Исторически речник
ѹправт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹправтѹправлѭ, ѹправлѧ, ѹправѧ, ѹправьѭ, ѹправлюѹправшѹправтъ, ѹправть, ѹправтѹправмъ, ѹправмь, ѹправм, ѹправмоѹправте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹправѧтъ, ѹправѧть, ѹправѧтѹправвѣѹправтаѹправтеѹправѹправ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹправмъ, ѹправмь, ѹправмѹправтеѹправвѣѹправтаѹправхъ, ѹправхь, ѹправхѹправов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹправовѹправхомъ, ѹправхомь, ѹправхом, ѹправхмꙑѹправстеѹправшѧ, ѹправшѫ, ѹправша, ѹправше, ѹправхѫѹправховѣѹправста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹправстеѹправлꙗахъ, ѹправлꙗхъ, ѹправьꙗхъ, ѹправлѣахъ, ѹправлѣхъ, ѹправѣахъ, ѹправѣхъ, ѹправлѧахъ, ѹправлѧхъ, ѹправѧахъ, ѹправѧхъ, ѹправлꙗахь, ѹправлꙗхь, ѹправьꙗхь, ѹправлѣахь, ѹправлѣхь, ѹправѣахь, ѹправѣхь, ѹправлѧахь, ѹправлѧхь, ѹправѧахь, ѹправѧхь, ѹправлꙗах, ѹправлꙗх, ѹправьꙗх, ѹправлѣах, ѹправлѣх, ѹправѣах, ѹправѣх, ѹправлѧах, ѹправлѧх, ѹправѧах, ѹправѧхѹправлꙗаше, ѹправлꙗше, ѹправьꙗше, ѹправлѣаше, ѹправлѣше, ѹправѣаше, ѹправѣше, ѹправлѧаше, ѹправлѧше, ѹправѧаше, ѹправѧшеѹправлꙗаше, ѹправлꙗше, ѹправьꙗше, ѹправлѣаше, ѹправлѣше, ѹправѣаше, ѹправѣше, ѹправлѧаше, ѹправлѧше, ѹправѧаше, ѹправѧшеѹправлꙗахомъ, ѹправлꙗхомъ, ѹправьꙗхомъ, ѹправлѣахомъ, ѹправлѣхомъ, ѹправѣахомъ, ѹправѣхомъ, ѹправлѧахомъ, ѹправлѧхомъ, ѹправѧахомъ, ѹправѧхомъ, ѹправлꙗахомь, ѹправлꙗхомь, ѹправьꙗхомь, ѹправлѣахомь, ѹправлѣхомь, ѹправѣахомь, ѹправѣхомь, ѹправлѧахомь, ѹправлѧхомь, ѹправѧахомь, ѹправѧхомь, ѹправлꙗахом, ѹправлꙗхом, ѹправьꙗхом, ѹправлѣахом, ѹправлѣхом, ѹправѣахом, ѹправѣхом, ѹправлѧахом, ѹправлѧхом, ѹправѧахом, ѹправѧхомѹправлꙗашете, ѹправлꙗшете, ѹправьꙗшете, ѹправлѣашете, ѹправлѣшете, ѹправѣашете, ѹправѣшете, ѹправлꙗасте, ѹправлꙗсте, ѹправьꙗсте, ѹправлѣасте, ѹправлѣсте, ѹправѣасте, ѹправѣсте, ѹправлѧасте, ѹправлѧсте, ѹправѧасте, ѹправѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹправлꙗахѫ, ѹправлꙗхѫ, ѹправьꙗхѫ, ѹправлѣахѫ, ѹправлѣхѫ, ѹправѣахѫ, ѹправѣхѫ, ѹправлꙗахѹ, ѹправлꙗхѹ, ѹправьꙗхѹ, ѹправлѣахѹ, ѹправлѣхѹ, ѹправѣахѹ, ѹправѣхѹ, ѹправлѧахѹ, ѹправлѧхѹ, ѹправѧахѹ, ѹправѧхѹѹправлꙗаховѣ, ѹправлꙗховѣ, ѹправьꙗховѣ, ѹправлѣаховѣ, ѹправлѣховѣ, ѹправѣаховѣ, ѹправѣховѣ, ѹправлѧаховѣ, ѹправлѧховѣ, ѹправѧаховѣ, ѹправѧховѣѹправлꙗашета, ѹправлꙗшета, ѹправьꙗшета, ѹправлѣашета, ѹправлѣшета, ѹправѣашета, ѹправѣшета, ѹправлꙗаста, ѹправлꙗста, ѹправьꙗста, ѹправлѣаста, ѹправлѣста, ѹправѣаста, ѹправѣста, ѹправлѧаста, ѹправлѧста, ѹправѧаста, ѹправѧстаѹправлꙗашете, ѹправлꙗшете, ѹправьꙗшете, ѹправлѣашете, ѹправлѣшете, ѹправѣашете, ѹправѣшете, ѹправлꙗасте, ѹправлꙗсте, ѹправьꙗсте, ѹправлѣасте, ѹправлѣсте, ѹправѣасте, ѹправѣсте, ѹправлѧасте, ѹправлѧсте, ѹправѧасте, ѹправѧсте
ѹправт -ѹправлѭ -ѹправш св 1. Постигна, осъществя, изпълня въꙁдръжан же беꙁꙿ бьдѣнꙗ стотꙑ.  сьмѣренꙗ ѹправт сꙙ не можетъ С 279.24—25 вѣстъ  многꙑѧ отъ ловѣкъ велкѫ о н҄хъ. славѫ мѫштꙙ. не бо нъ стъствомъ дѣло велко.  кажетъ же н вь ветьхꙑхъ. пръвꙑм стꙑм мѫж онѣм ѹправло сꙙ.  въ новѣѣмь не повелѣ нѹждеѭ такожде ꙁаконъ не бо ꙁаповѣда сего С 371.9 пон҄еже ѹбо  велко дѣло бѣѣше.  велкѫ славѫ отъ многꙑхъ мѣаше. да не къждо се ѹправвъ. акꙑ вьсе ѹправвꙿ о процѣѣмь раꙁлѣнтъ сꙙ С 371.17 аште л не можеш благословт клънѫштааго. помль т понѣ то ѹправ.  пѫтемь мнѹѧ  спѣшꙙ ꙗкоже  подоба С 380.25 2. Въздигна, възправя тꙑ бо освꙙт обраꙁъ отрока свого ꙁаклана бе ꙁълобꙑ авел҄а.  ѹправ на вꙑсотѫ. въꙁводꙙ въгодьнка свого енѡха С 232.9 3. Прен. Упътя правилно, напътя прстѫп къ ꙁълоьстънѹѹмѹ глагол҄ꙙ. цѣсарѹ отврьꙁ цръкв правовѣрънꙑхъ.  ѹправтъ т господь пѫть тво прѣдь тобоѭ С 191.30 4. Прич. мин. страд. като прил. ѹправл҄енъ εὔϑετος Го̀ден; подготвен рее же къ немѹ съ. нкътоже въꙁложъ рѫкꙑ своеѩ на рало. ꙇ ꙁьрѧ вьспѧть ѹправленъ естъ въ цѣсрстве бже М Лк 9.62 З, А, СК. Срв. СЕ91а 9—10 С546.29 5. Запазя, съхраня жвъ же днъ о себѣ паулъ прѣпростꙑ. лѣто дно.  благодѣт съподоб сꙙ о бѣсѣхъ.  болѣꙁнехъ вьсѣцѣхъ. ѹправвъ до коньца въꙁдръжаньнѫнѫѭ [!] благодѣть С 171.14 не ѹправвъ прѣбꙑват ἀδιόρϑωτος μένω Продължавам да не съм поправил  ꙗко раꙁѹмѣ такожде прѣбꙑват мѹ не ѹправвъшѹ ꙁьл тоѧ. тѹ аб арю отъ алеѯандрѧ. въ костантн҄ь градъ прт скоро повелѣ. да отъвѣштатъ како дръꙁнѫ хѹлт бога С 188.21 ѹправт сѧ Изч М З А СК СЕ С Гр κατορϑόω δικαιόω εὐοδόω Вж. при ѹправлꙗт Нвб