Исторически речник
ѹмѫдрꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹмѫдрꙗтѹмѫдрꙗѭ, ѹмѫдрѣѭ, ѹмѫдрꙗѫ, ѹмѫдрѣѫ, ѹмѫдрꙗѧ, ѹмѫдрѣѧ, ѹмѫдрꙗю, ѹмѫдрѣю, ѹмѫдрѧю, ѹмѫдраѫ, ѹмѫдраѧѹмѫдрꙗш, ѹмѫдрꙗеш, ѹмѫдрѣш, ѹмѫдрѣеш, ѹмѫдрѣаш, ѹмѫдрѧеш, ѹмѫдраешѹмѫдрꙗтъ, ѹмѫдрꙗетъ, ѹмѫдрѣтъ, ѹмѫдрѣетъ, ѹмѫдрѣатъ, ѹмѫдрꙗть, ѹмѫдрꙗеть, ѹмѫдрѣть, ѹмѫдрѣеть, ѹмѫдрѣать, ѹмѫдрꙗт, ѹмѫдрꙗет, ѹмѫдрѣт, ѹмѫдрѣет, ѹмѫдрѣат, ѹмѫдрѧетъ, ѹмѫдрѧеть, ѹмѫдрѧет, ѹмѫдраетъ, ѹмѫдраеть, ѹмѫдраетѹмѫдрꙗмъ, ѹмѫдрꙗемъ, ѹмѫдрѣмъ, ѹмѫдрѣемъ, ѹмѫдрѣамъ, ѹмѫдрꙗмь, ѹмѫдрꙗемь, ѹмѫдрѣмь, ѹмѫдрѣемь, ѹмѫдрѣамь, ѹмѫдрꙗм, ѹмѫдрꙗем, ѹмѫдрѣм, ѹмѫдрѣем, ѹмѫдрѣам, ѹмѫдрꙗмо, ѹмѫдрꙗемо, ѹмѫдрѣмо, ѹмѫдрѣемо, ѹмѫдрѣамо, ѹмѫдрѧемъ, ѹмѫдрѧемь, ѹмѫдрѧем, ѹмѫдраемъ, ѹмѫдраемь, ѹмѫдраем, ѹмѫдраемоѹмѫдрꙗте, ѹмѫдрꙗете, ѹмѫдрѣте, ѹмѫдрѣете, ѹмѫдрѣате, ѹмѫдрѧете, ѹмѫдраете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹмѫдрꙗѭтъ, ѹмѫдрѣѭтъ, ѹмѫдрѣѫтъ, ѹмѫдрꙗѫтъ, ѹмѫдрѣѧтъ, ѹмѫдрꙗѧтъ, ѹмѫдрѣютъ, ѹмѫдрꙗютъ, ѹмѫдрꙗѭть, ѹмѫдрѣѭть, ѹмѫдрѣѫть, ѹмѫдрꙗѫть, ѹмѫдрѣѧть, ѹмѫдрꙗѧть, ѹмѫдрѣють, ѹмѫдрꙗють, ѹмѫдрꙗѭт, ѹмѫдрѣѭт, ѹмѫдрѣѫт, ѹмѫдрꙗѫт, ѹмѫдрѣѧт, ѹмѫдрꙗѧт, ѹмѫдрѣют, ѹмѫдрꙗют, ѹмѫдрѧютъ, ѹмѫдрѧють, ѹмѫдрѧют, ѹмѫдраѫтъ, ѹмѫдраѧтъ, ѹмѫдраѫть, ѹмѫдраѧть, ѹмѫдраѫт, ѹмѫдраѧтѹмѫдрꙗвѣ, ѹмѫдрꙗевѣ, ѹмѫдрѣвѣ, ѹмѫдрѣевѣ, ѹмѫдрѣавѣ, ѹмѫдрѧевѣѹмѫдрꙗта, ѹмѫдрꙗета, ѹмѫдрѣта, ѹмѫдрѣета, ѹмѫдрѣата, ѹмѫдрѧетаѹмѫдрꙗте, ѹмѫдрꙗете, ѹмѫдрѣте, ѹмѫдрѣете, ѹмѫдрѣате, ѹмѫдрѧетеѹмѫдрꙗ, ѹмѫдрѣ, ѹмѫдрѧ, ѹмѫдраѹмѫдрꙗ, ѹмѫдрѣ, ѹмѫдрѧ, ѹмѫдра
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹмѫдрꙗмъ, ѹмѫдрѣмъ, ѹмѫдрꙗмь, ѹмѫдрѣмь, ѹмѫдрꙗм, ѹмѫдрѣм, ѹмѫдрѧмъ, ѹмѫдрѧмь, ѹмѫдрѧм, ѹмѫдрамъ, ѹмѫдрамь, ѹмѫдрамѹмѫдрꙗте, ѹмѫдрѣте, ѹмѫдрѧте, ѹмѫдратеѹмѫдрꙗвѣ, ѹмѫдрѣвѣ, ѹмѫдрѧвѣ, ѹмѫдравѣѹмѫдрꙗта, ѹмѫдрѣта, ѹмѫдрѧта, ѹмѫдратаѹмѫдрꙗхъ, ѹмѫдрѣхъ, ѹмѫдрꙗхь, ѹмѫдрѣхь, ѹмѫдрꙗх, ѹмѫдрѣх, ѹмѫдрѧхъ, ѹмѫдрѧхь, ѹмѫдрѧх, ѹмѫдрахъ, ѹмѫдрахь, ѹмѫдрахѹмѫдрꙗ, ѹмѫдрѣ, ѹмѫдрѧ, ѹмѫдра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹмѫдрꙗ, ѹмѫдрѣ, ѹмѫдрѧ, ѹмѫдраѹмѫдрꙗхомъ, ѹмѫдрѣхомъ, ѹмѫдрꙗхомь, ѹмѫдрѣхомь, ѹмѫдрꙗхом, ѹмѫдрѣхом, ѹмѫдрꙗхмꙑ, ѹмѫдрѣхмꙑ, ѹмѫдрѧхомъ, ѹмѫдрѧхомь, ѹмѫдрѧхом, ѹмѫдрахомъ, ѹмѫдрахомь, ѹмѫдрахом, ѹмѫдрахмꙑѹмѫдрꙗсте, ѹмѫдрѣсте, ѹмѫдрѧсте, ѹмѫдрастеѹмѫдрꙗшѧ, ѹмѫдрашѧ, ѹмѫдрѣшѧ, ѹмѫдрꙗшѫ, ѹмѫдрашѫ, ѹмѫдрѣшѫ, ѹмѫдрꙗша, ѹмѫдрѣша, ѹмѫдрꙗше, ѹмѫдраше, ѹмѫдрѣше, ѹмѫдрꙗхѫ, ѹмѫдрѣхѫ, ѹмѫдрахѫ, ѹмѫдрѧшаѹмѫдрꙗховѣ, ѹмѫдрѣховѣ, ѹмѫдрѧховѣ, ѹмѫдраховѣѹмѫдрꙗста, ѹмѫдрѣста, ѹмѫдрѧста, ѹмѫдраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹмѫдрꙗсте, ѹмѫдрѣсте, ѹмѫдрѧсте, ѹмѫдрастеѹмѫдрꙗахъ, ѹмѫдрꙗхъ, ѹмѫдрꙗах, ѹмѫдраахъ, ѹмѫдрахъ, ѹмѫдраахь, ѹмѫдрахь, ѹмѫдрꙗхь, ѹмѫдрꙗх, ѹмѫдраах, ѹмѫдрѧхъ, ѹмѫдрѧхь, ѹмѫдрѧхѹмѫдрꙗаше, ѹмѫдрꙗше, ѹмѫдрааше, ѹмѫдраше, ѹмѫдрѧшеѹмѫдрꙗаше, ѹмѫдрꙗше, ѹмѫдрааше, ѹмѫдраше, ѹмѫдрѧшеѹмѫдрꙗахомъ, ѹмѫдрꙗхомъ, ѹмѫдраахомъ, ѹмѫдрахомъ, ѹмѫдрꙗахомь, ѹмѫдрꙗхомь, ѹмѫдраахомь, ѹмѫдрахомь, ѹмѫдрꙗахом, ѹмѫдрꙗхом, ѹмѫдраахом, ѹмѫдрахом, ѹмѫдрѧхомъ, ѹмѫдрѧхомь, ѹмѫдрѧхомѹмѫдрꙗашете, ѹмѫдрꙗшете, ѹмѫдрꙗасте, ѹмѫдрꙗсте, ѹмѫдраашете, ѹмѫдрашете, ѹмѫдраасте, ѹмѫдрасте, ѹмѫдрѧшете, ѹмѫдрѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹмѫдрꙗахѫ, ѹмѫдрꙗхѫ, ѹмѫдрꙗахѹ, ѹмѫдрꙗхѹ, ѹмѫдраахѫ, ѹмѫдрахѫ, ѹмѫдраахѹ, ѹмѫдрахѹ, ѹмѫдрѧхѹѹмѫдрꙗаховѣ, ѹмѫдрꙗховѣ, ѹмѫдрааховѣ, ѹмѫдраховѣ, ѹмѫдрѧховѣѹмѫдрꙗашета, ѹмѫдрꙗшета, ѹмѫдрꙗаста, ѹмѫдрꙗста, ѹмѫдрѧшета, ѹмѫдрѧста, ѹмѫдраашета, ѹмѫдрашета, ѹмѫдрааста, ѹмѫдрастаѹмѫдрꙗашете, ѹмѫдрꙗшете, ѹмѫдрꙗасте, ѹмѫдрꙗсте, ѹмѫдрѧшете, ѹмѫдрѧсте, ѹмѫдраашете, ѹмѫдрашете, ѹмѫдраасте, ѹмѫдрасте
ѹмѫдрꙗт -ѹмѫдрꙗѭ -ѹмѫдрꙗш несв Правя някого мъдър; просвещавам ꙁаконъ гнъ непореенъ обраштаѩі дшѩ. съвѣдѣнъе гне вѣръно ѹмѫдрѣѩ младенъцѩ СП 18.8 Изч СП Гр σοφίζω ѹмѫдрѣт Нвб Срв умъдрям остар ВА НГер ЕтМл