Исторически речник
ѹпт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹпт сѧѹпѭ, ѹпьѭ, ѹпѫ, ѹпьѫ, ѹпю, ѹпьѧ, ѹпьюѹпш, ѹпьш, ѹпешѹптъ, ѹпьтъ, ѹпетъ, ѹпть, ѹпьть, ѹпеть, ѹпт, ѹпьт, ѹпетѹпмъ, ѹпьмъ, ѹпемъ, ѹпмь, ѹпьмь, ѹпемь, ѹпм, ѹпьм, ѹпем, ѹпмо, ѹпьмо, ѹпемоѹпте, ѹпьте, ѹпете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹпѭтъ, ѹпьѭтъ, ѹпѫтъ, ѹпьѫтъ, ѹпѧтъ, ѹпьѧтъ, ѹпютъ, ѹпьютъ, ѹпѭть, ѹпьѭть, ѹпѫть, ѹпьѫть, ѹпѧть, ѹпьѧть, ѹпють, ѹпьють, ѹпѭт, ѹпьѭт, ѹпѫт, ѹпьѫт, ѹпѧт, ѹпьѧт, ѹпют, ѹпьютѹпвѣ, ѹпьвѣ, ѹпевѣѹпта, ѹпьта, ѹпетаѹпте, ѹпьте, ѹпетеѹп, ѹпѹп, ѹп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹпмъ, ѹпꙗмъ, ѹпамъ, ѹпѣмъ, ѹпмь, ѹпꙗмь, ѹпѣмь, ѹпм, ѹпꙗм, ѹпѣмѹпте, ѹпꙗте, ѹпатеѹпвѣѹптаѹпхъ, ѹпхь, ѹпхѹп, ѹптъ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹп, ѹптъѹпхомъ, ѹпхомь, ѹпхом, ѹпхмꙑѹпстеѹпшѧ, ѹпшѫ, ѹпша, ѹпше, ѹпхѫѹпховѣѹпста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹпстеѹпꙗахъ, ѹпꙗхъ, ѹпаахъ, ѹпахъ, ѹпьꙗхъ, ѹпѣхъ, ѹпьѣхъ, ѹпꙗахь, ѹпꙗхь, ѹпаахь, ѹпахь, ѹпьꙗхь, ѹпѣхь, ѹпьѣхь, ѹпꙗах, ѹпꙗх, ѹпаах, ѹпах, ѹпьꙗх, ѹпѣх, ѹпьѣх, ѹпѧхъ, ѹпѧхь, ѹпѧхѹпꙗаше, ѹпꙗше, ѹпааше, ѹпаше, ѹпьꙗше, ѹпѣше, ѹпьѣше, ѹпѧшеѹпꙗаше, ѹпꙗше, ѹпааше, ѹпаше, ѹпьꙗше, ѹпѣше, ѹпьѣше, ѹпѧшеѹпꙗахомъ, ѹпꙗхомъ, ѹпаахомъ, ѹпахомъ, ѹпьꙗхомъ, ѹпѣхомъ, ѹпьѣхомъ, ѹпꙗахомь, ѹпꙗхомь, ѹпаахомь, ѹпахомь, ѹпьꙗхомь, ѹпѣхомь, ѹпьѣхомь, ѹпꙗахом, ѹпꙗхом, ѹпаахом, ѹпахом, ѹпьꙗхом, ѹпѣхом, ѹпьѣхом, ѹпѧхомъ, ѹпѧхомь, ѹпѧхомѹпꙗашете, ѹпꙗшете, ѹпаашете, ѹпашете, ѹпьꙗшете, ѹпѣшете, ѹпьѣшете, ѹпꙗасте, ѹпꙗсте, ѹпьꙗсте, ѹпаасте, ѹпасте, ѹпѣсте, ѹпьѣсте, ѹпѧшете, ѹпѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹпꙗахѫ, ѹпꙗхѫ, ѹпаахѫ, ѹпахѫ, ѹпьꙗхѫ, ѹпѣхѫ, ѹпьѣхѫ, ѹпꙗахѹ, ѹпꙗхѹ, ѹпаахѹ, ѹпахѹ, ѹпьꙗхѹ, ѹпѣхѹ, ѹпьѣхѹ, ѹпѧхѹѹпꙗаховѣ, ѹпꙗховѣ, ѹпьꙗховѣ, ѹпѣховѣ, ѹпьѣховѣ, ѹпѧховѣ, ѹпааховѣ, ѹпаховѣѹпꙗашета, ѹпꙗшета, ѹпаашете, ѹпашете, ѹпьꙗшета, ѹпѣшета, ѹпьѣшета, ѹпꙗаста, ѹпꙗста, ѹпааста, ѹпаста, ѹпьꙗста, ѹпѣста, ѹпьѣста, ѹпѧшета, ѹпѧстаѹпꙗашете, ѹпꙗшете, ѹпаашете, ѹпашете, ѹпьꙗшете, ѹпѣшете, ѹпьѣшете, ѹпꙗасте, ѹпꙗсте, ѹпаасте, ѹпасте, ѹпьꙗсте, ѹпѣсте, ѹпьѣсте, ѹпѧшете, ѹпѧсте
ѹпт сѧ -ѹпьѭ сѧ -ѹпьш сѧ св ѹпѭ сѧ -ѹпш сѧ 1. Опия се, напия се ꙇ гла емѹ. вьсѣкъ лвкъ прѣжде доброе вно полагаатъ ꙇ егда ѹпѭтъ сѧ тогда таѣе. тꙑ же съблюде доброе вно до селѣ М Йо 2.10 З А аще которъꙶ ппъ. л претьнкъ ѹбпетꙿ сѧ (вм. ѹпетꙿ сѧ, Р. Нахтигал, с. 327, бел. под линия). ҃ꙇ денъ да пⷦ҇оетъⷭ҇ СЕ 104а 21 аще кꙿто ꙁаклнаетъ кого стꙑм. тол ѹпвꙿ сѧ облюетъ. к҃т денъ да посттꙿ сѧ о хлѣⷠ҇ о водѣ СЕ 105а 18 Наситя се, заситя се. ѹпѭтъ сѩ отъ обїлїѣ домѹ твоего. ї потокомъ пїштѩ твоеѩ напош ѩ СП 35.9 2. Прен. Опияня се, заслепя се гда дѫтъ  ѹпѭтъ сꙙ отъ мѫкъ.  отъ любьве хрстосовꙑ. то ѹже к томꙋ не помьнꙙтъ н домовъ н ꙙда С 267.22 вода на вно прѣлагама бѣаше. а он вна не въкѹсвъше. ꙁавстѭ ѹпвъшесꙙꙁꙑбаахѫ С 398.26—27 Изч М З А СП СЕ С Гр μεϑύσκομαι μεϑύω Нвб упия [се], упоя [се] ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА