Исторически речник
ѹобраꙁт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹобраꙁтѹображѫ, ѹображѹѹобраꙁшѹобраꙁтъ, ѹобраꙁть, ѹобраꙁтѹобраꙁмъ, ѹобраꙁмь, ѹобраꙁм, ѹобраꙁмоѹобраꙁте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹобраꙁѧтъ, ѹобраꙁѧть, ѹобраꙁѧтѹобраꙁвѣѹобраꙁтаѹобраꙁтеѹобраꙁѹобраꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹобраꙁмъ, ѹобраꙁмь, ѹобраꙁмѹобраꙁтеѹобраꙁвѣѹобраꙁтаѹобраꙁхъ, ѹобраꙁхь, ѹобраꙁхѹобраꙁ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹобраꙁѹобраꙁхомъ, ѹобраꙁхомь, ѹобраꙁхом, ѹобраꙁхмꙑѹобраꙁстеѹобраꙁшѧ, ѹобраꙁшѫ, ѹобраꙁша, ѹобраꙁше, ѹобраꙁхѫѹобраꙁховѣѹобраꙁста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹобраꙁстеѹображаахъ, ѹображахъ, ѹображаахь, ѹображахь, ѹображаах, ѹобраожахѹображааше, ѹображашеѹображааше, ѹображашеѹображаахомъ, ѹображахомъ, ѹображаахомь, ѹображахомь, ѹображаахом, ѹображахомѹображаашете, ѹображашете, ѹображаасте, ѹображасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹображаахѫ, ѹображахѫ, ѹображаахѹ, ѹображахѹѹображааховѣ, ѹображаховѣѹображаашета, ѹображашета, ѹображааста, ѹображастаѹображаашете, ѹображашете, ѹображаасте, ѹображасте
ѹобраꙁт -ѹображѫ -ѹобраꙁш св Създам, оформя образ ѹобраꙁ вь немь добродѣанѣ. ꙇстнꙿно творт. а не ѹгожденѣ комъ. л себѣ ѹгаждат въ тръпѣне. благовѣре. братролюбе. ꙇ послѹшане СЕ 94b 5 Изч СЕ Гр μορφόω Нвб Срв [въ]обража остар ОА ВА АК [въ]образя ОА ВА АК Бот Дюв ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ