѣжетеѹрѣжѹрѣж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹрѣжмъ, ѹрѣжѣмъ, ѹрѣжамъ, ѹрѣжмь, ѹрѣжѣмь, ѹрѣжамь, ѹрѣжм, ѹрѣжѣм, ѹрѣжамѹрѣжте, ѹрѣжѣте, ѹрѣжатеѹрѣжвѣ, ѹрѣжѣвѣ, ѹрѣжавѣѹрѣжта, ѹрѣжѣта, ѹрѣжатаѹрѣꙁахъ, ѹрѣꙁахь, ѹрѣꙁахѹрѣꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹрѣꙁаѹрѣꙁахомъ, ѹрѣꙁахомь, ѹрѣꙁахом, ѹрѣꙁахмꙑѹрѣꙁастеѹрѣꙁашѧ, ѹрѣꙁашѫ, ѹрѣꙁаша, ѹрѣꙁаше, ѹрѣꙁахѫѹрѣꙁаховѣѹрѣꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹрѣꙁастеѹрѣꙁаахъ, ѹрѣꙁахъ, ѹрѣꙁаахь, ѹрѣꙁахь, ѹрѣꙁаах, ѹрѣꙁахѹрѣꙁааше, ѹрѣꙁашеѹрѣꙁааше, ѹрѣꙁашеѹрѣꙁаахомъ, ѹрѣꙁахомъ, ѹрѣꙁаахомь, ѹрѣꙁахомь, ѹрѣꙁаахом, ѹрѣꙁахомѹрѣꙁаашете, ѹрѣꙁашете, ѹрѣꙁаасте, ѹрѣꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹрѣꙁаахѫ, ѹрѣꙁахѫ, ѹрѣꙁаахѹ, ѹрѣꙁахѹѹрѣꙁааховѣ, ѹрѣꙁаховѣѹрѣꙁаашета, ѹрѣꙁашета, ѹрѣꙁааста, ѹрѣꙁастаѹрѣꙁаашете, ѹрѣꙁашете, ѹрѣꙁаасте, ѹрѣꙁасте
ѹрѣꙁат -ѹрѣжѫ -ѹрѣжеш св 1. Отрежа, отсека ꙇ се еднъ отъ сѫщтхъ (!) съ смъ. простеръ рѫкѫ ꙁвлѣе ножъ сво. ꙇ ѹдарь раба архереова. ѹрѣꙁа емѹ ѹхо М Мт 26.51 З, А, Б. Срв.Мк 14.47 М, З;Йо 18.10 М З А СК гла еднъ отъ рабъ архереовъ. ѫжка сꙑ. емѹже ѹрѣꙁа петръ ѹхо. не аꙁъ л тѧ вдѣхъ въ врътѣ съ н҄мь З Йо 18.6 А СК 2. Обрежа [религиозно действие според еврейския обичай]  аще кꙿто хотѧ своеѩ плът ѹрѣжетъ. в҃ лⷮ҇ѣ да покаетⷭ҇ъ о хлⷠ҇ѣ о вⷣ҇о СЕ 103а 19—20 ѹрѣꙁат ѩꙁꙑкъ γλωσσοτομέω Отрежа езика някому  повелѣшꙙ слѹгамъ да одерѫтъ грѫгомь вьсѫ главѫ го. ѭдѹже влас сѫтъ. к томѹ же  ѧꙁꙑкъ мѹ ѹрѣꙁат.  сътворшꙙ тако С 268.19—20 Изч М З А СК Б СЕ С Гр ἀφαιρέω ἀποκόπτω Нвб урежа, урязвам ОА ЕтМл РРОДД орежа, орязвам БТР АР ДА