Исторически речник
ѹпастII  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹпастѹпасѫ, ѹпасѹѹпасешѹпасетъ, ѹпасеть, ѹпасетѹпасемъ, ѹпасемь, ѹпасем, ѹпасемоѹпасете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹпасѫтъ, ѹпасѹтъ, ѹпасѫть, ѹпасѹть, ѹпасѫт, ѹпасѹтѹпасевѣѹпасетаѹпасетеѹпасѹпас
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹпасѣмъ, ѹпасѣмь, ѹпасѣмѹпасѣтеѹпасѣвѣѹпасѣтаѹпасохъ, ѹпасохь, ѹпасохѹпасе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹпасеѹпасохомъ, ѹпасохомь, ѹпасохом, ѹпасохмꙑѹпасостеѹпасошѧ, ѹпасошѫ, ѹпасоша, ѹпасоше, ѹпасохѫѹпасоховѣѹпасоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹпасостеѹпасѣахъ, ѹпасѣхъ, ѹпасѣахь, ѹпасѣхь, ѹпасѣах, ѹпасѣх, ѹпасѧхъ, ѹпасѧхь, ѹпасѧхѹпасѣаше, ѹпасѣше, ѹпасѧшеѹпасѣаше, ѹпасѣше, ѹпасѧшеѹпасѣахомъ, ѹпасѣхомъ, ѹпасѣахомь, ѹпасѣхомь, ѹпасѣахом, ѹпасѣхом, ѹпасѧхомъ, ѹпасѧхомь, ѹпасѧхомѹпасѣашете, ѹпасѣшете, ѹпасѣасте, ѹпасѣсте, ѹпасѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹпасѣахѫ, ѹпасѣхѫ, ѹпасѣахѹ, ѹпасѣхѹ, ѹпасѧхѹѹпасѣаховѣ, ѹпасѣховѣ, ѹпасѧховѣѹпасѣашета, ѹпасѣшета, ѹпасѣаста, ѹпасѣста, ѹпасѧстаѹпасѣашете, ѹпасѣшете, ѹпасѣасте, ѹпасѣсте, ѹпасѧсте
ѹпаст -ѹпасѫ -ѹпасеш св 1. Попаса, заведа на паша [образно] ѣко овьцѩ въ адѣ положенꙑ сѫтъ. съмрътъ ѹпасетъ ѩ. і ѹдоблѣѭтъ імъ прав ꙁаѹтра СП 48.15 2. Прен. Поведа като пастир; предпазя, запазя  тꙑ віѳлееме ꙁемⷧе юдова. ніімъ же меньші есі вь влдкахъ юдовахъ. с тебе бо ꙁідетъ вождъ. ꙇже ѹпасетъ люді своѩ лѣ А Мт 2.6 СК спі гі люді своѩ  благословестві достоѣнье твое.  ѹпасі ѩ і воꙁъмі ѩ до вѣка СП 27.9 Спася. ѣко съ естъ бъ нашъ. бъ нашъ въ вѣкъ ї вѣка. тъ ѹпасетъ нꙑ въ вѣкъ СП 47.15 і ѹпасі ѩ въ неꙁълоба сръдьца своего. ї въ раꙁѹмѣхъ рѫкѫ своею наставілъ ѩ естъ СП 77.72 ꙁемлѣ ѹбоѣ сѩ  ѹмлъа. вьнегда воскръснетъ на сѫдъ бъ. да ѹпасетъ вьсѩ кротъкꙑѩ ꙁемлі СП 75.10 3. Прен. Подчиня, усмиря ѹпасеші ѩ паліцеѭ желѣꙁноѭ. ѣко съсѫдꙑ скѫдельніка съкрѹші СП 2.9 Изч А СК СП Гр ποιμαίνω σώζω Нвб Срв паса несв